Home About Browse Search
Svenska


Kullström, Mikael, 2015. Naturligt föryngrade huvudstammar i röjda bestånd etablerade efter plantering på SCAs mark. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dagens dominerande föryngringsmetod i Sverige är plantering som utgör 75 procent, därefter kommer naturlig föryngring som utgör 18 procent. Anledningen till att plantering är den dominerande föryngringsmetoden är att ofta används förädlat material vid tillverkning av plantor vilket ökar tillväxten och överlevnaden samt minskar omloppstiden. Föryngringsperioden är kortare hos plantering jämfört med naturlig föryngring. Röjning är en beståndsvårdande utglesning som ska gynna stammar med bra egenskaper. Faktorer som kan påverkas med röjning är trädslagsblandning, tillväxt och kvalitet. En viss inblandning av naturlig föryngring finns i regel i de planterade bestånden.
Syftet med studien var att undersöka hur stor andel av huvudstammarna i röjda bestånd, etablerade efter plantering på SCAs marker, som har uppkommit genom naturlig föryngring, samt utvärdera hur denna andel påverkas av olika ståndorts- och föryngringsfaktorer.
Totalt femton planterade trakter inventerades fördelat på Medelpad, Ångermaland och Västerbotten. Hela datamaterialet bestod av 2953 stycken huvudstammar fördelat på 150 stycken provytor (ytstorlek 100m2). Datamaterialet har analyserats med regressionsanalys och då främst med multipel logistisk regression, samt med variansanalys.
Den totala inblandningen av naturlig föryngring var 27 procent av huvudstammarna efter röjning. Inga större skillnader fanns mellan de tre förvaltningarna (25-28%). Faktorer som signifikant påverkade andelen naturlig föryngring var markfuktighet, jordart, markberedningsmetod, planterat trädslag, trädhöjd, och höjd över havet utifrån det data som fanns att tillgå. Andelen naturlig föryngrade huvudstammar ökade t.ex. med ökad markfuktighet och minskad höjd över havet. En signifikant skillnad mellan markberedningsmetoderna och andelen naturlig föryngring kunde statistiskt säkerställas (p=0,015).
Ett signifikant samband kunde också identifieras för trädhöjden där planterade huvudstammar hade en högre medelhöjd jämfört med naturligt föryngrade huvudstammar. Av alla naturligt föryngrade huvudstammar var trädslagsfördelningen mellan löv, tall (Pinus sylvestris L.) och gran (Picea abies L.) relativt jämn. Medelhöjden på dessa var högst hos lövet och därefter kom granen och till sist tallen.
Att andelen naturlig föryngring utgör 27 procent efter röjning kan bero på olika faktorer. En tänkbar anledning kan vara hur lyckad föryngringen blev. Ytor där planteringen inte lyckats kan ha tagits över av naturligt föryngrade huvudstammar.
Naturlig föryngring kan ses både som något som hämmar och förstör ett planterat bestånd förutsatt att planteringen är godkänd, men också som ett komplement. Stora skogsbolag som SCA som eftersträvar hög produktion och rationell skogsskötsel ser naturlig föryngring som komplement eftersom det sällan är ett överskott av planterade huvudstammar.

,

The main regeneration method today in Sweden is planting with a proportion of 75 percent and the second most used method is natural regeneration with a share of 18 percent. Planting is the most used method because it facilitates the use of refined plant material, which increases the growth and survival of the seedlings, and decreases the rotation period. The regeneration period is shorter with planting compared to natural regeneration. Pre-commercial thinning is a stand tending thinning that should support stems with good properties. With pre-commercial thinning it is possible to affect the tree species distribution, growth and quality. In planted stands there are generally some admixtures of natural regeneration present.
The study objective was to investigate how large proportion of the main stems, in pre-commercially thinned stands established after plantation on SCA´s forest properties, that have been naturally regenerated and to evaluate how this fraction is affected by different site and regeneration factors.
Fifteen planted stands located in the counties of Medelpad, Ångermaland and Västerbotten, were inventoried. The total data consisted of 2953 main stems distributed on 150 sample plots (plot area 100m2). The data material was analyzed with regression analysis, particularly with multiple logistic regression, and with ANOVA.
The total proportions of natural regenerated main stems after pre-commercial thinning were 27 percent. There were no major differences between the three administrations (25-28%). Factors that had a significant effect on the proportion of naturally regenerated main stems were soil moisture, soil type, scarification method, planted tree species, tree height, and altitude. The proportion of naturally regenerated main stems increased e.g. with increasing soil moisture and decreasing altitude. A significant difference between scarification methods and the proportion of natural regeneration was statistically ensured (p=0,015).
A significant relationship could be identified on tree height where planted main stems had a higher mean height compared to the naturally regenerated main stems. Of all the naturally regenerated main stems the tree species distribution between broad leaved trees, Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies L.) was relatively even. The average height was highest for the broad-leaved trees, followed by Norway spruce and at last Scots pine.
There can be many reasons why the proportion of natural regeneration was 27 percent after pre-commercial thinning. A conceivable reason could be how successful the regeneration was. Areas where the plantation was unsuccessful may have been taken over by the naturally regenerated main stems.
Is natural regeneration something that restrains and destroys a planted stand or is it a complement? Big companies as SCA seek high production and need to manage their forest rationally which is why they consider natural regeneration as a complement since it is seldom an excess of planted main stems.

Main title:Naturligt föryngrade huvudstammar i röjda bestånd etablerade efter plantering på SCAs mark
Authors:Kullström, Mikael
Supervisor:Karlsson, Anders
Examiner:Hallsby, Göran
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2015:5
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:föryngringsmetod, markberedningsmetod, ståndortsfaktorer, trädslagsfördelning, regeneration method, scarification method, site factors, tree species distribution
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4374
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4374
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2015 13:56
Metadata Last Modified:25 May 2015 13:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics