Home About Browse Search
Svenska


Jörgensen, Svea, 2015. Empathy, altruism and the African elephant. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The quest to determine if non-human animals have emotional lives similar to man goes a long way back and is yet to result in a clear answer. The aim of this particular literature study is to determine whether or not the African elephant may host feelings of empathy and display altruistic behaviour. In search for an answer to this question, scientists have chosen to first evaluate the cognitive abilities of said species. They have done this through the testing of tool use, mirror self-recognition, memory and the ability to coordinate with another when performing a task etc. It is generally thought, that in order for complex emotion to exist within an individual, cognition, as an awareness of the self and others, must first be present. The African elephant has been found to perform at the same high level of cognition as chimpanzees.
Empathy, although defined somewhat differently by different researchers, can be said to be the emotional state whereby an individual recognises and experiences the emotions of another. Probable evidence of empathy has been observed in both Asian and African elephants. For instance, consolation behaviour amongst Asian elephants in captivity and the apparent mourning of lost conspecifics seen amongst wild African elephants are strong indicators of such emotion. Also, the obvious, and to elephants unique, interest shown for the bones and ivory of their diseased, imply that elephant empathy is real.
Altruism in elephants is more easily observed than empathy as it is a social behaviour directed outward towards another individual. The concept may be defined as: a selfless act (with or without risk for the performer) aimed at aiding another (related or non-related) individual in (perceived or actual) need. Variations of this behaviour have been thought to have been observed amongst African elephants. The attempts of a matriarch to help another, severely injured, unrelated matriarch is one example of such an act. Another is the removing of foreign objects, such as darts, spears, arrows or sharp branches, from the pierced body of a conspecific.
In addition to behavioural studies, investigations of the neurological make up and internal communicational routes of the elephant brain have also been conducted. Despite their purpose not being the analysis of empathy and/or altruism specifically, the results of said studies may be discussed in relation to these concepts nonetheless. Empathy and altruism have in humans been found to occupy certain loci of the cerebellar cortex. This is interesting as the human cortex greatly resembles that of other mammals, elephants included, and the results might therefore be extrapolated onto other species. Furthermore, the elephant cortex has been shown to consist of a more intricate neuronal network, possibly potentiating a more delicate and rich signal transfer of emotions.
In conclusion, there can be no firm conclusion. Empathy amongst African elephants is probable albeit not certain. As for altruism, the recorded examples of such behaviour performed by elephants are simply too few to provide a reliable answer. Further research is thus demanded.

,

Strävan efter ett svar på frågan om djur har känslor likt de hos människan har länge pågått och pågår än idag. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och klargöra om empati och altruism går att återfinna hos den afrikanska elefanten. För att ge svar på denna fråga har vetenskapen ofta valt att först utvärdera den kognitiva förmågan hos denna art. Detta har gjorts genom tester av: om och hur väl verktyg används; om djuret känner igen sin egen spegelbild och kan samarbeta med andra för att klara av en uppgift; samt hur väl det kan minnas saker som skett för länge sedan. Det är inom beteendevetenskapen allmänt erkänt att kognition, definierat som förmågan att skilja på sig själv och andra, utgör grunden som komplexa känslotillstånd vilar på. Den afrikanska elefanten har i tester uppvisat en imponerande kognitiv förmåga motsvarande den hos schimpanser.
Empati kan definieras som det emotionella tillstånd som innebär att ett djur eller en människa inte bara identifierar känslorna hos en annan individ, utan även sätter sig in i dessa och känner det den andra känner. Både afrikanska och asiatiska elefanter tros ha just denna förmåga. Till exempel så har man sett asiatiska elefanter i fångenskap tillsynes trösta varandra i stressfyllda situationer, och afrikanska elefanter i det vilda har observerats ge uttryck för vad som verkar vara sorg över förlusten av en artfrände. Studier har även visat att elefanter som ges tillgång till elfenben eller elefantkranier uppvisar ett unikt intresse för och beteende kring dessa objekt jämfört med andra liknande material.
Altruism är ett utåtriktat socialt beteende med en tydlig utförare och en eller flera mottagare. Konceptet i sig kan definieras som: en osjälvisk handling (med eller utan risk för den handlande) med syfte att hjälpa en annan (med handlaren släkt eller icke släkt) individ som befinner sig i (verklig eller upplevd) nöd. Beteenden av denna sort tros ha setts utföras av afrikanska elefanter vid ett flertal tillfällen. Fallet med matriarken Eleanor som blev hjälpt av en obesläktad elefant efter att hon fallit och skadat sin snabel är ett exempel på en situation som sägs illustrera sann altruism. Även det flertalet gånger observerade beteendet då elefanter dragit ut bedövningspilar, spjut eller vassa grenar som spetsat en annan individ anses vara exempel på altruism.
Utöver strikt beteendevetenskapliga studier så har även neurovetenskapen uppmärksammat unika drag hos den afrikanska elefanten. Bland annat så är det känt att elefanter har ett mer invecklad dentritiskt kommunikationsnätverk. Detta möjliggör en mer detaljerad signaltransduktion och därigenom kanske även ett rikare emotionellt spektrum. Undersökningar av den mänskliga hjärnans anatomi har visat att empati och altruism kan kopplas till specifika områden i hjärnbarken. Områden som troligtvis går att återfinna hos den afrikanska elefanten, vars hjärnbark är mycket lik den hos andra däggdjur. Ytterligare studier krävs dock för att veta detta med säkerhet.
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att någon egentlig slutsats är svår att dra. Det är högst troligt, men inte helt otvivelaktigt, att empati går att återfinna hos afrikanska elefanter. Altruism, å andra sidan, präglas helt enkelt av en för invecklad definition och för få noterade exempel för att med vetenskaplig säkerhet kunna sägas existera hos denna art.

Main title:Empathy, altruism and the African elephant
Authors:Jörgensen, Svea
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:74
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Loxodonta africana, Loxodonta cyclotis, African elephant, empathy, altruism, altruistic behaviour, animal behaviour, animal cognition, afrikansk elefant, empati, altruism, altruistiskt beteende, djurbeteende, medvetenhet hos djur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4398
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4398
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:English
Deposited On:01 Jun 2015 15:18
Metadata Last Modified:01 Jun 2015 15:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics