Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Andreas, 2014. Magsäcksinnehåll och reproduktion hos vildsvin i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studiens syfte var att undersöka magsäcksinnehåll hos skjutna vildsvin i syd- och mellansverige för att fastställa vad vildsvinen ätit, d.v.s. om födan kom från utfodringsplatser eller från naturen, och om det kan ha betydelse för reproduktion. Även könsorganen
(äggstockar och livmödrar) undersöktes för att se om det fanns ett samband mellan utfodring och reproduktion. Arbetet ingick som en del i en pilotstudie om vildsvin och reproduktion.
Studien genomfördes under 2013 på fyra gårdar (fyra olika län) med egna viltslakterier för att få en spridning av insamlat material. Till dessa gårdar skickades en enkät för att få information om deras utfodring till vildsvin (typ av foder och utfodringsrutiner). Enkätsvaren visade att antalet foderplatser per areal varierade, från en foderspridare per 125 ha till en per 330 ha. Mängden foder per hektar jaktmark samt typ av foder varierade också mellan
gårdarna. Magsäcksinnehåll och könsorgan samlades in från 182 skjutna hondjur (>30 kg levande vikt) under 8 av årets månader (ej mars, augusti, september och december). Av dessa
analyserades magsäcksinnehåll från 63 prover (34,6 %) enligt en tidigare använd metod som modifierades. Under månaderna november, januari och februari bestod maginnehållet, materialet sammantaget, till stor del (>90 %) av föda från foderplatser. På gårdar där
vildsvinen hade tillgång till ekollon i naturen avspeglades detta i magsäcksinnehållet med varierande andel (36,5-97,7 %). Animaliskt innehåll var högt i fyra individuella prover med en variation från 23 % upp till 66 %. Trots utfodring valde djur att söka föda bland åkergröda, framförallt under sommarmånaderna. Undersökningen av könsorganen visade sammantaget, alla gårdarna och månaderna sammanräknat, att av de 63 hondjuren var 32 % anöstrala (inaktiva äggstockar) 21 % hade cyklisk aktivitet i äggstockarna, 19 % var dräktiga, 25 % ej könsmogna och 3 % bedömdes ha störd äggstocks-aktivitet. Medelantalet embryo eller foster
hos de dräktiga djuren (n= 12) var 4,67 ± 1,7 SD med en variation på 2-8. Denna studie visar att vildsvinens val av föda, utöver det som utfodras på foderplatser, tycks bero på flera olika faktorer som tillgång på odlade grödor, miljö och säsong. Fler prover och från mer än ett år behövs dock för tillförlitliga resultat.

,

The purpose of the study was to examine the stomach contents of harvested wild boars in southern and central Sweden to examine what the wild boars had eaten, i.e. if the feed came from the feeding places or from nature, and if that could affect reproduction. Female reproductive organs (ovaries and uteri) were examined to find out if there was possible connection between feeding and reproduction. This degree project was a part of a pilot study on wild boars and reproduction. The study was conducted throughout 2013 at four hunting estates (in four different counties) with own slaughter houses for wild animals to get a dissemination of collected material. A questionnaire was sent to these four hunting estates to
obtain information on their feeding practices regarding wild boars (type of feed and feeding routines). The amount of feed per hectare hunting area and type of feed varied between the hunting estates. Stomach content and female reproductive organs from 182 harvested females
(>30 kg live weight) were collected during eight months of the year (March, August, September and December excluded). Of these 63 stomach samples (34.6 %) were analyzed
according to a previously described but modified method. During the months of November, January and February the stomach content for all samples to a large proportion (>90 %) consisted of feed from feeding places. At the hunting estates where the wild boars had access to acorns in the forest this was reflected in stomach content to a varying degree (36.5-97.7 %). Four individual samples had a high amount of remnants from animals with a variation from
23 % to 66 %. Despite the supplementary feeding, the animals chose feed among arable crops, especially during the summer months. The overall results from the examination of the reproductive organs from all hunting estates and all months together, showed that of the 63 females, 32 % were in anestrous (inactive ovaries), 21 % had cyclic activity of the ovaries, 19 % were pregnant, 25 % pre pubertal and 3 % were judged to have disturbed ovarian activity.
The average number of embryos/fetuses in the pregnant animals (n=12) was 4.67 ± 1.7 SD with a range from 2-8.
This study shows that the wild boars choice of feed, in addition to the supplementary feeding at feeding places, seems to depend on different factors, such as access to raised crops, environment and season. However, more stomach samples needs to be analyzed and from more than one year for reliable results.

Main title:Magsäcksinnehåll och reproduktion hos vildsvin i Sverige
Authors:Karlsson, Andreas
Supervisor:Dalin, Anne-Marie
Examiner:Sjunnesson, Ylva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:64
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:vildsvin, reproduktion, magsäcksinnehåll, wild boar, reproduction, stomach content
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4170
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4170
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:06 Mar 2015 14:56
Metadata Last Modified:31 May 2016 23:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics