Home About Browse Search
Svenska


Boström, Malin, 2015. Do 25 years old skid tracks restrict growth and survival? : a study on growth conditions for the planted regeneration in a rainforest rehabilitation project. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The rainforests of the world are important not only to the countries in which they grow but to the world as a whole. They influence oxygen and water circulation as well as carbon sequestration which in turn affect global radiation and global warming. The forest also have great value and in Malaysia as in many other tropical countries large volumes are harvested which leaves great areas of degraded forest with little growth and biological diversity. Due to their low financial value these forests are often transformed and used for other purposes than forestry such as oil palm plantations.
The trees are often transported out of the forest using large bulldozers. They are heavy which causes compaction of the forest floor and during transport the top soil layers are moved to improve mobility. In the years that follows runoff in the skid tracks can be high and leaking of nutrients and other material is often higher in the skid tracks compared to outside. This causes negative effects on the regeneration in terms of growth, survival and diversity. The effects can remain for many years after logging.
In Sabah on Malaysian Borneo a project to rehabilitate forest and restore forest values is running. The project combines replanting trees of high ecosystem values with research. The targeted area has been affected by both logging and forest fires in the eighties but has since then been left until the rehabilitation operation in 1998. One of the methods used is planting in two meters wide cleared lines. This study has been made within this project and focus on the mortality and growth on skid tracks. Is there a detectable difference? Is the ground still more compacted on the skid tracks? Is there any difference in the conditions that might affect growth and mortality such as levels of organic carbon, nitrogen phosphorus and clay?
The location of this study is in an east facing slope that in parts connect to a creak at the bottom. This area was planted in 2008. For all the planted trees in the area light conditions, height, diameter at breast height (Dbh), species and mortality has been recorded as well as whether or not the plant is located on skid track. Ten species has been selected for a more thorough investigation.For each of these species 16 specimens have been choosen and in the soil surrounding these penetration resistance has been measured and soil samples has been taken to measure bulk density and levels of phosphorus, nitrogen and organic carbon.
The results showed no detectable difference in mortality but the trees were both higher and had a larger Dbh on the skid tracks. Light was also higher on skid tracks which could be part of the reason of the higher growth as light showed to increase both Dbh and height. Of the other tested variables only penetration resistance showed correlation with skid tracks. The resistance was higher on the tracks which might be explained by the uneven distribution of skid tracks with more tracks located at the bottom of the slope where there is more sand in the ground.
There was no detectable correlation between any of the tested variables and mortality. Apart from light higher bulk density and lower amounts of organic carbon and available phosphorus was correlated with higher growth. However all the tested soil properties, apart from penetration resistance, showed to be correlated and it is possible that growth is strongly affected with something else that is in turn connected to the measured variables.

,

Världens regnskogar är viktiga tillgångar inte bara för de länder där de växer utan de påverkar även jorden som helhet. De har stor inverkan på syrets och vattnets kretslopp vilket i sin tur påverkar den globala instrålningen. Men regnskogen har också stora ekonomiska värden. I Malaysia liksom i många andra tropiska länder avverkas stora virkesvolymer vilket skapar stora arealer med restskogar som har låg tillväxt och biodiversitet. På grund av dess låga värde omvandlas dessa ofta till andra användningsområden som t.ex. palmplantager istället för att återbygga dess värden.
Virket transporteras ut ur skogen med hjälp av bulldozers med schaktblad vilket skapar negativa effekter som kan bli kvar i många år. På många ställen flyttas de övre jordskikten undan och de tunga transporterna gör att marken blir mer kompakt. Återväxten är ofta sämre och mindre diversifierad på stickvägar jämfört med utanför stickvägarna. Förlust av näring och andra ämnen till följd av bortspolning är också högre på stickvägarna.
I Sabah på Malaysiska Borneo pågår ett projekt med aktiv rehabilitering och återplantering parallellt med forskning om återväxt, tillväxt och diversitet. Området har varit utsatt för både avverkning och skogsbrand under åttiotalet men sedan lämnats orört fram till 1998 när rehabiliteringen började. En av de metoder som används för att öka biodiversiteten är att med tio meters mellanrum röja upp öppningar i form av två meter breda linjer i vilka man sedan planterar trädarter som anses vara ekologiskt vikiga. Denna uppsats är gjord inom projektets ramar och fokuserar tillväxt på och överlevnad på och utanför skotningsvägarna. Är det någon skillnad? Är det fortfarande mer kompakt i skotarvägarna än utanför efter 25år? Är det skillnad i kväve, fosfor och lera.
Det undersökta området planterades 2008 och ligger i en östlig sluttning med den nedre delen delvis i anslutning till ett vattendrag. För alla plantor i området har ljusförhållanden, höjd, brösthöjdsdiameter (Dbh), art och överlevnad registrerats samt om planteringsplatsen är på en skotningsväg. Tio arter har valts ut för mer utförliga tester och vid 16 individer av var och en av dessa arter har även jordprover tagits och penetrationsmotstånd mätts. Ur jordproverna har bulkdensiteten samt halterna av lera, fosfor, kväve och organiskt kol beräknats.
Resultaten visade ingen skillnad i överlevnad men att träden var högre och hade större Dbh på skotningsvägarna. Detta kan bero på att det var högre ljusinsläpp på skotningsvägarna, och ljus visade påverka både Dbh och höjd positivt. Av de övriga testade variablerna var det bara penetrationsmotståndet som visade signifikanta skillnader mellan de platser som testades på och utanför skotningsvägar. Motståndet var lägre på skotningsvägarna vilket till viss del kan förklaras av att de var ojämnt distribuerade och att den största andelen vägar fanns längst ner i sluttningen där sandhalten var högre.
Ingen påverkan på överlevnaden kunde visas för någon av de testade variablerna. Förutom ljuset visade sig högre bulkdensitet och lägre halter av tillgängligt fosfor och kol vara kopplat till högre tillväxt. Samtliga jordvariabler var dock kopplade till varandra och vilken om någon av dessa som har störst påverkan på tillväxt är svårt att avgöra. Det är möjligt att någon annan, otestad variabel som är kopplad till den mätta markkemin har avgörande effekt.

Main title:Do 25 years old skid tracks restrict growth and survival?
Subtitle:a study on growth conditions for the planted regeneration in a rainforest rehabilitation project
Authors:Boström, Malin
Supervisor:Ilstedt, Ulrik and Gustafsson, Malin
Examiner:Karlsson, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2015:4
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:näringsbegränsning, penetrationsmotstånd, bulkdensitet, jordegenskaper, trädtillväxt, nutrient limitation, penetration resistance, bulk density, soil properties, tree growth
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4386
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4386
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:29 May 2015 15:33
Metadata Last Modified:29 May 2015 15:33

Repository Staff Only: item control page