Home About Browse Search
Svenska


Bogren, Lina, 2015. En utvärdering av omeprazolbehandling vid magsår hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Diagnosticering av magsår hos häst har blivit allt vanligare de senaste åren med en förekomst på hela 90% inom vissa grupper. Alla hästar, oavsett ras och ålder, kan utveckla magsår men det är däremot inte alla hästar som uppvisar kliniska symtom. Det är vanligare att skador uppkommer i magsäckens kutana del än i körtelslemhinnan och diagnos ställs genom gastroskopi. Den största riskfaktorn för uppkomsten av kutana magsår hos häst tycks vara ökad träningsintensitet och det är ovanligt att magsår läker spontant vid fortsatt kontinuerlig träning. Vid behandling av magsår hos häst fokuseras det framförallt på att minska syraproduktionen och öka pH i magsäcken.
I den här litteraturstudien har omeprazol utvärderats som ett farmakologiskt behandlingsalternativ till hästar med magsår genom att väga fördelar mot nackdelar och vidare diskuterat hur behandlingen bör tillämpas i praktiken. Många preparat för behandling av magsår saknar bevisad effekt i tidigare studier och har en kort verkningstid som kräver flera doser per dygn. Omeprazol verkar däremot vara ett mycket effektivt och praktiskt mer tillämpbart alternativ både för behandling och i förebyggande syfte. Det krävs endast en dos dagligen och magsåren hos större andelen av de hästar som ingår i studierna har förbättrats eller läkts av helt. Inga allvarliga biverkningar har ännu rapporterats vid behandling med omeprazol på häst men tendenser till påverkan på metabolism av lipider, proteiner och mineraler samt försämrad njurfunktion har noterats i en undersökning.
Administrering sker framförallt via oral pasta och i Sverige finns endast ett preparat tillgängligt idag (GastroGard) eftersom patenten ännu inte har gått ut. Användningen i Sverige har begränsats delvis på grund av den höga kostnaden samt den karenstid för tävling på fyra dygn som är satt för omeprazol. Signifikanta skillnader i effekt hos omeprazol har uppmärksammats vad gäller individuell upptagningsförmåga i tarmen, administrering i förhållande till foder och träning, lokalisation av ulcus i magsäcken och vilken dos och beredningsform som används.
Inför framtiden pågår forskning som syftar till att förbättra den orala biotillgängligheten av omeprazol så att dosen och kostnaderna kan sänkas genom användning av exempelvis enterogranulat som beredningsform. Omeprazol får däremot inte vara en ersättning för god hästhållning och bäst resultat för läkning och mindre risk för återfall har erhållits då behandling med omeprazol har kombinerats med förändringar i hästens skötsel och utfodring.

,

In recent years equine gastric ulcers as a diagnosis has become more common and the prevalence can be around 90% in certain groups of horses. All horses, regardless of breed and age, can develop stomach ulcers but not all individuals will express clinical symptoms. Ulcers in the squamous region of the stomach occurs more frequently than in the glandular mucosa and gastroscopy is needed for correct diagnosis. The most significant risk factor for the appearance of squamous ulceration seems to be increased physical exercise and spontaneous ulcer healing is rare as long as training intensity is sustained. Limiting the gastric acid production and increasing stomach pH is the main focus when treating gastric ulcers in horses.
In this literature study, omeprazole is evaluated as a pharmacological alternative for stomach ulcer treatment in horses by comparing benefits and risks with this treatment and discussing the best way to apply it in practice. Many substances used for ulcer treatment in horses have shown no effect in previous studies and the shorter duration require more frequent dosing. Omeprazole appears to be an effective and more convenient option for treatment and prevention of stomach ulcers in horses. Only one daily dose is used and improvement or complete healing is seen in most horses participating in the studies. There are no severe side effects observed when using omeprazole in horses even though signs of impact on lipid, protein and mineral metabolism and also on renal function have been noted in one study.
Omeprazole is mainly administered as an oral paste and in Sweden there is only one licensed product (GastroGard) available at present since the patent has not expired. The use of omeprazole products in Sweden has been limited by its high cost and the withdrawal period of four days before entering a competition. There has been significant diversity in the effect of omeprazole in relation to individual absorption in the gut, administration with regard to feeding and exercise, stomach ulcer localization and which dose and formulation is used.
Ongoing research is aiming to increase bioavailability of omeprazole in oral formulations and thereby lowering the dose and expenses in the future, for instance by using enteric coated granule. On the other hand, omeprazole is not supposed to be a replacement for good horse care and best results for gastric ulcer healing in horses was seen when treatment with omeprazole was combined with changes in management and feeding.

Main title:En utvärdering av omeprazolbehandling vid magsår hos häst
Authors:Bogren, Lina
Supervisor:Tallkvist, Jonas
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:48
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:gastric ulcer syndrome, magsår, omeprazol, behandling, häst, stomach ulceration, omeprazole, treatment, horse, equine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4348
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2015 09:11
Metadata Last Modified:19 May 2015 09:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics