Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, Elin, 2015. Bandet mellan människa och hund : hundens anpassning och den bakomliggande fysiologin. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hundar har genom historien anpassat sig till ett liv med människan och har idag en viktig roll i vårt samhälle, både som arbetsredskap och sällskapsdjur. Ett starkt band har bildats mellan människa och hund, generellt sett starkare än med våra andra husdjur. Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vilka egenskaper hos hunden som gjort att den kommit så nära människan och hur de har uppkommit.
Studier pekar på att hundar har en stor kognitiv förmåga, de har en förståelse för mänskligt beteende och kan tolka sociala signaler. De här egenskaperna kan vara en anledning till att hunden fått en så stor roll i samhället. Studier stödjer teorin om att detta antagligen uppkom under domesticeringen. Hundar selekterades för sin tamhet och icke-aggressivitet mot människor, och då utvecklades även deras kognitiva förmågor. Teorier har även lagts fram om att förståelsen för sociala signaler är ett arv från vargen, respektive att hundar socialiseras och lär sig förstå med åldern. Forskning pekar på att de här teorierna inte kan vara hela sanningen, men de kan båda ha bidragit till hundens kognitiva utveckling.
Bandet mellan människa och hund har även ett fysiologiskt perspektiv. Interaktion i olika former, verbal, fysisk och visuell, har visat sig ha en positiv effekt på främst oxytocinfrisättning, men även blodtryck och kortisol, hos både människa och hund. De här faktorerna är kopplade till välbefinnande och avslappning, vilket tyder på att relationen får både människa och hund att må bättre. Höga oxytocinnivåer har visat sig ha ett samband med ett starkt band mellan hund och ägare. Det har också kopplats till bättre prestationer i kognitiva tester tack vare ökad uppmärksamhet och ökat kontaktsökande beteende hos hundar. Det här pekar på en länk mellan tama hundar och ökade kognitiva förmågor.
Sammanfattningsvis, verkar hunden ha väl utvecklade kognitiva förmågor jämfört med andra djur, vilket kan vara en anledning till deras nära relation till människan. Dessa förmågor har sannolikt uppstått under domesticeringen. Fysiologiska faktorer har troligtvis också en del i bandet mellan människa och hund, då kontakt mellan arterna verkar ha ett samband med parametrar som indikerar välbefinnande och avslappning.

,

Through history dogs have adapted to a life among humans and today they play an important part in our society, both as work tools and companionship. A strong bond has been formed between humans and dogs, generally stronger than the bond to our other domesticated animals. The purpose of this study is to find out which of the dog’s abilities that made us form such a strong bond with it and how the dog acquired them.
Studies show that dogs possess great cognitive abilities. They have the ability to understand human behaviour and interpret our social signals. These intellectual functions could be a reason why the dog has become such an important part in our society. Studies support the theory that these abilities probably evolved during domestication. The process of selecting dogs based on their tameness and non-aggressive behaviour drove the evolution of their social and cognitive skills. Other theories suggest that dogs’ social abilities may be a heritage from the wolf or that dogs simply learn to understand humans during their lives with us. These theories do, however, not fully seem to explain dogs’ cognitive abilities, but they may have contributed to their development.
The human-dog bond also has a physiological perspective. Different forms of interaction, both visual, vocal and physical, seem to have a positive effect on oxytocin, and also on cortisol and blood pressure. Since these factors are linked to welfare and relaxation, this suggests that the relationship between a person and a dog could improve the well-being of both species. Increased concentration of oxytocin has been shown correlated to a strong bond between dog and owner. It has also been associated with improved performance by dogs in cognitive tests because of elevated levels of attention and contact-seeking behaviour. This indicates a link between tameness in dogs and increased cognitive abilities.
In conclusion, dogs seem to possess highly developed cognitive skills compared to other animals, which could be a reason for their close relationship with humans. These abilities most likely developed during the domestication process. Physiology also seems to play a part in the binding between dogs and humans, since contact between the species has been shown associated with factors linked to relaxation and well-being.

Main title:Bandet mellan människa och hund
Subtitle:hundens anpassning och den bakomliggande fysiologin
Authors:Lundgren, Elin
Supervisor:Dahlborn, Kristina
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:33
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:hund, ägare, fysiologi, oxytocin, kortisol, blodtryck, dog, owner, physiology, oxitocin, cortisol, bloodpressure
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4446
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4446
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:11 Jun 2015 12:03
Metadata Last Modified:11 Jun 2015 12:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics