Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Linnea, 2015. Idiopatisk epilepsi hos hund : en beskrivning av sjukdomen och predisponerande faktorer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Epilepsi utgör den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen hos hund med en uppskattad prevalens på 0,5-5,7 % beroende på ras. Sjukdomen karakteriseras av återkommande epileptiska anfall som tar sig olika uttryck beroende på vilken del av hjärnan som påverkas. Om anfallen inte uppkommer till följd av skada eller sjukdom klassificeras epilepsin som idiopatisk. Orsaken till idiopatisk epilepsi (IE) är okänd, den förmodas ha en genetisk anknytning. Denna litteraturstudie syftar till en fördjupning i ämnet och att besvara frågeställningen: Vad är idiopatisk epilepsi och vad gör en del hundar predisponerade, med avseende på ras och kön?
IE förekommer hos nästan alla hundraser inklusive blandraser, men prevalensen skiljer sig mycket åt mellan raserna. En del raser så som Belgisk vallhund, Labrador retriever, Border collie och Lagotto romagnolo har visat sig ha en hög frekvens av IE. Det har genomförts många studier på IE hos hund, men det finns fortfarande mycket kvar att undersöka. Många studier visar att hanar är predisponerade medan andra hävdar att det inte finns någon skillnad mellan könen. Det är därför svårt att dra några konkreta slutsatser kring IE gällande kön hos hund. Mycket av resonemanget kring könshormonernas påverkan har sin grund i studier gjorda på människa och mus. Studierna kan vara svåra att applicera på hund eftersom deras hormoncykel skiljer sig från dessa arters.
Genetiken bakom IE har undersökts i många studier utan att hitta exakt hur sjukdomen nedärvs. Anfallens fenotyp och genetiska kopplingen har visat sig skilja sig åt mellan olika raser, det går därför inte att applicera en studie gjord på en ras på en annan. Detta gör sjukdomen svår och dyr att undersöka. Arvsmönstret är komplext med många bidragande gener inklusive en miljöaspekt. Man har inte hittat mutationer i specifika gener som styr uppkomsten av sjukdomen. De flesta studier tyder på ett polygenetiskt autosomalt recessivt nedärvningsmönster.
Bristen i diagnostisering av IE och den ibland höga åldern hos hunden vid första anfallet gör det svårt för uppfödare att selektera emot sjukdomen i sitt avelsarbete. Genom att hitta de gener och mutationer som kodar för IE kan man ta fram ett genetiskt test för sjukdomen. Detta skulle vara användbart vid diagnostisering och val av avelsindivider. Det behövs fortfarande mycket forskning på område, både gällande genetik, diagnostisering och behandling.

,

Epilepsy constitutes the most common chronic neurological disorder in dogs with an estimated prevalence of 0.5 to 5.7% depending on breed. The disease is characterized by recurrent seizures that takes different forms depending on what part of the brain that is affected. If attacks do not occur as a result of injury or disease it is classified as idiopathic epilepsy. The cause of idiopathic epilepsy (IE) is unknown, it is believed to have a genetic connection. This literature study aims to receive deeper knowledge in the subject and to answer the question: What is idiopathic epilepsy and what makes some dogs predisposed, in terms of breed and gender?
IE occurs in almost all dog breeds including mixed breeds, but the prevalence differs greatly between the breeds. Some breeds such as Belgian Shepherd Dog, Labrador retriever, Border collie and the Lagotto Romagnolo has been shown to have a high frequency of IE. Many studies have been made on IE in dogs, but there is still much to learn. Many studies show that males are more predisposed while others argue that there is no difference between the sexes. It is therefore difficult to draw any conclusions about IE concerning the sex of the dog. Much of the discussion around the influence of sex hormones stems from studies of humans and mice. However as canines have a different hormone cycle caution must be used applying these results in dogs.
The genetics of IE have been investigated in many studies, however the exact inheritance is not understood. Seizure phenotype and genetic linkage have been found to differ between different breeds, it is therefore not possible to apply the study on one breed to another. This makes the disease difficult and expensive to investigate. The inheritance pattern is complex, with many contributing genes including an environmental aspect. Mutations in specific genes that control the onset of the disease are yet to be found. Most studies suggest a polygenetic autosomal recessive inheritance.
The difficulty in diagnosing IE, and the sometimes high age of the dog at the first attack makes it difficult for breeders to select against the disease in their breeding program. By finding the genes and mutations coding for IE, a genetic test for the disease could be developed. This would be useful in the selection of healthy breeding individuals. A lot of research on the area is still needed, both in terms of genetics, diagnosis and treatment.

Main title:Idiopatisk epilepsi hos hund
Subtitle:en beskrivning av sjukdomen och predisponerande faktorer
Authors:Andersson, Linnea
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:71
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:idiopatisk, epilepsi, hund, ras, kön, idiopathic, epilepsy, dog, breed, gender
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4375
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4375
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 May 2015 11:43
Metadata Last Modified:26 May 2015 11:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics