Home About Browse Search
Svenska


Björnström, Agnes, 2015. Salmonella hos småfåglar och katter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Salmonellos hos småfåglar har blivit ett ökande problem de senaste åren och studier har visat att det är den infektionssjukdom som orsakar flest dödsfall bland småfåglar. Salmonellos hos katter är ovanligt men utbrott har satts i samband med infektion hos småfåglar. Denna litteraturstudie tar upp vilka serotyper av Salmonella spp. som finns hos småfåglar respektive katter, hur bakterien sprids mellan småfåglar, och från småfåglar till katter samt vad som kännetecknar bakterien.
Den serotyp som sprids mellan småfåglar och orsakar infektion är Salmonella Typhimurium och de fagtyper som dominerar är DT40 och DT56. S. Typhimurium-isolat från småfåglar har jämförts och visat sig ha en hög genetisk likhet vilket tyder på att det kan ha skett en värdanpassning av dessa hos småfåglar. Sjukdomen uppträder framför allt under vintern då fåglarna samlas runt fågelbord för att hitta mat. Fåglar som är bärare av Salmonella spp. kan då sprida bakterien till andra fåglar så att utbrott sker. Finkar verkar vara mer drabbade än andra arter vilket troligen beror på deras födobeteende samt att de är flocklevande. Småfåglar drabbas oftast av subakut septikemisk infektion och nekros i krävan och esophagus är karaktäristiskt för salmonellos hos småfåglar.
Salmonellos hos katter har satts i samband med flera olika serotyper, med S. Typhimurium som den mest frekventa. Katter som insjuknat i salmonellos har rapporterats äta småfåglar innan symptom uppstått. S. Typhimurium-isolat från sjuka småfåglar och katter har jämförts och visat sig vara genetiskt lika. Katter får gastroenterit, snarare än systemisk infektion, med kliniska symptom som kräkningar, diarré, feber, anorexi och letargi.
Ett samband verkar finnas mellan småfåglars ansamling runt fågelbord och utbrott av salmonellos. Bevis verkar även finnas för att katter kan drabbas av salmonellos genom att fånga och äta sjuka småfåglar. Fler studier behöver dock göras för att undersöka om katterna blir sjuka pga. virulensfaktorer hos de fagtyper som finns hos småfåglar eller på grund av den höga infektionsdos som erhålls när fåglar samlas runt fågelborden och sprider infektionen till varandra.

,

Salmonellosis has become an increasing problem in the wild bird population during the past few years and studies have shown that it is the infectious disease causing most deaths among wild birds. Salmonellosis in cats is rare but outbreaks have been associated with infection in wild birds. This literature study discusses the Salmonella serotypes that occur in wild birds and cats respectively, how the bacterium is transmitted between wild birds, and between wild birds and cats, and also the characteristics of the bacteria.
The serotype that spreads and causes infection among wild birds is Salmonella Typhimurium, with DT40 and DT56 being the dominating phage types. Isolates of S. Typhimurium from wild birds have been compared genetically and shown to be highly similar, which suggests host adaptation of these phage types in wild birds. The disease is mostly seen during winter when the birds gather around bird feeders. Birds that are carriers of Salmonella spp. may then spread the bacteria to other birds so that outbreaks occur. Finches seem to be more affected than other species which probably is due to their feeding behavior and that they live in flocks. In wild birds, a subacute septicemic infection is most common and necrosis in the crop and esophagus is characteristic for salmonellosis in wild birds.
Salmonellosis in cats has been associated with several Salmonella serotypes with S. Typhimurium as the predominant one. Cats with salmonellosis have been seen eating wild birds before the onset of clinical symptoms. Isolates of S. Typhimurium from sick cats and birds have been compared and shown to be genetically similar. Cats show signs of gastroenteritis rather than systemic disease and clinical symptoms include vomiting, diarrhea, fever, anorexia and lethargy.
There seems to be a connection between birds gathering around bird feeders and outbreaks of salmonellosis in wild birds. There also seems to be evidence for cats getting salmonellosis by catching and eating infected birds. However, more studies are needed to investigate whether the cats get sick because of virulence factors in the phage types circulating among wild birds or because of the high infective dose that arise when birds gather around bird feeders and spread the infection.

Main title:Salmonella hos småfåglar och katter
Authors:Björnström, Agnes
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:22
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Salmonella, småfåglar, katt, wild birds, cat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4347
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4347
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2015 08:48
Metadata Last Modified:19 May 2015 08:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics