Home About Browse Search
Svenska


Linde, Siri, 2015. Akut polyradikuloneurit hos hund : etiologier och patologiska förändringar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns olika typer av neuropatier på hund. En av de ovanligare är akut polyradikuloneurit – en akut inflammation i nervrötterna och deras tillhörande perifera nerver. Tillståndet kan orsakas av flera olika saker – i USA ses det vanligen i samband med bett från tvättbjörnar (så kallad ”coonhound paralysis”), men det kan även orsakas av infektion med protozoerna Toxoplasma gondii eller Neospora caninum eller i samband med en viss typ av vaccination. Det finns även en idiopatisk form av sjukdomen. Detta kandidatarbete syftar till att undersöka dessa akuta polyradikuloneuriter, med avseende på patogenes och patologiska förändringar.
Tidigt i sjukdomens förlopp ses en bakbenspares som på kort tid snabbt kan förvärras till en tetraplegi och till och med respirationsparalys. Dessa symptom är inte patognomona, och det behövs undersökningar av både nerv och muskel för att komma fram till var sjukdomen har sitt ursprung. Analyser av vävnaden med elektromyografi visar fibrilleringspotentialer och skarpa positiva vågor – dessa tyder på en demyelinisering. Andra tecken på demyelinisering som ses vid akut polyradikuloneurit är en minskad ledningshastighet i nerven.
När inflammationen beror på bett från tvättbjörnar, är vaccinationsrelaterad eller idiopatisk ses förändringarna uteslutande i nerven och muskeln som den innerverar. I muskeln ses en neurogen atrofi. Vid coonhound paralys ses ett inflammatoriskt cellinfiltrat och demyelinisering i nervroten, till skillnad från protozoisk polyradikuloneurit som karaktäriseras av en utbredd sjukdomsbild där många organ är affekterade. Generellt är de ventrala nervrötterna påverkade – vilket förklarar varför hundarna kan vara paralyserade, men fortfarande känna nociceptiv smärta.
Flera studier har försökt klargöra patogenesen bakom tillståndet. I fallet med coonhound paralys har även försök gjorts att hitta etiologin bakom. Det finns teorier om att det skulle kunna röra sig om en immunologisk reaktion som ger upphov till den specifika inflammationen, men inget är fastställt. Det vore intressant att forska vidare inom området.

,

There are different kinds of canine neuropathies. One of the more unusual are polyradiculoneuritis - an acute inflammation in the nerve roots and their associated peripheral nerves. The condition has different causes, in the US the most common reason is a bite from a raccoon (coonhound paralysis). The condition can also be caused by infection with Toxoplasma gondii or Neospora caninum, or after vaccination. There is also an idiopathic etiology. This paper will inevstigate these different kinds of polyradiculoneurites, in regard to pathogenesis and pathological changes.
In the early stages of the disease a hindlimb paresis is seen, which quickly can deteriorate to tetraplegia and sometimes even respiratory paralysis. These symptoms are not pathognomonic and examination of both muscle and nerve is required to establish the origin of the disease. Examination with electromyography can reveal fibrillation potentials and sharp positive waves, which are signs of demyelination. Slower conduction velocities in the nerve, another sign of demyelination, can also be registered.
When the inflammation is caused by a raccon bite, is post-vaccinal or idiopathic the changes are exclusively seen in the nerve and the muscle innervated by it. The muscle shows different degrees of neurogen atrophy. In coonhound paralysis there is an inflammatory cell infiltrate and demyelination in the nerve root. In protozoan polyradiculoneuritis the disease is more generalized, involving many organs. Generally the ventral nerve roots are affected – which explains why the dogs are paralysed but can still experience nociception.
Many studies have tried to explain the pathogenesis behind the disease. In the case of coonhound paralysis there have also been attempts to find the underlying etiology. There are theories of an immunological reaction leading to the specific inflammation, but nothing has been determined. It would be interesting to do more research in the field.

Main title:Akut polyradikuloneurit hos hund
Subtitle:etiologier och patologiska förändringar
Authors:Linde, Siri
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:72
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:akut polyradikuloneurit, coonhound paralysis, Toxoplasma gondii,, Neospora caninum, patogenes, patologi, acute polyradiculoneuritis, coonhound paralysis, pathogenesis, pathology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4406
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4406
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2015 11:39
Metadata Last Modified:03 Jun 2015 11:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics