Home About Browse Search
Svenska


Ygland, Hanna, 2015. Genetisk och immunologisk bakgrund till atopisk dermatit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Atopisk dermatit är en sjukdom som drabbar ungefär en tiondel av världens hundar. Sjukdomen ger som följd av allergenexponering symptom såsom klåda, hudlesioner och otitis externa. Patogenesen för atopisk dermatit är komplex och multifaktoriell. Målet med denna litteraturstudie var att undersöka hur genetiska och immunologiska faktorer bidrar till sjukdomens patogenes. En obalans i T-hjälpar-(Th)-svaret vid atopisk dermatit är allmänt accepterad. Under sjukdomens akuta skede dominerar ett Th2-svar som sedan övergår i ett Th1-svar då tillståndet blir kroniskt. ”Thymic stromal lymphopoietin”, som observerats i förhöjda nivåer vid atopisk dermatit, är en cytokin som stimulerar dendritiska celler till att inducera ett Th2-svar. Förutom Th-cellerna är även andra delar av immunförsvaret såsom dendritiska celler med sin antigenpresentation, B-celler med sin produktion av IgE och ”innate lymphoid cells” med sin produktion av Th2-cytokiner viktiga i atopisk dermatit. Ett ändrat uttryck av det epidermala proteinet filaggrin har associerats med atopisk dermatit hos både hund och människa. Ändrade nivåer eller ändrad struktur av detta protein påverkar hudbarriären, något som gör individen känsligare för miljöburna allergen. En försämrad hudbarriär leder också till ökad risk för sekundära hudinfektioner vilket kan förvärra de symptom som ses vid atopisk dermatit. Många proinflammatoriska gener har setts vara överuttryckta vid atopisk dermatit. En av dessa är genen för Calgranulin A/S100 calcium binding protein A8 (S100A8) som utforskas speciellt noggrant i denna litteraturstudie. Proteinet är en ”damage-associated molecular pattern” som främst uttrycks av myeloida celler men även av hudceller. S100A8 verkar proinflammatorisk men är också viktig för keratinocyters delning och differentiering. Flera studier har observerat ändrade nivåer av antimikrobiella peptider, dock överensstämmer inte studiernas resultat. Ett ökat uttryck av ”thymus and activation-regulated chemokine” som kan verka kemotaktiskt på Th2-celler har setts i hudlesioner hos atopiska individer. Slutsatsen av denna litteraturstudie är att Th2-cytokiner är mycket viktiga för att driva den immunrespons som ses vid atopisk dermatit hos hund. Många olika cytokiner och andra proteiner har ett ändrat uttryck vid tillståndet. Fler genstudier krävs för att hitta specifika gendefekter hos hund. Även en god hudbarriär är viktig både för att förebygga atopisk dermatit och för att hindra sekundärinfektioner som förvärrar sjukdomen. S100A8 har en viktig roll i atopisk dermatit genom att verka proinflammatorisk men också genom påverkan på hudbarriären.

,

Atopic dermatitis is a disease affecting approximately one out of ten dogs worldwide. After allergen exposure, the disease causes symptoms such as pruritus, skin lesions and otitis externa. The pathogenesis of atopic dermatitis is complex and multifactorial. The aim of this literature study was to investigate how genetic and immunological factors contribute to the pathogenesis of the disease. An imbalance in the T-helper (Th) response is generally accepted in atopic dermatitis. In the acute stages of the disease a Th2 response predominate which then transcend into a Th1 response when the condition becomes chronic. Thymic stromal lymphopoietin, which has been observed in increased levels in atopic dermatitis, is a cytokine stimulating dendritic cells to induce a Th2 response. Other parts of the immune system besides the Th cells are important in atopic dermatitis. For example, dendritic cells with their antigen presentation, B-cells with their IgE production and innate lymphoid cells with their production of Th2 cytokines. Altered expression of the epidermal protein filaggrin has been associated with atopic dermatitis in both dogs and humans. Altered levels or an abnormal structure of this protein affects the skin barrier, making the affected individuals more susceptible to environmental allergens. In atopic dermatitis overexpression of many pro-inflammatory genes have been observed. One of these genes, the Calgranulin A/S100 calcium binding protein A8 (S100A8) gene, is especially investigated in this literature study. This protein is a damage-associated molecular pattern expressed mainly by myeloid cells but also by skin cells. S100A8 acts pro-inflammatory but is also important in proliferation and differentiation of keratinocytes. Altered levels of antimicrobial peptides have been observed in several studies, with diverse results. An increased expression of thymus and activation-regulated chemokine, which may act chemotactic on Th2 cells, has been observed in skin lesions in atopic individuals. The conclusion of this literature study is that Th2 cytokines are very important in the immune response of atopic dermatitis in dogs. Many cytokines and proteins have altered expressions in this condition. Additional gene studies are necessary to find specific gene defects in dogs. An intact skin barrier is also important to prevent atopic dermatitis and to constrain secondary skin infections which exacerbate the disease. S100A8 have an important role in atopic dermatitis by acting pro-inflammatory and by affecting the skin barrier.

Main title:Genetisk och immunologisk bakgrund till atopisk dermatit hos hund
Authors:Ygland, Hanna
Supervisor:Fossum, Caroline and Åbrink, Magnus
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:06
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:atopisk dermatit, hund, genetik, S100A8, TSLP, atopic dermatitis, canine, genetics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4364
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4364
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2015 13:28
Metadata Last Modified:21 May 2015 13:28

Repository Staff Only: item control page