Home About Browse Search
Svenska


Widenfalk, Tomas, 2015. Kartläggning och analys av utfrakter vid NWP AB. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta examensarbete har utförts hos Norrskog Wood Products AB (NWP AB) som omfattar fyra sågverk och tre hyvlerier i mellannorrland. NWP AB bildades 2004 när Skogsägare-föreningen Norrskog köpte Camforegruppen i Jämtland och fusionerade den med sitt tidigare helägda sågverk SAEF AB (Östavallsågen). Vid årsskiftet 05/06 förvärvades det tredje hyvleriet som ligger i Forsa utanför Hudiksvall.

I dagsläget när företaget fortfarande är relativt ungt sker det mesta av transportplanering och fraktbokningen vid varje enhet och man gör som man tidigare har gjort. Syftet med examens-arbetet är att för en bestämd period, 2005-01-01 till 2005-05-31, kartlägga transporter och kostnader från industri till kund för hela NWP AB. Det ska också svara på hur deras logistiksystem ser ut idag samt vilka förändringar de kan göra för att förbättra det.

Kartläggningen av transporterna visade på att man kan slå samman vissa postnummerområden till grupper (sex stycken) som tar emot större volymer varje månad. Dessa områden kan man sedan erbjudas till en eller flera speditörer att hantera och ansvara för. Detta skulle kunna tvinga ned priset exempel genom ett budgivningsförfarande.

Undersökningen visade också att det är lönsamt att nyttja tågtransporter över längre sträckor inom Sverige. Detta är i och för sig känt sedan tidigare men i denna undersökning räknades det fram en ungefärlig brytpunkt för de enheter som använder både tåg och lastbils¬transporter inom Sverige.

Det är vanligt i branschen att transportkostnaden per kilometer för frakten delas upp i fast grundkostnad, där bland annat löner och maskinkostnader ingår, samt ett rörligt procentuellt påslag som är beroende av bland annat fluktuationer på bränslepriset. Men det går även till viss del förhandla om vad som ska ingå i det fasta grundpriset.

Till områden dit transportkostnaden per kilometer är hög bör man försöka hålla ned eller undvika procentuella ökningar av priset. Detta eftersom ökningen i kronor blir så stor för varje procent som läggs på. Det kan då vara värt att välja en speditör som har ett högre fast pris men som i gengäld inte har så stort utrymme för de svårförutsägbara rörliga kostnaderna. För övriga destinationer med relativt låga totala kilometerkostnader är det viktigare att ha ett lågt grundpris. Man kan då istället tillåta större procentuella variationer eftersom påslaget på priset inte har lika stor inverkan räknat i kronor på den totala kostnaden.

En bra kommunikation mellan säljaren och utlastningsansvarig är mycket viktig för att sälja¬ren ska få ett så korrekt fraktpris som möjligt när han ska göra affären. Risken är annars att säljare erhåller bristfälliga underlag inför uppskattningen av fraktkostnaden. Det kan medföra att säljaren uppskattar ett för lågt pris på frakten i sin iver att erbjuda kunden ett bra pris vilket i slutändan när frakten ska betalas drar ned den vinst som säljaren räknade med.

För att öka kommunikationen mellan säljare och utlastningsansvariga bör det upprättas ett gemensamt fraktdokument för hela NWP AB. I detta dokument kan alla berörda gå in och se vad fraktkostnaden är för de olika postnummerområdena i alla länder med olika speditörer och fraktsätt. Detta dokument bör uppdateras kontinuerligt med alla förändringar som sker med till exempel förändrade villkor och nya speditörer.

,

This master thesis has been carried out at Norrskog Wood Products AB (NWP AB), a company with four sawmills and three planing mills in the middle of Sweden. NWP AB is the result of a merger between the Camfore group and the forest owners’ association Norrskog’s industry SEAF AB (Östavallsågen).

Today, when the company still is rather new, most of the transport planning and booking of transports are done at every unit separately as they have done before the merger. The purpose of this thesis is to, for the time period ranging from 2005-01-01 to 2005-05-31, analyse the transports and costs from NWP AB to its customers. It shall also answer how their logistic system functions today and what changes can be done to improve it.

Analysis of the transports shows that six post-code-area clusters receive most of the sold volume. Exclusivity of transports to these clusters can be offered to transporting companies in exchange for a beneficial offering on service/price for transports from their side. The transportation costs of NWP AB will then hopefully be lowered by biddings among the potential contractors.

The study also showed that it is profitable to transport the goods by train instead of truck for longer distances. This is already known but in this paper the breaking point in distance between train and truck is roughly calculated for the specific conditions that apply for transport in Sweden from NWP AB.

It is common to divide the cost of transportation per kilometre in a fixed basic cost, including, among other, costs for salaries and the cost for the truck. The other part is a variable added cost, calculated as percent, that mostly fluctuates in accordance with the price of fuel. In most cases it is possible to negotiate about what is included in the fixed basic cost.

To areas were the transport cost per kilometre is high it is well advised to avoid an increased cost by percent of price. I.e. because the increase in SEK will become so high for each percent that is added to the basic cost. It might then become important to choose a transport company that has a higher fixed basic cost but will not have so large indeterminable variable cost. For the other destinations with a relatively low transport cost per kilometre it is more important to have a low fixed basic cost. It is even possible to allow a greater fluctuation in the variable added cost because it will not have the same impact on the total cost.

The contact between sales and freight personnel is of great importance for providing the most accurate estimates possible for the sellers’ calculation of the transport price. The seller takes a risk when he has poor estimates for the transport costs. In the long run it might mean that the seller will set too low transport cost in the deal.

To increase the communication between sales and freight personnel a common freight document should be designed for all business units of NWP AB. In this document all parties in NWP AB involved in decisions regarding logistics or sales of produced goods should be able to see what the transport costs are. It should also show the destinations in every country with the different transportation companies. It should be continuously updated with all changes that appear e.g. change of conditions and addition of new transportation companies.

Main title:Kartläggning och analys av utfrakter vid NWP AB
Authors:Widenfalk, Tomas
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:153
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SUPMP Master of Science in Forestry, Uppsala 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:godslogistik, sågverk, sågad vara, godsflöden, transportanalys, logistics, sawmill, sawn goods, goods flow, transport analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4332
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2015 10:26
Metadata Last Modified:13 May 2015 10:26

Repository Staff Only: item control page