Home About Browse Search
Svenska


Ericzén, Sofie, 2015. Övervakning av dissociativ anestesi vid ovariehysterektomi på friska katter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
618kB

Abstract

Dagligen kastreras många honkatter under dissociativ anestesi i Sverige. Dissociativ anestesi anses vara en relativ säker narkos, med minimal påverkan på djuret. Detta gör att det finns en risk att dessa narkoser övervakas i mindre grad än de narkoser där djuren är sövda med gas. Syftet med detta examensarbete var att utvärdera hur dissociativa narkoser av honkatter i samband med ovariehysterektomi övervakas i Sverige samt genom litteraturstudier och en egen studie i mindre skala utvärdera vilken grad av övervakning som är önskvärd vid en dissociativ narkos samt om övervakningen i Sverige idag motsvarar detta. En enkätundersökning skickades under sommaren 2014 ut till 106 djurkliniker i Sverige varav 67 stycken svarade. Enkäten visade att många har någon form av manuell övervakning, men den varierar i hur stor del av narkosen som övervakas aktivt samt vilka parametrar som ingår. 32 stycken har angivit att de använder någon form av hjälpmedel vid dessa narkoser, varav de flesta använder pulsoximetri eller temperaturmätning. Utöver enkätstudien samlades data in från katter som kastrerades av veterinärstudenter i årskurs 5 under september och oktober 2014. Dessa data i kombination med litteraturen indikerar att den dissociativa narkosen ger en minskad andningsfrekvens, i vissa fall med andningsuppehåll, en sänkt hjärtfrekvens och i vissa studier också en syremättnad < 95 %. En rekommendation är därför att honkatterna vid kastrationen övervakas manuellt i form av framförallt andningsfrekvens och puls, samt att pulsoximetri bör användas alternativt att alla honkatter ges syrgas vid kastration. En katt i denna studie och enstaka katter i äldre studier har blivit hypotensiva (systoliskt blodtryck < 90 mmHg), men underlaget är för litet för att kunna utvärdera om blodtrycksmätning är nödvändigt på alla honkatter som kastreras, även om det självklart vore önskvärt.

,

Many female cats are going through ovariohysterectomy in Sweden each day and many of these are anaesthetized with dissociative anesthesia. This is mostly considered a safe anesthesia with minimal negative effect on the animal. My own opinion have been that these anesthesias are monitored slightly less than when the animal is on gas. The purpose of this study was to evaluate how dissociative anesthesia during ovariohysterectomy actually are monitored in Sweden, and to evaluate what is a desirable monitoring according to this study and the literature. A survey was sent to 106 veterinary clinics in Sweden in the summer 2014, 67 clinics answered. They survey showed that most clinics have some kind of manual monitoring by another person than the surgeon, but the monitoring vary in frequency during the procedure. 32 of the clinics use some kind of equipment to help monitoring the animals, usually pulsoximetria or temperature measurement. In addition to the survey data was collected from cats undergoing ovariohysterectomy performed by veterinary student year 5. The collected data, in addition to the literature, indicate that the dissociative anesthesia gives a decreased respiration rate, in some cases with apnea, a decreased heart rate and in some studies an oxygen saturation < 95 %. Therefor a recommendation is that the clinics should have a person with possibilities to manually monitor these anesthesias, especially according to respiration rate and heart rate. It is also recommended to use pulse oximetry or optionally to give all cats oxygen during dissociative anesthesia. One cat in this study and a few cats in other studies became hypotensive (systolic blood pressure < 90 mmHg), but the evidence base is too narrow to evaluate if it is necessary to measure blood pressure on every cat undergoing ovariohysterectomy, even if it obviously would be preferable.

Main title:Övervakning av dissociativ anestesi vid ovariehysterektomi på friska katter
Authors:Ericzén, Sofie
Supervisor:Gånheim, Carina
Examiner:Höglund, Odd
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:58
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:övervakning, narkos, dissociativ anestesi, ketamin, alfa2-agonist, monitoring, dissociative anesthesia, ketamine, medetomidine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4241
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4241
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2015 13:14
Metadata Last Modified:31 Mar 2015 13:14

Repository Staff Only: item control page