Home About Browse Search
Svenska


Blomqvist, Marcus, 2015. Polymyosit hos hund : en jämförelse mellan raser med avseende på patologi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Polymyosit är relativt vanligt förekommande hos hund och avser en generellt utbredd inflammatorisk myopati med förmodad immunmedierad etiologi. Som med andra idiopatiska
sjukdomar, är etiologin för polymyosit inte klarlagd. Inflammatoriska myopatier kännetecknas av infiltration av inflammatoriska celler i tvärstrimmig muskulatur. Myocytdegeneration, nekros och apoptos tros vara till följd av T-cellsmedierad cytotoxicitet genom CD8+ T-celler.
Större hundraser verkar vara predisponerade för polymyosit och studier har indikerat att raserna boxer och newfoundlandshund drabbas i större utsträckning än andra. En misstänkt rasspecifik polymyosit har även uppmärksammats hos ungersk vizsla.
Denna litteraturstudie är ett försök till sammanställning av patologin vid polymyosit hos hund, med syfte att jämföra tänkbara etiologier och patogeneser hos olika raser; i synnerhet hos boxer, newfoundlandshund och ungersk vizsla. Eftersom polymyosit kan påminna kliniskt om andra muskelrelaterade sjukdomar, behandlas även vissa differentialdiagnoser i denna rapport.
Dendritiska celler och makrofager är de dominerande inflammatoriska cellslagen vid polymyosit. T-celler är också närvarande, med CD8+ T-celler i större numerär än CD4+ Tceller.
Detta förhållande har visat sig vara det omvända hos ungersk vizsla, med en Tcellspopulation dominerad av CD4+ T-celler, vilket talar för en rasspecifik variant av
sjukdomen. Hypotesen om en rasspecifik polymyosit stöds av det faktum att en MHC klass IIhaplotyp är associerad med signifikant högre risk att utveckla polymyosit hos rasen.
Hos både boxer och newfoundlandshund har autoantikroppar riktade mot ett okänt antigen, associerat med sarcolemma i skelettmuskulatur, påvisats. Humorala immunmekanismer kan
således vara involverade i patogenesen. Dessa autoantikroppar har inte påvisats i lika hög utsträckning hos andra raser, vilket kan innebära en specifik form av polymyosit hos boxer och newfoundlandshund. Det inflammatoriska cellinfiltratets sammansättning avviker
emellertid inte från det hos drabbade individer i övriga hundpopulationen. CD8+ T-celler dominerar över CD4+ T-celler och tyder på att T-cellsmedierad cytotoxicitet är av betydelse för patologin. Många hundar svarar väl på behandling med immunsuppressiva läkemedel, vilket stöder antagandet om en immunmedierad etiologi.

,

Canine polymyositis is a relatively common disease and refers to a generalized inflammatory myopathy of presumed immune-mediated etiology. As with others idiopathic diseases, the etiology of polymyositis is still unknown. Inflammatory myopathies are characterized by
infiltration of striated muscle by inflammatory cells. Myocyte degeneration, necrosis and apoptosis are thought to be caused by CD8+ T cells and T cell mediated cytotoxicity. There seems to be a predisposition of polymyositis in larger breeds, and studies have indicated that
Boxers and Newfoundlands are affected more often than others. Studies have also reported about a breed-specific polymyositis in Hungarian vizslas.
This report is an attempt at compiling the pathology of canine polymyositis, with aim of comparing possible etiologies and pathogeneses of various breeds; especially Boxers, Newfoundlands and Hungarian vizslas. Since clinical signs of polymyositis can be similar to those of other muscle related diseases, some emphasis is also put on some differential diagnoses.
Dendritic cells and macrophages are the predominant cell types found in affected muscle tissue. T cells are also present, with CD8+ T cells in excess of CD4+ T cells. In Hungarian vizslas affected by polymyositis the proportion between CD8+ T cells and CD4+ T cells is reversed, with a greater number of CD4+ T cells, which indicates a breed-specific polymyositis. This hypothesis is supported by the fact that one MHC class II haplotype identified in this breed is associated with significantly higher risk to develop polymyositis.
In both Boxers and Newfoundlands, autoantibodies directed against an unknown antigen associated with skeletal muscle sarcolemma have been found. This may implicate that the
pathogenesis involve a humoral immunity component. These autoantibodies have not been found to the same extent in affected dogs of other breeds, thus implicating a specific form of polymyositis in Boxers and Newfoundlands. However, the composition of the inflammatory cell infiltrate does not seem to diverge from that observed in affected dogs of other breeds.
CD8+ T cells predominates over CD4+ T cells, indicating that T cell mediated cytotoxicity is part of the pathology.
The fact that dogs respond well to treatment with immunosuppressive drugs further strengthen the assumption of an immune-mediated etiology.

Main title:Polymyosit hos hund
Subtitle:en jämförelse mellan raser med avseende på patologi
Authors:Blomqvist, Marcus
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:69
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:polymyosit, inflammatorisk myopati, hund, boxer, newfoundlandshund, ungersk vizsla, polymyositis, inflammatory myopathy, canine, dog, Newfoundland, Hungarian vizsla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4380
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4380
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:27 May 2015 15:33
Metadata Last Modified:27 May 2015 15:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics