Home About Browse Search
Svenska


Skugghall Annemark, Åsa, 2015. Växtväggens skötsel : hur skulle en förutsägelse av skötselbehovet för olika typer av växtväggar utomhus kunna se ut?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
846kB

Abstract

I takt med att städer fortsätter att växa och stadsplanerares medvetenhet om grönskans positiva
effekter på omgivningen väcks, ökar intresset för att använda ännu outnyttjade vertikala ytor på byggnader till välgörande växtlighet.
Mycket är känt kring nyttan med gröna fasader. Dess isolerande inverkan mot buller och temperaturväxlingar, den luftrenande inverkan (Perini et al., 2011) och de estetiska möjligheterna.
Den praktiska erfarenheten kring växtväggar i vårt nordiska klimat är emellertid fortfarande begränsad. Den bristande erfarenheten gör osäkerheten stor rörande möjligheten att
satsa på gröna fasader i form av växtväggar, exempelvis vid planering av nya byggprojekt. En stor osäkerhetsfaktor kring växtväggar är dess skötsel.
Syftet med det här arbetet är att klargöra vilka faktorer som är avgörande för det övergripande skötselbehovet hos växtväggar, samt att hitta ett sätt att förutsäga och/eller jämföra och kvantifiera faktorerna.
För att kunna komma fram till vad dessa faktorer består i har jag besökt platser där växtväggar är uppförda samt gjort intervjuer med personer som har stor kunskap i ämnet växtväggar i nordiskt klimat. Eftersom det inte finns mycket litteratur att finna kring ämnet skötsel av
växtväggar i nordiskt klimat, har informationen som framkommit vid intervjuerna haft en central betydelse.
De faktorer som framkommit som betydelsefulla för skötselbehovet hos växtväggar har sammanställts
i ett bedömningsverktyg där de delats upp i dels faktorer hos väggen, dels faktorer hos växtvalet. De olika faktorerna har procentuellt rangordnats i den grad de anses ha betydelse för skötselbehovet. Varje faktor har kvantifierats i ett antal valmöjligheter som i sin tur
påverkar skötselbehovet i stigande grad.
Sammanställningen av de olika faktorerna utgår från den samlade kunskap som flera personer med egen erfarenhet av uppförande av växtväggar utomhus i nordiskt klimat har. Därför kan sammanställningen som utgör verktyget anses som trovärdigt. Bedömningsverktyget gör det möjligt att förutsäga och/eller jämföra olika växtväggars skötselbehov. Verktyget tydliggör vad som bör beaktas vid planering av en växtvägg och hur olika val av dess utförande påverkar
skötselbehovet. På så sätt skulle verktyget kunna underlätta en projektering där växtväggar ingår.

,

As cities continue to grow and urban planners’ awareness of the positive effects that greenery have on the environment is heightened, there is also an increasing interest in
using vertical surfaces on buildings to harbour vegetation. Much is already known about the benefits of green facades. Its insulating effect against noise and temperature changes,
the air purifying effect (Perini et al., 2011) and the aesthetic possibilities. Practical experience of living-wall systems in our northern climate is still limited. This lack of knowledge constitutes a considerable uncertainty regarding investments in green facades in the form of living walls, e.g. when planning new construction projects. A key uncertainty surrounding plant walls is maintenance.
The purpose of this work is to define which factors are the crucial ones for the overall maintenance needs of living walls, as well as to find a way to predict and/or compare,
then quantify the factors in question.
In order to conclude which these factors are, I have visited places where living walls have been erected, and conducted interviews with some of the most knowledgeable people on the subject of plant walls in the Nordic climate. Since literature is scarce on the subject of management of crop walls in the Nordic climate, the information obtained
during the interviews played a central role.
The factors that emerged as significant for the care needs of living walls – taking both the specifics of the wall and plant selection into account – have subsequently formed the
basis for an assessment tool. The different factors have been given a percentile correlating to their degree of importance to wall maintenance. Each factor has been quantified according to a set number of options representing different maintenance levels.
The compilation of the various factors is based on the combined knowledge of several people with personal experience of the construction of living wall systems outdoors in the Nordic climate. Therefore, the compilation that constitutes the tool can be considered credible. The assessment tool makes it possible to predict and/or compare maintenance needs of different living walls. The tool defines the most important considerations when planning a living wall and how different choices of execution affect maintenance needs. This way the tool can facilitate project planning that include living wall system.

Main title:Växtväggens skötsel
Subtitle:hur skulle en förutsägelse av skötselbehovet för olika typer av växtväggar utomhus kunna se ut?
Authors:Skugghall Annemark, Åsa
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Emilsson, Tobias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:växtvägg, vertikal grönska, levande väggar, skötsel, skötselbehov, utomhus, nordiskt klimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4190
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2015 15:29
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics