Home About Browse Search
Svenska


Alvaker, Karolina and Blücher, Mia and Lindgren, Matilda and Östling, EllaKlara, 2010. Gyllebo Slott : parkens och trädgårdens historia, nutid och framtid. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF (Rapport)
3MB

Abstract

Gyllebo är en mycket vacker, historisk anläggning, belägen på en holme i den lilla Gyllebosjön, ungefär 1,5 mil nordväst om Simrishamn i Skåne. I denna rapport har vår uppgift varit att beskriva slottets park- och trädgårdshistoria genom århundradena. Vidare har uppgiften inneburit att, utifrån kunskap inhämtad under den kurs som uppgiften löpt genom, ta ställning till den insamlade informationen - och utifrån den arbeta fram ett utvecklingsunderlag för anläggningen. Vi har genom fältinventeringar, litteratur- och arkivstudier sökt efter ledtrådar kring slottets park- och trädgårdshistoria. Från delar av anläggningens historia har vi funnit utförlig information emedan den från andra visat sig vara mycket knapphändig. Kartor, illustrationer och beskrivningar i äldre texter har hjälpt oss att skapa en bild, om än suddig och bitvis mycket detaljfattig, av hur Gyllebos historia kan ha sett ut.
Belägg för Gyllebos ursprung finns så långt bak i tiden som i slutet av 1200-talet. Då var det antagligen i ett stenhus ute på holmen som man bodde. Under 1400-talet påbörjades bygget av den borg från vilken det idag finns rester i den murgrönsbevuxna ruinen bredvid slottet. Dagens slott på Gyllebo började byggas 1813 och stod klart 1818. Mellan borg- och slottstiden fanns en period på ungefär 70 år då man flyttade boendet till fastlandet där man byggde ett korsvirkeshus. Slottet har under största delen av sin historia varit i privat ägo, med undantag för cirka 50 år under 1900-talet då Kristianstad läns landsting bedrev sjukhem i byggnaden.
1800-talets anläggning, perioden under 1900-talet då slottet inrymde sjukhem samt tillägg gjorda under 1980-talet är de perioder som i arbetet med historien framträtt tydligast. Under 1800-talet fanns siktlinjer, lusthus och parker medan man under första hälften av 1900-talet, då sjukhemsverksamheten fanns på Gyllebo, hade köksträdgårdar och nyttjade parken kring slottet flitigt. Under slutet av 1900-talet var ägarbytena på Gyllebo många och slottet och dess anläggningar förföll i omgångar. Tiden då Gyllebo borg beboddes är för oss helt tom på trädgårdsinformation och vi har bara kunnat anta att man odlat på de sätt som var brukligt under medeltiden.
Gyllebos park- och trädgårdsanläggningar har utvecklats och förändrats kontinuerligt och kommer att fortsätta att göra så både under nuvarande och kommande ägare. Med vår inventering och dokumentation av dagens växtlighet och bebyggelse/-rester ger vi en utgångspunkt för kommande utveckling av historiska och samtida delar av anläggningen.

,

Gyllebo is a very beautiful, historic establishment situated on an islet in the little Lake of Gyllebo about 15 kilometres northwest of Simrishamn in Skåne. In this report our task has been to describe the history of the parks and the gardens of Gyllebo estate throughout the centuries. Further on the task has involved to, with a basis in the knowledge learnt during the course module of this task, make a standpoint on the collected information and from this develop a future development foundation. We have, through field inventories, literature- and archive studies, searched for clues about the history of the parks and gardens of Gyllebo. In parts of the history of the establishment we have found detailed information while it in other parts has been very poor. Maps, illustrations and descriptions in older texts have helped us create an image, although blurry and partly very poor in details, of the history of Gyllebo.
There is evidence of the origins of Gyllebo from as early as the end of the 13th century. Back then its inhabitants lived in a stone house on the islet. During the 15th century the building of the stronghold began, of which remains can still be seen today in the ivy clad ruins situated beside the estate. The estate as it is today was built between 1813 and 1818. During the time between the stronghold and the estate, a period of about 70 years, the owners of Gyllebo lived in a half-timbered house on the mainland. The estate has been private owned during the main part of its history, with exceptions of a 50 year period during the 20th century when it was owned by the county council of Kristianstad who transformed the estate into a nursing home.
The evidence of history during the different periods of the establishment has been most clear in the information of the 19th century, in the information from the nursing home during the 20th century and in the additions done in the 1980’s. During the 19th century there were views, pavilions and parks while there in the first half of the 20th century, when Gyllebo was a nursing home, were kitchen gardens and a high usage of the existing parks. In the end of the 20th century there were many owner changes at Gyllebo and the estate and its gardens disrepaired in sets. The time when Gyllebo stronghold was inhabited is to us totally empty of garden information and the only thing we have been able to do is to assume that the cultivation was prosecuted as was custom in the medieval ages.
The parks and gardens of Gyllebo have been developed and changed continuously and will remain doing so both under present and future owners. With our inventory and documentation of the vegetation and of the settlement-/remains existing today we will create a starting point for upcoming development of historic and present parts of the establishment.

Main title:Gyllebo Slott
Subtitle:parkens och trädgårdens historia, nutid och framtid
Authors:Alvaker, Karolina and Blücher, Mia and Lindgren, Matilda and Östling, EllaKlara
Supervisor:Lundquist, Kjell and Persson, Boel
Examiner:Lundquist, Kjell
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC, LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC, YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:trädgårdshistoria, landskapsarkitektur, landskapsvård, trädgårdsrestaurering, Gyllebo
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-162
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-162
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
History
Language:Swedish
Deposited On:26 Jan 2010 09:29
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics