Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Sara, 2015. Mammans betydelse : effekter av tidig maternell separation hos däggdjur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Däggdjur diar sina ungar under den första tiden efter förlossningen men hos många arter består moderskapet av mer än att bara erbjuda mat. Många däggdjur som hålls i fångenskap har separerats från sina mödrar långt tidigare än vad som sker i naturen och separationen sker ofta abrupt utan möjlighet för ungarna att successivt vänja sig vid de nya förutsättningarna som separationen innebär. Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vad som är viktigt i moder-unge-relationen, för att sedan titta på hur däggdjurs beteende påverkas av att förlora sin mamma tidigt i livet, och hur problemen kan undvikas med exempel från häst, får, nötkreatur, gris, gnagare, mink och primat. Det sociala bandet som bildas mellan moder och unge strax efter födseln är viktigt för att de ska känna igen varandra och hos vissa arter är det livsviktigt för ungarnas näringsintag och överlevnad. Hos de flesta arter verkar dock moderns närvaro och omvårdnad vara minst lika viktig, om inte viktigare för ungarnas utveckling och välbefinnande. Av sin mamma lär sig ungarna var de hittar vatten och föda, hur de ska förhålla sig till obekanta miljöer och djur. Stressnivån hos ungarna sänks när mamman är närvarande och de får lättare att hantera rädsla och stress, något som formar ungarna och hjälper dem hantera olika situationer genom hela livet. Hos däggdjur som blir avvanda och separerade från sina mödrar för tidigt ser man ofta en högre grad av stereotypier, rädsla, stress, depression och problem med sociala situationer som ofta stannar kvar hos djuren när de når vuxen ålder. För att undvika problemen är det viktigt att ha en strategi vid avvänjningen/separationen. Det verkar inte vara främst åldern hos ungarna vid avvänjningen som är av betydelse utan hur separationen går till. Att efterlikna den naturliga avvänjningen genom en successiv avvänjningsmetod, undvika isolering i samband med separationen och att se över utfodring och berikning är viktigt för att minska risken för problem hos djur i samband med separation från modern.

,

During early stages of life mammals suckle their mothers, but in many species the presence of the mother has beneficial effects beyond the provision of food. Many animals kept in captivity are taken from their mothers long before their natural time of weaning. The separation is often quick and does not provide the young any opportunity to gradually get used to the new environment without their mother. The aim of this literature study is to look into the meaning and importance of the mother-young relationship, and how deprivation of the mother in early life impacts the behavior of mammals, and also how to prevent the problems that might develop due to the separation from the mother with examples from horses, sheep, cows, pigs, rodents, minks and primates. The social bond that forms between mother and young shortly after birth is important for the two to recognize each other, and in some species it is crucial for the young’s survival and food intake. For most species it seems like the presence of the mother and her care is as important for the development and comfort of the young. The mother teaches them where to find food and water, and how they should relate to different environments and animals. The level of stress in the young decreases when the mother is present and it makes them more able to cope with stress even as adults. Early weaned animals often develop stereotypic behavior, increased fear, stress, depression and problems in social situations. It is not rare to see that these behaviors remain when the animal enters adulthood. It is important to have a strategy for the weaning or separation to avoid these problems. It seems like the age of weaning is less important than the way it is done. Gradual weaning, avoiding isolation after separation from the mother, and the use of correct feeding and environment enrichment minimizes the risk of developing problems due to separation of the mother.

Main title:Mammans betydelse
Subtitle:effekter av tidig maternell separation hos däggdjur
Authors:Larsson, Sara
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:40
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:moder-unge relation, mamma, däggdjur, avvänjning, separation, stereotypi, mother-young relationship, mother, mammal, weaning, deprivation, separation, stereotypic behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4365
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4365
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2015 13:56
Metadata Last Modified:21 May 2015 13:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics