Home About Browse Search
Svenska


Bergman, Caroline, 2015. Klimatets betydelse för spridning av fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum). First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Angiostrongylus vasorum (fransk hjärtmask) är en parasit vars utbredning karakteriserats av avgränsade endemiska områden runt vilka sporadiska fall har kunnat ses. På senare år har A. vasorum upptäckts utanför dessa områden, bland annat i Sverige. Flera olika faktorer tros bidra till den till synes ökade spridningen av parasiten, bland annat pågående klimatförändringar, ökat resande med hundar mellan smittade och fria områden, en ökande rävpopulation och ett stigande antal mellanvärdar. Klimatet antas ha en överordnad roll för spridningen då det är begränsande för parasitens överlevnad. Klimatet påverkar även förekomsten av parasitens mellanvärdar som är nödvändiga för att A. vasorum ska kunna fullborda sin livscykel. Med den globala uppvärmningen ändras både parasitens och värddjurens förutsättningar vilket innebär att A. vasorum kan få fäste i områden där den tidigare haft svårt att etablera sig.
Syftet med denna litteraturstudie är att få en inblick i hur spridningen av A. vasorum sker, vilken inverkan klimatet har på spridningen av parasiten och var parasiten har påvisats. Bakgrundsinformation så som kliniska symptom och behandling tas också upp.
Temperaturen är den klimatfaktor som i dagsläget är mest studerad. Det tycks som om A. vasorum och dess mellanvärdar, sniglar och snäckor, ej kan överleva någon längre tid vid minusgrader. Parasiten är även känslig för högre temperaturer och över 18 ̊C dör de flesta frilevande larver inom 3 veckor. Klimatets betydelse men även andra faktorer, som betydelsen av ett ökat resande med hundar och stigande värddjurspopulationer, är ännu inte tillräckligt studerade för att förstå parasitens till synes ökade spridning inom hundpopulationen.

,

Angiostrongylus vasorum (French heartworm) is a parasite whose distribution has been characterized by isolated endemic foci, surrounded by areas of low prevalence. In recent years, A. vasorum has been discovered in areas where it never has been seen before. Several factors may contribute to the seemingly increased spread of the parasite, including climate changes, increased traveling with dogs between infected and free areas as well as increased numbers of foxes and intermediate hosts. The climate is assumed to have an important role in the spread, since it limits the opportunities for parasite survival. The climate also influences the occurrence of intermediate hosts, which is essential for the parasites life cycle. Global warming alters the conditions for the parasites and its intermediate hosts and because of this the distribution might extend.
The aim of this literature review is to gain insights into how the spread of A. vasorum occurs and the impact of the climate on the spread of the parasite as well as to describe where the parasite has been found. Background information such as clinical symptoms and treatment are also mentioned.
The most studied climatic factor is the temperature and it has been shown that A. vasorum and its intermediate hosts, snails and slugs, cannot survive for long at degrees below zero. The parasite is also sensitive to higher temperatures and the majority of the free-living larvae die within three weeks at temperatures higher than 18 ̊C. The importance of the climate but also the impact of other factors, such as increased traveling with dogs and increasing host populations, is not yet enough studied and more research is needed to understand the seemingly increasing spread of the parasite in the dog population.

Main title:Klimatets betydelse för spridning av fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum)
Authors:Bergman, Caroline
Supervisor:Höglund, Johan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:29
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Angiostrongylus vasorum, fransk hjärtmask, klimat, spridning, French heartworm, climate, spread
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4367
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4367
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2015 14:36
Metadata Last Modified:21 May 2015 14:36

Repository Staff Only: item control page