Home About Browse Search
Svenska


Börjesson, Mathilda, 2015. Gotland ponies on extensive pastures – a welfare assessment. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
346kB

Abstract

Swedish farmers have the possibility to be subsidized by EU rural development programme for grazing animals on pastures to promote the biodiversity of flora and fauna. The environmental remedy sometimes does not allow supplementary feed and at the same time the Swedish Animal Welfare Act and the Swedish Agricultural Board’s regulations for animal welfare and protection states that animals, in this case horses, shall be fed with food of good quality and adapted for the species. The regulations also state that they should have an individual feeding regime that enables them to maintain a normal body condition.

The aim with this master thesis has been to investigate if it is possible to keep Gotland ponies on extensive pastures, during late spring and summer and still maintain animal welfare. The horses were assessed every fourth week using a welfare assessment protocol developed in line with the Welfare Quality® project (submitted, Viksten et al) where physical, behavioural and resourcebased parameters were observed.

Twelve one-year old stallions of the breed Gotland ponies purchased from different breeders were used in the study. They were divided into three groups and released in equivalent enclosures of the size eight to ten acres, consisting of one third field and two third forests. The study was performed during May to August 2014 as a part of the larger project “The Gotland pony as a conservationist – a way to promote the biodiversity and to conserve an endangered breed” which started in 2014 and is estimated to run over two years.

The physical assessment consisted of body condition scoring, registration of signs of lesions, skin problems, chafing, mane/tail- and coat quality, respiration, thermal comfort, eye- and nostril discharge, hoof health and lameness. The behavioural assessment was performed by a human approach test and an avoidance distance test when the horses were approached and their interest in humans was recorded as well as if it was possible to touch the horses or if they were avoiding people.

The results showed that most of the studied parameters were affected as the study proceeded. However, which group the horses belonged to had no effect. Body condition score increased for all individuals with time. The prevalence of broken hairs in mane/tail as well as skin problems increased with time. Number of lesions decreased and coat quality was improved. The horses did not show any welfare problems regarding their respiration, their thermal comfort or lameness and there was no indication of severe welfare problems. With time the horses got easier to handle and only one group of horses showed avoidance pattern.

The study showed that Gotland ponies can manage on extensive pastures with maintained good animal welfare during late spring and summer, but further tests have to be carried out during fall and winter to study the welfare under harsher conditions.

,

Det finns möjlighet för svenska lantbrukare att få ersättning genom EU:s landsbygdsprogram genom att hålla djur på extensiva naturbeten och genom att främja mångfald bland djur och växter. Enligt reglerna får dessa djur inte stödutfodras men samtidigt säger Svenska djurskyddslagen och Jordbruksverkets författningar att djur, i detta fall hästar, ska utfodras med foder av bra kvalitet, anpassat för arten. De ska även utfodras individuellt och givan ska inte resultera i övervikt eller undervikt.

Syftet med detta masterprojektet har därför varit att undersöka om hästar av rasen gotlandsruss klarar av att hållas på extensiva beten med bibehållen djurvälfärd under sen vår och sommar. Ponnyerna observerades var fjärde vecka enligt ett protokoll i linje med Welfare Quality® (submitted, Viksten et al.), fysiska, beteendemässiga och resursbaserade parametrar observerades.

I studien ingick tolv ettåriga gotlandsrusshingstar inköpta från olika uppfödare. Hästarna delades in i tre grupper och släpptes i tre likvärdiga inhägnader i storleken åtta till tio hektar som bestod av en tredjedel åker och två tredjedelar skog. Studien utfördes maj till augusti 2014 som en del av det större projektet ” The Gotland pony as a conservationist – a way to promote the biodiversity and to conserve an endangered breed” som startade 2014 och beräknas pågå under två år.

De fysiska parametrarna som bedömdes var hull, eventuella sårskador, hudproblem, skav på huden samt man/svans- och pälskvalitet. Även andning, rinnande ögon och nos, skick på hovar, hälta samt hästarnas termiska komfort observerades. Beteendebedömningen utfördes genom ett ”human approach test” (hur hästarna förhöll sig till människors närmanden) och ett ”avoidance distance test” (hur nära hästarna tillät människor) samt ett generellt intryck av hästarnas beteende.

Resultatet visade att flera av de undersökta parametrarna påverkades antingen till det bättre eller sämre med tiden, däremot hade det mindre betydelse vilken grupp hästarna tillhörde. Hästarnas hull bedömdes på en skala 0-5 med halvpoäng och under tiden studien pågick ökade hullpoängen för samtliga individer. Förekomsten av skav i man och svans ökade liksom observerade hudproblem. Antal sår och pälskvalitet förbättrades allteftersom studien fortskred. Hästarna visade ingen tendens till att ha problem med andning, sin termiska komfort eller hälta och det fanns inga tendenser till allvarliga fysiologiska välfärdsproblem. Med tiden blev samtliga hästar lättare att hantera, det var bara i en av grupperna som hästarna visade på undvikande beteende när de närmades och de skiljde sig därmed från resterade grupper.

Studien visade att hästar av rasen Gotlandsruss klarar av att gå på extensiva beten med bibehållen god djurvälfärd under vår och sommarperioden. Fortsatta studier behöver dock genomföras för att undersöka hur hästarna klarar av hårdare klimat under höst och vinter när tillgången på föda är begränsad.

Main title:Gotland ponies on extensive pastures – a welfare assessment
Authors:Börjesson, Mathilda
Supervisor:Stéen, Margareta
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:601
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:welfare quality, djurvälfärd, häst, ferala hästar, extensivt bete, beteende, fysiologi, bcs, horse, pasture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4226
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4226
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:27 Mar 2015 11:55
Metadata Last Modified:27 Mar 2015 11:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics