Home About Browse Search
Svenska


Gullers, Erik, 2015. Urban agriculture : experiences from the Swedish horticulture. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Urbanisation has increased the distance between the urban and the rural. Urban agriculture can be a solution to overcome that distance. The characteristic of urban agriculture is the intensive production in intra urban and peri-urban areas. Until 1950s food production in cities was an important part of the urban economy and the urban food supply. Since the 1950s the urban located production of food has almost ceased in Sweden, partly as a result of cheap food imports. The main drawbacks of food imports are contribution of greenhouse gas emissions. In contrast urban agriculture results in the following positive effects;
• Shorter transports and decreased need of transports – as a result less emissions
• Cities that are more energy efficient and therefore more sustainable
• Money is spent locally which benefits the local economy
• Gives employment
The positive impacts urban agriculture has on a society is the main reason why the thesis is examining the economic factors influencing Swedish urban agriculture. There is also done an examination of the economic advantages, - disadvantages and –constraints for Swedish urban agriculture. This is done through a case study of production of vegetables in the Swedish cities Stockholm and Malmö. The case study is relying on conducted interviews persons involved in horticultural sector in Stockholm and Malmö. Von Thünen’s model of the economic geography of agriculture is used as a theoretical framework for the study. The model consists of critical economic factors, which are profits, bid rents and transportation costs. The findings from the study’s results are the following;
Key economic factors influencing Swedish urban agriculture:
- Profitability
- Perishability and quality of food products
- Demand for local food products
- Distance to urban markets
- Competition and bid rents
- Land tenure
Economic advantages:
- Focus on intensive production of high value types of vegetables close to urban markets gives high returns and allows urban farmers to pay high bid rents
- Multiple businesses and alternative business models offer an alternative for urban agriculture and it enables urban farms to pay higher bid rents
- Closeness to consumers allows urban producers to adapt to local consumer demands in cities
Economic disadvantages:
- Fierce competition from other producers
- Competition of urban land from other land uses
Economic constraints:
- Limited access to land
- Municipal governments are restrictive with renting out urban land.

,

Urbanisering har ökat avståndet mellan stad och land. Stadsodling kan vara en möjlig lösning för att minska detta gap. Det som kännetecknar stadsodling är intensiv produktion på begränsade ytor i städer eller i utkanten av städer. Fram till 1950-talet har livsmedels-produktion i städer haft stor betydelse för städernas ekonomi och städernas försörjning av livsmedel. Efter 1950-talet har livsmedelsproduktionen i städer nästan helt försvunnit i Sverige. Detta har delvis berott på möjligheter till billig livsmedelsimport av bl. a. grönsaker. De främsta nackdelarna med livsmedelsimport är stora utsläpp av växthusgaser. Stadsodling har däremot flera fördelar gentemot importerad livsmedel för samhället;
• Bidrar till kortare transporter och generellt sätt minskat behov av transporter – leder till mindre utsläpp av växthusgaser
• Bidrar till att göra städer mer energieffektiva och därför mer hållbara
• Gynnar den lokala ekonomin eftersom konsumenterna spenderar sina pengar lokalt
• Ger nya arbetstillfällen
De positive effekterna som stadsodling har på samhället är huvudanledningen till varför det har valts att fokusera på vilka ekonomiska faktorer som påverkar svensk stadsodling. Det utreds också vilka ekonomiska fördelar, -nackdelar och – begräsningar som finns för svensk stadsodling. Dessa frågeställningar utreds genom en fallstudie av produktion av grönsaker i städerna Stockholm och Malmö. Fallstudien baseras på genomförda intervjuer av personer som är involverade inom den svenska trädgårdsnäringen. Von Thünens modell av ekonomisk geografi för jordbruk används som teoretiskt ramverk för studien. Modellen består av ekonomiska faktorer såsom vinster, budgivningsräntor och transportkostnader. Studiens resultat är följande:
Viktiga ekonomiska faktorer som påverkar svensk stadsodling:
- Hållbarhet och kvalitet på livsmedelsprodukter
- Efterfråga på lokalproducerad mat
- Konkurrens och budgivningsarrenden
- Markarrenden
Ekonomiska fördelar för svensk stadsodling:
- Fokus på intensiv produktion av högt prissatta typer av grönsaker nära stadskärnor ger hög avkastning och möjliggör för stadsodlare att betala höga budgivningsarrenden
- Spridd affärsverksamhet och alternativa affärsmodeller erbjuder ett alternativ för stadsodling och gör att stadsodlare kan betala höga budgivningsarrenden
- Närhet till konsumenter från städer gör att stadsodlare lätt kan anpassa sig till en lokal efterfrågan
Ekonomiska nackdelar:
- Svår konkurrens från andra producenter- främst från utländska producenter
- Konkurrens från andra aktörer som vill använda odlingsmarken för andra syften
Ekonomiska begränsningar:
- Begränsad tillgång på mark i städer
- Kommunerna är restriktiva med att arrendera ut mark.

Main title:Urban agriculture
Subtitle:experiences from the Swedish horticulture
Authors:Gullers, Erik
Supervisor:Karantininis, Konstantinos
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:920
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Von Thünen, Economic Geography, Horticulture, Urban agriculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4296
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4296
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:29 Apr 2015 09:55
Metadata Last Modified:29 Apr 2015 09:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics