Home About Browse Search
Svenska


Mogensen, Petra, 2015. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster lokalt och globalt : med exempel från Ronneby kommuns grönstrukturplan. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Trots att det är väl känt hur viktig biodiversitet är för mänsklig hälsa och välbefinnande förstörs ekosystem och utrotas arter, bland annat när städer breder ut sig över ekologiskt viktiga områden och förbrukar resurser från stora kringområden.
Förluster av biodiversitet ökar människans sårbarhet mot naturkatastrofer samtidigt som hög biodiversitet kan kopplas till ett stort antal värden; såväl estetiska, ekonomiska och kulturella som pedagogiska. Ett sätt att försöka synliggöra dessa värden är att använda begreppet ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänster är alla de funktioner i ekosystemet som direkt eller indirekt är till nytta för oss och är ett sätt att visualisera och beskriva vad ekosystemen bidrar med.
Genom arkitektur och samhällsplanering är det möjligt att gynna ekosystemtjänster exempelvis genom att bevara och nyanlägga grönytor, bygga gröna tak, utforma parker, involvera odling i staden och skapa sammanhängande gröna stråk som kan fungera som livsmiljöer och spridningsvägar.
Som exempel på hur konceptet kan vara ett verktyg i samhällsplanering används delar av Ronneby kommuns grönstrukturplan. I denna används ekosystemtjänstkonceptet för att belysa kopplingen mellan grönstruktur och frågor kring klimat, luft och vatten i kommunen. Avsnittet mynnar i ett antal strategier med kopplade mål och åtgärder, anpassade för att vara aktuella för den kommunala
verksamhetens olika delar.
Att använda ekosystemtjänster som grund för detta arbete har framförallt visat sig ha ett värde som pedagogiskt verktyg. Begreppet skapar ett nytt sätt att se på gröna miljöer i samhället och bidrar med en förståelse för grönstrukturens värden och mångfunktionalitet. Det har också stor potential att vara ett verktyg för att skapa tvärvetenskapligt samarbete, både vetenskapligt, kommunalt och på andra nivåer i samhället.
Samhällets utveckling som i allt högre grad domineras av urbanisering och befolkningstillväxt kräver att vi börjar omvärdera vad vi förväntar oss av en hållbar stad och hitta nya verktyg för att identifiera vilka värden som skall styra utvecklingen. Ekosystemtjänster visar sig kunna vara en nyckel för att skapa en utveckling som i högre utsträckning inkluderar ekologiska värden.
En ökad medvetenhet om ekosystemtjänster hos stadsplanerare och beslutsfattare är en positiv kraft för att driva på en mer hållbar samhällsplanering och för att stärka den biologiska mångfalden i en urbaniserad värld.

,

Although it is well known how important biodiversity is for human health and well-being are ecosystems destroyed and species eradicated, e.g. when cities spreads across ecologically important areas and consume resources from large surrounding areas.
The loss of biodiversity is increasing human vulnerability to natural disasters. At the same time does society associate a large number of values with high biodiversity; both aesthetic, economic, cultural and educational. One way to make visible these values is to use the concept of ecosystem services. Ecosystem services are the functions of the ecosystem that directly or indirectly benefits
human beings. The concept is a way to visualize and describe what ecosystems contributes with in the society.
Through architecture and urban planning is it possible to benefit ecosystem services, for example by green roofs, good structured parks, facilitate for urban agriculture and provide coherent green areas that can serve as habitats and pathways for species.
As an example of how the concept can be a tool in urban planning is Ronneby municipality green structure plan used as an example. The ecosystem services concept is here used to illustrate the link between green structure and the environmental challenges climate, air and water in the
municipality. The section results in a number of strategies with related goals and actions, adapted to be relevant for the municipal board’s different part.
The use of ecosystem services as the basis for this work has especially been shown to have a value as an educational tools. The concept of creating a new way of understanding green environments in the community and contribute with knowledge about the green structure's values and multifunctionality.
It also has great potential as tool for creating interdisciplinary collaboration, both scientifically, municipal and on other levels of the society.
The development of society is increasingly dominated by urbanization and population growth.
This requires that we begin to re-evaluate what we expect of the concept of a sustainable city, and that we find new tools to identify the values that should guide the development for the future. The ecosystem services concept appears to be a tool to enhance green values in the societal
development. An increased awareness of ecosystem services by urban planners and decision makers is a positive force to promote a more sustainable community planning and to enhance biodiversity in an urban world.

Main title:Biologisk mångfald och ekosystemtjänster lokalt och globalt
Subtitle:med exempel från Ronneby kommuns grönstrukturplan
Authors:Mogensen, Petra
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Gyllin, Mats and Delshammar, Tim
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:ekosystemtjänster, biologisk mångfald, urbanisering, grönstrukturplan, planering, Ronneby
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4254
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4254
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Apr 2015 10:47
Metadata Last Modified:07 Apr 2015 10:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics