Home About Browse Search
Svenska


Lund, Johanna, 2015. Råutfodring till hund : överväger nyttan riskerna?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hunden är ett av våra vanligaste sällskapsdjur och de flesta hundägare strävar efter att förse sin hund med bästa möjliga skötsel och omsorg. Att råutfodra hundar anses av dietens förespråkare främja optimal hälsa och intresset för råutfodring ökar allt mer. Trots detta saknas adekvat forskning inom ämnet och att förhålla sig till utfodringsregimen utifrån tillgänglig information kan vara svårt. Syftet med denna uppsats är att belysa vetenskapligt dokumenterade risker och fördelar med råutfodring för att öka förståelsen för de konsekvenser utfodringsregimen innebär.
Att utfodra hundar med BARF (Biologiskt Anpassad Rå Föda) grundas i att hunden, liksom vargen, är en karnivor anpassad till en kost bestående av rått kött, organ, tarmar (med innehållande vegetabilier) och ben. Hunden har dock, till skillnad från sin vilda förfader, utvecklat förmåga att bryta ner stärkelse och en skillnad i hundens och vargens instinktiva fördelning av makronäringsämnen i kosten har visats. Ett antal risker associerade med utfodring och hantering av rått kött och animaliska biprodukter har dokumenterats. Dessa innefattar kontaminering med mikrobiologiska agens vilka kan förorsaka sjukdom hos både djur och människor, näringsmässiga defekter som kan leda till bristsjukdomar hos de utfodrade hundarna och direkt mekaniska skador relaterade till konsumtion av ben. Dokumenterade fördelar med råutfodring inkluderar förbättrad tandhälsa, vilken emellertid inte kan anses bero på att fodret är rått, utan snarare är en effekt av fodrets utformning och textur. Den hygieniska kvalitén hos råa fodermedel kan anses lägre än hos värmebehandlat foder. Värt att belysa är dock att förekomsten av mikrobiologiska och kemikaliska kontaminanter i svenska livs- och fodermedel är betydligt lägre än i motsvarande produkter från de flesta andra länder. Av denna anledning måste utfodring med råa, animaliska produkter anses säkrare i Sverige jämfört med i de flesta andra länder.
Råutfodring till hund kan i dagsläget anses vara en fullt acceptabel utfodringsregim. Jämfört med kommersiellt foder ställs dock högre krav på djurägarens kunskaper om såväl näringslära som hygien. För att säkert kunna uppskatta råutfodringens potentiella fördelar krävs dock ytterligare forskning.

,

The dog is one of our most common pets and most dog owners strive to provide their dog with the best possible care and attention. The interest in raw feeding is ever increasing and, according to raw feeding proponents, the diet is an excellent way of providing optimal nutrition and wellbeing for dogs. Despite this growing interest, qualitative research on the topic is lacking, and application of the feeding regime on the basis of available information can be difficult. The purpose of this study is to investigate the documented risks and benefits of raw feeding in order to increase the understanding of the consequences that the feeding regimen entails.
Feeding dogs with BARF (Biologically Appropriate Raw Food) is based on the assumption that the dog, like the wolf, is a carnivore adapted to a diet consisting of raw meat, offal and bone. However, unlike its wild ancestor, the dog has developed ability to utilize energy from starch and a difference in the instinctual distribution of macronutrients in the diet of dogs compared to the wolf has been shown. A number of risks associated with feeding and handling raw meat and animal by-products have been documented. These risks include contamination with microbiological agents that can cause disease in both animals and humans, nutritional deficiencies that can lead to disease and mechanical damage related to the ingestion of bone. The only documented benefit of raw feeding is improved dental health, although this benefit is most likely an effect of the diets texture and composition, rather than an effect of the feed being raw. The hygienic quality of raw feed can be considered lower than that of feed that has undergone heat treatment. Worth emphasizing is that the presence of microbiological or chemical contaminants in Swedish food or feed stuff of animal origin is significantly lower than in corresponding products from most other countries. Therefore, feeding raw animal products in Sweden can be considered safer than in most other countries.
At this time, raw feeding can be deemed a perfectly acceptable feeding regimen. However, compared with commercial feed, greater demands are placed on dog owners’ knowledge regarding both nutrition and hygiene. In order to accurately assess the potential benefits of raw feeding, further research in the field is required.

Main title:Råutfodring till hund
Subtitle:överväger nyttan riskerna?
Authors:Lund, Johanna
Supervisor:Persson, Elisabeth and Tauson, Anne-Helene
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:57
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:råutfodring, hund, BARF, raw feed, dog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4369
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4369
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2015 15:19
Metadata Last Modified:21 May 2015 15:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics