Home About Browse Search
Svenska


Lundin, Marika, 2015. Behovet av skogsägarwebb – en marknadsundersökning inom AB Karl Hedin Råvara. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
539kB

Abstract

I Sverige ägs cirka hälften av den totala skogsmarksarealen av enskilda skogsägare. Eftersom dessa privatägda skogar är en så stor andel av det totala skogsinnehavet utgör de en intressant resurs för de som förbrukar skogsråvara. Köpsågverk kännetecknas av att de inte har något eget skogsinnehav som ensamt klarar av att försörja industrin och är därför beroende av att kunna köpa in råvara från andra bolag och enskilda skogsägare. AB Karl Hedin är en sådan köpsågverkskoncern med eget råvarubolag, AB Karl Hedin Råvara, som förser de egna industrierna med råvara. I takt med att konkurrensen om råvara ökar, ökar även sågverkens behov av att trygga sina råvarukällor. Ett sätt att trygga sina råvarukällor för ett köpsågverk är att bibehålla och skapa bra relationer med de enskilda skogsägarna så de väljer att sälja sitt virke till det aktuella sågverket. För att kunna erbjuda skogsägarna bättre service har många skogsföretag idag investerat i olika typer av digitala portaler där skogsägaren kan logga in och få tillgång till information från företaget och om sin egen skog. Detta arbete syftade till att undersöka behovet av en skogsägarwebb och vilka tjänster den i så fall skulle innehålla för att underlätta arbetet för de anställda och samtidigt svara mot skogsägarnas upplevda behov. Syftet var även att fastställa hur företagets kontakt med skogsägare ser ut idag. Arbetets utgångspunkt var i teorier kring relationsmarknadsföring och hur dessa kan användas för att förbättra företagets kundrelationer. De två datainsamlingsmetoder som användes i arbetet var intervjuer med anställda virkesköpare vid AB Karl Hedin Råvara samt en enkätundersökning via brev till skogsägare som tidigare har gjort affär med företaget. Resultatet visade att hälften av de tillfrågade skogsägarna skulle använda en skogsägarwebb från AB Karl Hedin Råvara. De tjänster som efterfrågades mest av skogsägarna var prislistor, slutredovisningar/mätbesked samt en digital skogsbruksplan. De anställda på företaget hade förväntningar om att skogsägarwebben skulle minska deras administrativa arbetsuppgifter och förenkla kommunikationen med skogsägarna. I dagsläget skedde den mesta kontakten mellan skogsägare och virkesköpare med telefon och fysiska besök.

,

In Sweden about half of the total forest area is owned by individual private forest owners. Because these private owned forests comprise a large proportion of the total forest holdings, it is an interesting resource for those industries who consume forest resources. Private sawmills are characterized by the fact that they do not have their own forest holdings which alone is capable of supplying their industry and they are therefore dependent on being able to source raw material from other companies and individual forest owners. AB Karl Hedin's a such sawmill with their own commodity company called AB Karl Hedin Råvara that provide their own industries with raw material. As the competition for raw material increases sawmills need to secure their raw material sources. One way to secure their raw material sources is to keep and create a good relationship with the individual forest owners so they decide to sell their forest products to the current sawmill. In order to offer better service to the forest owners, many forest companies currently invested in various types of digital services where the forest owner can login and gain access to information from the company and about their own forest. This work aimed to investigate the need for forest owner’s website and the services it would then contain in order to facilitate the work of the employees and at the same time respond to forest owners' perceived needs. The aim was also to determine how the company's contact with forest owners is today. Work starting point was in the theories of relationship marketing and how these can be used to improve the company's customer relationships. The two data collection methods used in the study were interviews with employees at AB Karl Hedin Råvara and a questionnaire by mail to owners who have previously done business with the company. The results showed that half of those surveyed forest owners would use a forest owner’s web from AB Karl Hedin Råvara. The services requested by most of the forest owners were price lists, final reports and a digital forest management plan. The employees at the company had expectations that the forest owner’s web would reduce their administrative tasks and simplify the communication with forest owners. In the current situation was most contact between forest owners and timber buyers with telephone and physical visits.

Main title:Behovet av skogsägarwebb – en marknadsundersökning inom AB Karl Hedin Råvara
Authors:Lundin, Marika
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Lind, Torgny
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:435
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:enskilda skogsägare, köpsågverk, IT, relationsmarknadsföring, individual forest owners, sawmills, relationship marketing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4240
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4240
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2015 13:01
Metadata Last Modified:31 Mar 2015 13:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics