Home About Browse Search
Svenska


Ullen, Moa, 2015. Skogsskötselns påverkan på fodertillgång för klövvilt : The impact of forest management on forage availability for ungulates. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
708kB

Abstract

Det pågår en ständig debatt mellan olika parter i samhället angående betesskador orsakade av klövvilt. Huvudmålet med dagens viltförvaltning är att anpassa klövviltstammarna efter fodertillgången i landskapet. Syftet med studien var därför att kvantifiera fodermängden för klövvilt i skogslandskapet, undersöka hur olika skötselåtgärder påverkar foderutbudet och analysera kostaderna för dessa.
Studien begränsades till ett sammanhängande område i Holmen Skogs distrikt Egen skog. Med hjälp av beslutsstödsprogrammet Heureka PlanVis har foderutfallet för ett antal olika foderskapande skötselåtgärder tagits fram. I de flesta simuleringar var målet att maximera nuvärdet, men det alternativ som skapade absolut mest foder var när målet istället sattes till att maximera biomassan i skogslandskapet. Även skötselåtgärder som att senarelägga gallring och minska det maximala gallringsuttaget hade positiv inverkan på foderutvecklingen. Dessa åtgärder generade även i genomsnitt de största nettointäkterna. Den minsta mängden totalt foder i skogslandskapet skapades däremot när omloppstiderna förkortades och när andelen självföryngrad mark ökade.
Forskning som behandlar fodertillgång i skogslandskapet är i dagsläget bristfällig. Det finns därför en stor potential för vidare studier inom detta område, särskilt med tanke på att vi i dagsläget skall ha en adaptiv förvalting av våra klövviltstammar.

,

There is an ongoing debate regarding damage caused by browsing between different parts of the society. The main goal of today's game management is to adapt the number of ungulates after the feed supply in the landscape. The purpose of this study was thereby to quantify the amount of feed for ungulates in the forest landscape, examining how various management measures are affecting feed supply and analyze the costs for these.
The study was limited to a continuous area in Holmen Skog’s district Own forest. The production of fodder that occurs from different management actions was investigated with help from the decision support program Heureka PlanWise. In most simulations, the objective was to maximize the present value, but the option that created the absolute most fodder was when the objective was to maximize the biomass in the forest landscape. Management where the thinning was postponed and the maximum thinning grade was reduced had a positive impact on the development of the fodder. These actions also embarrassed the largest average net revenues. The smallest amount of fodder was created when the rotation periods were shortened and when the proportion of naturally regenerated land increased.
Research about fodder availability in forest landscapes is deficient. Hence there is great potential for further studies in this area, especially considering the fact that we are supposed to have an adaptive management of our ungulates.

Main title:Skogsskötselns påverkan på fodertillgång för klövvilt
Subtitle:The impact of forest management on forage availability for ungulates
Authors:Ullen, Moa
Supervisor:Öhman, Karin
Examiner:Wilhelmsson, Erik
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:437
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Heureka, PlanVis, strategisk planering, viltvård, PlanWise, strategic planning, wildlife management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4372
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2015 13:34
Metadata Last Modified:25 May 2015 13:34

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics