Home About Browse Search
Svenska


Häggblom, Lotta, 2015. Dromedarens roll vid spridning av Middle East respiratory syndrome coronavirus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) är ett virus som först observerades hos en patient år 2012 på ett sjukhus i Saudiarabien. Viruset orsakar luftvägssymptom och ibland gastrointestinala symptom. Dödligheten hos människa är över 30%. Eftersom tidigare erfarenhet har visat att nya coronavirus ofta har sitt ursprung i en djurpopulation har många studier gjorts för att undersöka spridningen av MERS-CoV och förekomsten av en eller flera reservoirer. Denna litteraturstudie har som mål att undersöka vilka bevis det finns för dromedarens roll i smittspridningen av MERS-CoV.
Då flera seroepidemiologiska studier gjorts som visar att MERS-CoV eller ett nära besläktat virus har cirkulerat i dromedarpopulationen i över 20 år har man gått vidare och undersökt bl.a. replikation och tropism i olika cellinjer. Då dessa också har indikerat att MERS-CoV kan infektera dromedarer har en studie där forskarna inokulerat dromedarer gjorts. Resultaten visade att dromedarer utsöndrar stora mängder infektiöst virus i sitt nossekret vid infektion.
I fallstudier där dromedarägare insjunkat efter att ha haft nära kontakt med sina djur har man kunnat visa att gensekvenserna hos MERS-CoV från ägarna och dromedarerna matchar varandra. MERS-CoV-sekvenser från dromedarer framtagna i andra studier har visat sig vid fylogenetisk analys vara väldigt lika de MERS-CoV-sekvenser som isolerats från humanfall, dessutom har man kunnat visa ett geografiskt samband. Då man inte kunnat visa att MERS-CoV-antikroppar förekommer hos andra husdjur än så länge så är det troligt att dromedaren utgör en reservoir för MERS-CoV.
MERS-CoV verkar också vara ganska stabilt i mjölk och miljö. Opastöriserad dromedarmjölk skulle kunna vara en smittväg men fler studier behövs. I miljön håller sig viruset infektiöst i upp till 48 timmar, det samma gäller då viruset finns i aerosolform. Dessa resultat tillsammans med att virus utsöndras i nossekret stöder smittspridning genom antingen direktkontakt eller indirekt via droppsmitta eller via objekt.
Det verkar som om humana primärfall får MERS-CoV zoonotiskt och att smittspridning sedan sker från människa till människa på sjukhus och i hemmen. Alla primärfall rapporterar dock inte kontakt med dromedarer eller dromedarprodukter, fler studier för att undersöka epidemiologin hos MERS-CoV behövs alltså. Större fokus borde också läggas på att undvika sekundärfall på sjukhus och i hemmamiljö.

,

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) is a virus that was first observed in a patient admitted to a hospital in the Kingdom of Saudi Arabia in 2012. Symptoms of MERS-CoV infection include respiratory, and in some cases, gastrointestinal symptoms. Middle East respiratory syndrome coronavirus infection has a mortality rate in humans of over 30 per cent. Earlier experience has shown that animal reservoirs are often the origin of novel coronavirus infections. Much effort has therefore been made to study the ways MERS-CoV is transmitted and in identifying animal reservoirs. The aim of this essay is to explore the evidence for the role of the dromedary camel in transmitting MERS-CoV.
Many serologic studies analysing the prevalence of antibodies in dromedary camels have been conducted. The results indicate that MERS-CoV or a very closely related virus has been circulating in the dromedary camel population for over 20 years. Further the replication and tropism of MERS-CoV has been studied in cell lines and when they implicated the dromedary camel as a possible host an inoculation experiment on dromedary camels was carried out. Results show that dromedary camels infected with MERS-CoV shed large quantities of virus in their nasal secretions.
In cases where dromedary camel farm owners have been infected with MERS-CoV after close contact with their dromedary camels it has been shown that virus sequences obtained from the animals match the sequences isolated from the owners. Phylogenetic analyses of MERS-CoV isolated from dromedary camels in other studies suggest that the sequences match those of human MERS-CoV cases and that the similarities can be explained by geographic location. The existence of MERS-CoV antibodies in other livestock species has not been proven, therefore it is likely that the dromedary camel is an animal reservoir for MERS-CoV.
MERS-CoV seems to be quite stable in milk and in the environment. Raw camel milk could be a source of transmission but more studies on the subject are needed. The virus remains contagious in the environment for 48 hours, the same applies when the virus is in an aerosol form. All these results indicate that MERS-CoV is transmitted via nasal secretions by direct contact or indirectly by droplet transmission or transmission by fomites.
It seems like primary human cases are infected by zoonotic transmission and that secondary human to human transmission occurs in hospitals and in family clusters. Contact with dromedary camels or related products are not reported by all primary cases. More studies focusing on the different transmission routes for MERS-CoV are needed.

Main title:Dromedarens roll vid spridning av Middle East respiratory syndrome coronavirus
Authors:Häggblom, Lotta
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:19
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:MERS-CoV, dromedar, smittspridning, dromedary camel, transmission
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4357
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4357
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2015 14:29
Metadata Last Modified:20 May 2015 14:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics