Home About Browse Search
Svenska


Thern, Elina, 2015. Bildandet av kalciumoxalatstenar i hundens urinvägar : en genomgång av potentiella predisponerande faktorer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Urinsten, urolithiasis, är en relativt vanlig åkomma i hundens urinvägar. Stenarna är uppbyggda av olika mineraler och salter av vilka kalciumoxalat och struvit
(magnesiumammoniumfosfat) är de vanligaste, ensamma eller i kombination med andra ämnen. Stenarna återfinns framförallt i de nedre urinvägarna, det vill säga i urinblåsa och
urinrör. De kan ställa till stora problem genom obstruktion och svår smärta. De upptäcks vanligtvis genom röntgen och måste ofta avlägsnas kirurgiskt men risken för att nya stenar utvecklas är stor. Stenar uppbyggda av kalciumoxalat är ett växande problem i stora delar av världen. I dagsläget är orsaken till uppkomsten av kalciumoxalatstenar till stor del oklar och flera faktorer tros vara inblandade i utvecklingen.
Under de senaste decennierna har man sett en ökning av andelen diagnosticerade kalciumoxalatstenar hos hund. En samtidig ökning har setts hos människa och katt. Det finns
både likheter och skillnader mellan de olika arterna, till exempel återfinns de flesta av urinstenar hos människa i njuren medan detta är en mycket ovanlig lokalisering hos hund.
Flera olika faktorer som kan påverka urinens sammansättning har studerats hos människa för att komma fram till varför en så kraftig ökning skett men forskning gjord på hund är mindre omfattande.
Övermättnad av urinen med de metaboliter som bygger upp stenen anses vara en viktig faktor och samtidigt verkar andra faktorer som exempelvis urin-pH, urinvolym,
oxalatmetaboliserande tarmbakterier och hull ha en avgörande roll i stenutvecklingen. Även om hundar av alla åldrar, raser och kön kan drabbas av kalciumoxalatstenar i urinvägarna så förefaller hanhundar, framförallt kastrerade, av småväxta raser i övre medelåldern ha en
förhöjd risk jämfört med andra grupper.
Nutritionsfaktorer tros genom sin påverkan på urinsammansättningen kunna påverka uppkomsten av urinsten, antingen genom promotorisk eller genom inhibitorisk verkan. Även könshormoner, så som östrogen och testosteron, har visat sig ha en koppling till utveckling av
kalciumoxalatstenar hos människa och råtta men inga studier om deras påverkan på hund verkar finnas publicerade idag.
Sammantaget är utvecklingen av kalciumoxalatstenar komplex och många olika faktorer medverkar. Ett fåtal potentiella faktorer som; urinsammansättning, övermättnad av olika
metaboliter i urinen, urinvolym, närvaro eller avsaknad av promotorer och inhibitorer, hundens kondition och olika dieter antas kunna ha en koppling till stenutvecklingen. Bristen på studier utförda på hund gör det svårt att dra några definitiva slutsatser om vad som predisponerar för kalciumoxalatstenar och för att utvärdera olika faktorers association och inverkan på stenutvecklingen krävs fler studier utförda på hund.

,

Uroliths, urinary stones, are a common disease in the urinary tract of dogs. Stones may contain different types of minerals and salts; the greatest proportion of stones are built up by either calcium oxalate or struvite (magnesium ammonia phosphate), alone or combined with
other minerals. Stones are most often located in the lower urinary tract, ie in the bladder and urethra where they can cause problems by obstruction and pain. Calcium oxalate uroliths are usually seen on x-ray and surgery is often needed for removal but the rate of recurrence is high. Calcium oxalate containing uroliths are an increasing problem in most parts of the world. The cause of calcium oxalate uroliths is still unknown and seems to be multifactorial.
In recent decades there has been a rising trend in calcium oxalate uroliths diagnosed in dogs.
A similar trend is seen in humans and cats. There are similarities but also differences between species, for example, most urinary stones in humans are found in the kidneys while this location is extremely rare in dogs. In humans, several different factors affecting urine
composition have been studied to determine why such a large increase has occurred, but research in dogs has been less comprehensive.
Oversaturated urine is considered to be a risk factor but other factors of importance are also associated with the development of calcium oxalate uroliths, eg. urine-pH, urine volume, oxalate metabolizing intestinal bacteria and body condition. Although dogs of different age, breeds and sex can be affected, males, in particular neutered, small breed dogs in their late middle age seem to be at higher risk compared to other groups.
Nutritional factors are thought to influence stone formation, in either a promoting or inhibitory way, through their effects on urine composition. In addition, sex hormones, such as estrogen and testosterone, also appear to play an important role in the development of calcium oxalate uroliths in human and rat, however, there are no published studies on their role in stone formation in dogs.
Taken together, current evidence would suggest stone formation is a complex process and many different factors are likely to be involved in its progression. A few potential factors such as; urine composition, urine supersaturation of different metabolites, urine volume, presence or absence of promotors and inhibitors, nutrition state and different diets have been implied in dogs. The lack of studies in dogs makes it challenging to evaluate the different predisposing factors associated with the formation of canine calcium oxalate uroliths and more research focusing on risk factors in dogs is required.

Main title:Bildandet av kalciumoxalatstenar i hundens urinvägar
Subtitle:en genomgång av potentiella predisponerande faktorer
Authors:Thern, Elina
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:70
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:urinsten, urolithiasis, kalciumoxalat, hund, ”urinary stones”, urolithiasis, ”calcium oxalate”, dog, canine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4395
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4395
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2015 13:59
Metadata Last Modified:01 Jun 2015 13:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics