Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Emelie, 2015. Dystoki och kejsarsnitt hos nötboskap. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kejsarsnitt är den enda möjliga metoden för att förlösa levande kalvar när en vaginal förlossning är ogenomförbar. Trots detta har endast drygt hälften av de svenska nötpraktikerna någon gång utfört ett kejsarsnitt. Det kan ställas i relation till situationen i Nederländerna och Belgien där rasen belgisk blå är vanlig. Praxis vid uppfödning av belgisk blå är att undvika vaginala förlossningar till förmån för planerade kejsarsnitt.
Syftet med litteraturstudien är att klargöra vid vilka typer av dystoki som kejsarsnitt är indikerat och vilka alternativ som finns samt att beskriva varför det utförs rutinmässigt på rasen belgisk blå. För att ge läsaren ett sammanhang beskrivs först kons normala anatomi och fysiologi ur ett kalvningsperspektiv.
Vid kalvning stöts kalven ut ur livmodern genom cervix och vagina. En viktig begränsande faktor är bäckenets storlek.
En fullgången kalv i livmodern lider brist på både utrymme och näring. Stressen utlöser en produktion av ACTH i kalvens hypofys som ger upphov till en utsöndring av kortisol från binjurarna. När kortisolet når placenta stimuleras omvandling av det dräktighetsbevarande hormonet progesteron till östrogen. Östrogen inducerar dilatation av cervix och kontraktion av uterus. Kalvningen har därmed inletts. Under kalvningens tre faser stöts kalv, fostervätska och fosterhinnor ut.
Dystoki innebär att en förlossning inte löper problemfritt. Det kan bero på flera saker, bland annat att kalven är för stor, missbildad eller ligger fel, att kons bäcken är för trångt, att livmodern är omvriden eller att cervix inte dilaterat i tillräckligt stor grad. Det finns flera sätt att underlätta en svår förlossning. I litteraturstudien tas draghjälp, fetotomi, episotomi och kejsarsnitt upp. Vid svår dystoki som inte kan avhjälpas på annat sätt är kejsarsnitt indikerat. Det utförs i regel på stående ko genom ett snitt genom bukens vänstra flank.
Belgisk blå är en köttras med en genetisk mutation som bland annat ger upphov till muskelhypertrofi och litet bäcken. Muskelhypertrofin gör kalvarna stora, vilket i kombination med mödrarnas förhållandevis små bäcken gör att vaginala förlossningar undviks och planerade kejsarsnitt är rutin. Pelvisdiametern skiljer dock inte mycket från den hos kor av jämförbara raser utan muskelhypertrofi. Det kan inte uteslutas att en inkludering av ökad pelvisdiameter i avelsmålen skulle göra de planerade kejsarsnitten överflödiga.

,

The only way to deliver a live calf after vaginal delivery has been proven impossible is to perform a cesarean section. Despite this, just over half of the Swedish cattle practitioners have performed a cesarean section at least once in their career. This can be compared to day-to-day practice of veterinarians in the Netherlands and Belgium where the breed Belgian blue is common. Generic management in these countries completely abandons vaginal delivery in favor of cesarean section.
The purpose of this literature study is to clarify for which types of dystocia cesarean section is indicated, what other options there is and to describe why it is preformed per routine in the Belgian blue breed. To give the study better cohesion, brief descriptions of the pregnant cow’s normal anatomy and physiology during calving are included.
During delivery, expulsion of the calf is through the birth canal. An important limiting factor is the size of the pelvis.
A calf at full term is lacking both space and nourishment. The fetal stress triggers the hypothalamus to produce ACTH which induces the adrenal glands to release cortisol. When the fetal cortisol reaches the placenta the maternal progesterone, which maintains pregnancy, is converted to estrogen. Estrogens stimulate cervical dilation and uterine contractions. The calving has begun. During the three stages of delivery, the calf, fetal fluids and fetal membranes are expelled.
The term “dystocia” indicates a delivery that is not progressing as it should, i.e. it is not without problems. Dystocia can have several causes, including a calf of too great size, a calf with deformations or a calf in disposition. The dam’s pelvis may be too small, uterine torsion may have occurred or the cervix may not be dilated enough. There are several ways to aid the dam. In this literature study, traction, fetotomy, episotomy and cesarean section is discussed. In cases of dystocia where the calf cannot be delivered by other means, a cesarean section is recommended. It is ordinarily performed trough an incision on the left side of the abdominal wall of the standing dam.
Belgian blue is a beef breed with a genetic mutation which, among other things, gives rise to hypertrophic muscles and causes the pelvis to be undersized. The hypertrophic muscles make the calves abnormally large and this fact, in combination with the undersized pelvis, often causes dystocia in the breed. Vaginal delivery is therefore avoided due to the advantage of cesarean sections. However, the pelvic diameter does not differ that much from comparable breeds without hypertrophic muscles. It has been argued that an inclusion of greater pelvic diameter in breeding goals would make the planned cesarean sections redundant.

Main title:Dystoki och kejsarsnitt hos nötboskap
Authors:Svensson, Emelie
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:58
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:nötboskap, dystoki, kejsarsnitt, belgisk blå, cattle, dystocia, cesarean, Belgian blue
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4433
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4433
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2015 15:17
Metadata Last Modified:09 Jun 2015 15:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics