Home About Browse Search
Svenska


Axelsson Granvik, Hanna, 2015. Temperaturmätning på gris - en jämförelse mellan infrarödmätning på hud och rektaltemperatur. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
426kB

Abstract

Under en tidsperiod på tretton veckor mättes temperaturen på tvåhundratjugo suggor och etthundraåttiotre smågrisar i grisningsboxar vid SLUs forskningsanläggning. Vid varje mätningstillfälle mättes rektaltemperatur samt hudtemperatur på tryne, öra, bog, länd och vulva. Varje mätområde på huden mättes tre gånger vid ett mättillfälle, två olika IR-termometrar användes. Detta innebar totalt ettusen etthundra enskilda mätningar på suggor och niohundrafemton mätningar på smågrisar. som samlades in och analyserades avseende korrelation mellan de olika mätområdena på huden och rektaltemperaturen. Det undersöktes även huruvida rektaltemperatur över trettionio grader på suggor kunde upptäckas med den infraröda mätningen, sensitivitet och specificitet undersöktes avseende detta.
Försöket gjordes för att utvärdera huruvida IR-termometer är ett alternativ till rektaltermometer för personal inom grisproduktion. Studien utfördes på sådant vis som en anställd inom grisproduktionen antogs skulle utföra mätningen. Det antogs också att personal i grisstallar enbart mäter grisen en gång. För att belysa hur en isolerad mätning kan skilja från en direkt följande mätning gjordes ingen sammanslagning av mätresultat till medelvärden.
Viss korrelation med rektaltemperatur sågs vid IR-mätning på tryne (r=0,13), bog (r=0,21) och länd (r=0,16) på suggor. För smågrisar sågs en viss korrelation med rektaltemperatur vid IR-mätning på bog (r=0,16). Sensitiviteten för att upptäcka rektaltemperatur över trettionio grader var låg (Se = 59). Specificiteten var högnär hudtemperaturen med IR termometer var över eller lika med trettiotre grader (Sp = 100).
Mätresultaten visar att IR-mätning av hudtemperatur inte är en tillförlitlig metod att identifiera suggor med förhöjd kroppstemperatur, mätningen påverkas för lätt av möjliga felkällor.

,

Over a period of thirteen weeks the temperature of two hundred and twenty sows and one hundred and eighty three piglets in the farrowing crates at SLU's research facility were measured. In each measurement the rectal temperature and skin temperature on the snout, ear, shoulder, lumbar region and vulva was measured. Each area of the skin was measured three times during a measurement and two different infrared thermometers were used. A total of one thousand one hundred individual measurements were made on sows and nine hundred and fifteen measurements were made on piglets. The results were then analyzed to evaluate correlation between the different measured skin areas and rectal temperature. It was also investigated how well the rectal temperature above thirty nine degrees on sows could be detected with the infrared skin temperature, sensitivity and specificity was calculated.
The research was conducted to evaluate whether the IR thermometer is an alternative to rectal thermometer for use by staff in pig production. The study was conducted in such a way that a employee in pig production was though to conduct the measuring. It was assumed that the employees only would measure the animal once. To illustrate how a single measurement could differ from a directly followed measuring there were no merger of the measurement results in to means.
Some correlation with rectal temperature was observed at infrared measurement on the snout (r=0,13), shoulder (r=0,21) and lumbar region (r=0,16) of sows. There were some correlation with rectal temperature and infrared measurement on the shoulder (r=0,16) on the piglets. The sensitivity to detect a rectal temperature above thirty nine degrees was low (Se = 59). Specificity was high when the skin temperature with infrared thermometer was above och equal to thirty three degrees (Sp = 100).
The measurement results show that the infrared measurement of skin temperature is not a reliable method to measure the body temperature of sows. The measuring is too sensitive to possible error sources.

Main title:Temperaturmätning på gris - en jämförelse mellan infrarödmätning på hud och rektaltemperatur
Authors:Axelsson Granvik, Hanna
Supervisor:Lundeheim, Nils
Examiner:Backhans, Anette
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:45
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:svin, sugga, hudtemperatur, rektaltemperatur, IR-termometer, swine, sow, skin temperature, rectal temperature, infrared thermometer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4270
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4270
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Technology
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2015 09:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2015 09:44

Repository Staff Only: item control page