Home About Browse Search
Svenska


Puhakka, Johanna, 2015. Testikellängd hos svenska alpackahanar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Alpackor blir alltmer populära som ullproducenter och sällskapsdjur, både i Sverige och i övriga världen. Detta ökar kraven på ett effektivt avelsarbete, i synnerhet då alpackor av naturen har en långsam reproduktion. En viktig del i det arbetet är att kunna skilja ut och använda lovande avelshanar så tidigt som möjligt och att undvika tjuvparning med mindre lämpliga hanar. I litteraturen anges att alpackor uppnår puberteten någon gång mellan 1 och 3 års ålder, vilket är ett stort spann. Puberteten är dock en successiv process med många olika definitioner, bland annat fullt utvecklade könsorgan, libido och en viss minimikoncentration av spermier i ejakulatet. Syftet med detta arbete var att undersöka vid vilken ålder alpackahanar i Sverige kan förväntas börja producera spermier genom att mäta och använda testikellängden som en indirekt indikator på testikelns spermieproducerande förmåga, samt att undersöka om åldern var kopplad till individens hull vid denna tidpunkt.
I denna studie mättes testiklarna på totalt 72 alpackahanar i åldern 1-4 år. Hullet bedömdes på dessa i enlighet med en standardiserad hullbedömningsskala. Sedan gjordes en statistisk regressionsanalys för att undersöka korrelationen mellan testikellängd, hull och ålder.
Den genomsnittliga testikellängden samt dess variation i de tre åldersgrupperna 1-2 år, 2-3 år och 3-4 år var 3,4 cm (2,5-4,4), 4,3 cm (3,4-5,2) respektive 4,7 cm (4,1-5,6). Hullbedömningen visade att alpackahanarna i studien generellt hade ett hull som var medelgott eller över medelgott. Den statistiska analysen visade en korrelation mellan ålder och hull, ålder och testikellängd samt mellan hull och testikellängd. Den statistiska modellen blev dock sämre då alla tre variablerna inkluderades och den bästa modellen innehöll enbart testikellängd och ålder, inte hull.
Enligt en studie kan en testikellängd på 4 cm användas som ett tröskelvärde för att indikera testikelns spermieproducerande förmåga, även om stora variationer mellan individer finns. Vi fann i vår undersökning av svenska alpackahanar att i de tre åldersgrupperna 1-2 år, 2-3 år och 3-4 år hade 27 %, 75 % respektive 100 % av hanarna uppnått en medeltestikellängd på >4 cm. Genom att tolka dessa siffror med hjälp av resultaten från en tidigare studie skulle vi kunna förvänta oss en spermieproduktion i varierande grad hos 31 %, 57 % respektive 70 % av de undersökta djuren i de tre åldersgrupperna.
Resultaten indikerar alltså att det verkar finnas en stor variation i när svenska alpackahanar kan förväntas börja producera spermier, vilket stämmer överens med litteraturen. Denna variation kan inte förklaras av skillnaderna i hull, utan det finns troligen andra, t.ex. genetiska, faktorer, som är viktigare, varför mer forskning behövs. De uppmätta testikellängderna i den här studien var generellt större än de som rapporterats från Peru, men ligger däremot i linje med de som rapporterats i en studie från Australien. Dessa skillnader beror troligen på skillnader i skötsel och utfodring mellan länderna. Med tanke på den stora åldersvariationen vad gäller spermieproduktion blir rekommendationen utifrån våra resultat att mäta testiklarnas längd på unga alpackahanar för att få en indikation på deras spermieproducerande förmåga. Testikellängden bör sedan tolkas tillsammans med andra tecken på pubertet, t.ex. intresse för hondjur, för att få en uppfattning av hur långt varje individ har kommit i utvecklingen.

,

The popularity of alpacas is increasing, in Sweden as well as in the rest of the world. They are being kept for their fibre and as pets. Since alpacas by nature have a long generation time, an efficient breeding program is crucial. The individual male has a greater impact on the population than the individual female, so an important factor is to identify the promising males at a young age and use them for breeding as early as possible. Previous studies indicate that male alpacas reach puberty at 1-3 years of age, which is a considerable time span.
Puberty is not a single point in time, but an ongoing process. There are many different definitions of puberty in the literature, including fully developed genitalia, libido and a minimum concentration of sperm in the ejaculate. The aim of this study was to find out at what age Swedish alpacas can be expected to start producing sperm, by using the testicular length as an indirect indicator of sperm production. We also examined whether this age seems to be affected by the body condition of the animal.
A total of 72 male alpacas of ages 1-4 years were included in this study. The length of their testicles was measured with callipers and the body condition was graded according to a standardized score 1-5. A statistical regression analysis was then performed.
The average testicular length and its range was 3,4 cm (2,5-4,4), 4,3 cm (3,4-5,2) and 4,7 cm (4,1-5,6) in the age groups 1-2 years, 2-3 years and 3-4 years, respectively. The alpacas in this study generally had a moderate to high moderate body condition. There were correlations between age and body condition, age and testicular length, and body condition and testicular length. The statistical model did not improve, however, by including all three of the variables, and the best model included only testicular length and age, not body condition.
According to one study a testicular length of 4 cm can be seen as a threshold for sperm production, although there are large individual variations. In this study 27 %, 75 % and 100 % of the animals in the age groups 1-2 years, 2-3 years and 3-4 years, respectively, had a testicular length >4 cm. When these results are interpreted by using the results from another study we found that we could expect 31 %, 57 % and 70 % of the animals in the three age groups, respectively, to produce sperm.
These results indicate that there is a wide variation as to when male alpacas in Sweden can be expected to start producing sperm. This variation cannot be fully explained by the differences in body condition, so there are probably other factors, such as genetics, affecting the development of the testicles. More research is needed in this area. Swedish alpacas seem to generally have larger testicles than alpacas in Peru. The testicular lengths of Swedish alpacas are, however, in line with those reported in a study from Australia. This is probably due to differences in feeding between the countries.
Considering the variation in the age when sperm production starts, our recommendation would be to measure the testicular length of each young, male alpaca, to get an indication of their ability to produce sperm. The testicular length should be interpreted together with other signs of puberty, such as libido, to evaluate the maturity of each individual male.

Main title:Testikellängd hos svenska alpackahanar
Authors:Puhakka, Johanna
Supervisor:Båge, Renée and Jane, Morrell and Maria Celina, Abraham
Examiner:Söderquist, Lennart
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:51
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:alpacka, pubertet, könsmognad, testikel, alpaca, puberty, sexual maturity, testicle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4290
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4290
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2015 13:35
Metadata Last Modified:22 Apr 2015 13:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics