Home About Browse Search
Svenska


Skog Candemo, Antonia, 2015. Viktiga faktorer för bevarandet av järv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Järv är en av de viktigaste predatorerna på semidomesticerad ren i Sverige idag och bevarandet av järv innebär en konflikt med rennäringen. I den här litteraturstudien undersöks järvens födosöksbeteende och hur det påverkas av närvaron av varg och lodjur samt om
konflikten mellan järven och rennäringen kan minskas. Vilka andra faktorer är viktiga för bevarandet av järven?
Järvpopulationen i Sverige har de senaste åren varit ganska stabil på drygt 600 individer men med liten genetisk variation. Järvens utbredningsområde är sträcker sig längst bergskedjan på gränsen mellan Norge och Sverige Under de senaste åren har järven börjat återetablera sig i
skogslandskapet En låg årlig reproduktion gör järven beroende av hög överlevnad hos vuxna honor. Tjuvjakt förekommer och är ett potentiellt hot mot järvstammen. Den troligaste orsaken till tjuvjakten är konflikten med rennäringen. Renägarförbundet i Sverige anser att de
faktiska kostnaderna för predation på renarna är högre än den ersättning som utgår. Det kan därför anses ekonomsikt gynnsamt för renägaren att minska antalet järvar i området.
Järven är en opportunistisk predator och inte någon särskilt skicklig jägare i jämförelse andra rovdjur. Den kan fälla egna byten men är i första hand en asätare. Järvens födosöksbeteende skiljer sig mellan olika habitat beroende på vad som är mest gynnsamt. Den växlar mellan
olika bytesdjur beroende på vad som finns tillgängligt men oftast utgörs huvuddelen av födan av stora hovdjur. Andra rovdjur kan fungera som konkurrenter men kan även gynna järven genom att öka mängden tillgängliga kadaver. Vargar jagar främst de äldsta och svagaste älgarna vilket minskar den topp på kadavertillgång som annars inträffar när dessa självdör mot slutet av vintern. Kadaverrester från mänsklig älgjakt finns främst på hösten men eftersom järven hamstrar föda kan dessa rester utnyttjas under lång tid. Semidomesticerade renar vaccineras mot sjukdomar och stödutfodras under vintern vilket minskar mortaliteten i
renstammen under tidig vår.
Möten mellan lodjur och järv har sällan dödlig utgång för någon av arterna och eftersom lodjur dessutom bidrar med kadaver till järven verkar samexistens med lodjur bara positivt för järven. Däremot händer det att vargar dödar järvar. Järven undviker konfrontation med varg men väljer ändå gärna hemområden i närheten av vargrevir.
Hamstring av föda är viktigt för järvens reproduktion. Undangömd föda måste skyddas från fåglar och andra däggdjur. Kyla hämmar insekter och bakterier Föryngringar sker i områden där snötäcket ligger till mitten av maj. Det krävs tillräckligt snödjup för att lyan ska vara isolerad. Ett varmare klimat gör troligen att järven inte kan utnyttja de sydligaste delarna av sitt utbredningsområde. Vid val av hemområde är undvikandet av mänsklig bebyggelse är en viktigare faktor än typ av habitat.
Det är svårt att identifiera en lösning på konflikten med rennäringen. Det är ett ganska låst läge där lämpliga habitat för järven är samma som för renen. Vill man bevara järven är det därför viktigt med bra kommunikation gentemot de enskilt drabbade renägarna och att kompensera deras förluster på ett bra sätt.

,

The wolverine is one of the main predators on semi-domestic reindeer in Sweden. The conflict with the reindeer management is an important issue for the conservation of the
wolverine. This paper will discuss wolverine’s foraging behavior and how it is affected by the presence of wolf and lynx. It will also discuss the conflict with the reindeer management and other important factors concerning the conservation of the wolverine.
The Swedish population of wolverines is stable at about 600 individuals, but the genetic variation is limited. They are distributed in the mountain range on the border between Sweden and Norway, but have recently started colonizing in the forest area in Sweden. A low yearly reproduction rate makes the wolverine population dependent on the survival of adult females.
Therefore poaching is a potential threat to the wolverine population. The most likely reason for poaching in Sweden is the conflict with the reindeer management. The reindeer owner’s organization in Sweden thinks the costs for predation is higher than they are compensated for.
There could therefore be an economical profit for the reindeer owners to decrease the number of wolverines in the area.
The wolverine is an opportunistic predator and not a very skilled hunter compared to other predators. They are mainly scavengers but can kill their own prey. The foraging behavior of the wolverine differs between habitats depending on what is most profitable. They can eat a lot of different prey species but the main food source is large ungulates. Other predators could act as competitors but also as providers of carrion. Wolves mainly hunt old and weak moose, which reduces the peak of carrions that normally occurs in early spring. Remains from the
yearly moose hunt is mainly available in the fall, but caching behavior makes it possible for the wolverine to utilize them for a longer time. Semi-domesticated reindeer is vaccinated against illnesses and fed during winter, which decreases the mortality rate during early spring.
Encounters between lynx and wolverine are rarely lethal, and since lynx provide carrion for the wolverine, coexistence seems to be only beneficial for the wolverine. Wolverines avoid confrontation with wolves, but they do prefer areas close to wolf territories. Wolves do
sometimes kill wolverines.
Caching behavior is important for wolverine reproduction. Cached food must be kept safe from other mammals and birds. Low temperatures protect the food from insects and bacteria.
Reproduction is dependent on spring snow coverage. A certain snow depth is needed to isolate the den. A warmer climate will probably inhibit the wolverine from using the most southern parts of its distribution areas. Avoiding human infrastructure is more important than
the type of habitat when the wolverine chooses its home range area.
Identifying a solution to the conflict with the reindeer management is difficult. The habitat of the wolverine is the same as for semi-domesticated reindeer. Communication with the reindeer owners and compensating their losses is important for the conservation of the wolverine.

Main title:Viktiga faktorer för bevarandet av järv
Authors:Skog Candemo, Antonia
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:77
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:järv, födosöksbeteende, lodjur, varg, rennäring, wolverine, foraging behavior, lynx, wolf, reindeer management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4336
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4336
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2015 13:22
Metadata Last Modified:13 May 2015 13:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics