Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Frida, 2015. Påverkar EAP sederingsgraden av detomidin hos häst?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Equine appeasing pheromone (EAP) är ett feromon som avges vid juverområdet på ston under digivningsperioden. Detta feromon har framställts syntetiskt och ingår i produkten ConfidenceEQ som går att köpa receptfritt på apotek och kliniker. Produkten ska göra hästen avspänd och fokuserad och kan användas vid till exempel inlärning och träning samt vid situationer där hästen visar tecken på oro.
Situationer där hästägaren själv kan välja att använda EAP är till exempel inför transport, veterinärbesök, hovslagarbesök eller tandundersökningar. Ibland kan detta vara situationer där veterinär sedan behöver sedera hästen för att det ska gå att genomföra vissa undersökningar och behandlingar. Det är därför intressant att undersöka om EAP påverkar sederingsgraden av detomidin, en vanligt förekommande substans för sedering av häst.
För att undersöka om EAP påverkar sederingsgraden med detomidin hos häst utfördes en trippelblindad, experimentell, prospektiv, crossover-studie där 8 hästar ingick. Hästarna behandlades med placebo-gel respektive EAP-gel som applicerades i nedre delen av nosborrarna 30 minuter innan sedering med 10μg/kg kroppsvikt detomidin intravenöst. För att bedöma sederingsgraden hos hästarna noterades huvudhöjd-över-golvet, allmän sederingsgrad, separering av läppar, kroppshållning, ataxi, reaktion på ljud och beröring, mekaniska nociceptiva tröskelvärden, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och blodtryck. Värden registrerades innan (baseline) och 30 min efter administration av EAP, samt vid upprepade tillfällen upp till 90 minuter efter detomidin givits. Hypotesen var att hästarna som behandlats med EAP innan sedering med detomidin skulle uppvisa en högre grad och längre duration av sedering.
Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan behandling med EAP eller placebo kunde påvisas för någon av variablerna. Slutsatsen blir att EAP inte påverkar sederingsgraden i så pass stor utsträckning att det är något man behöver ta i beaktande när hästar som nyligen behandlats med EAP ska sederas med detomidin.

,

Equine appeasing pheromone (EAP) is a pheromone produced in the area of the mare´s udder during the foals suckling period. This pheromone is synthetically produced and is as such presented in the product ConfidenceEQ. A product you can buy without prescription at pharmacies and horse clinics. This product will make the horse relaxed and focused and can be used during learning and training as well as situations that make the horse uneasy.
Situations where the owner of the horse can choose to use EAP are for example during transportation, veterinary visits, farrier visits and oral examination. These are situations where a veterinarian also needs to sedate the horse to accomplish certain examinations and treatments. It´s therefore interesting to examine whether EAP can affect the degree of sedation on a horse sedated with detomidine, a commonly used substance in sedation of horses.
A triple blind experimental prospective crossover study with 8 horses was done to examine whether EAP can affect the degree of sedation on a horse sedated with detomidine. The horses were treated with placebo gel or EAP gel, applicated at the rostral part of the nostrils, 30 minutes before sedation intravenously with 10μg/kg detomidine. To evaluate the horses degree of sedation the head height above the ground, sedation score, lip separation, posture, ataxia, reaction towards noise and touch, mechanical nociceptive thresholds, heart rate, respiratory rate and blood pressure where noted. Measurements were done before (base line) and 30 minutes after administration of EAP, and at different time points during 90 minutes after detomidine was given. The hypothesis for this study was that horses given EAP before sedation with detomidine would show a higher degree of sedation and have longer duration of sedation then horses given placebo.
No statistically significant difference between treatment with placebo or EAP could be detected for the registered variables. The conclusion is that treatment with EAP doesn’t affect the degree of sedation in such a magnitude that it has to be considered whether the horse has newly been treated with EAP when it is to be sedated with detomidine.

Main title:Påverkar EAP sederingsgraden av detomidin hos häst?
Authors:Karlsson, Frida
Supervisor:Edner, Anna
Examiner:Nyman, Görel
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:7
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:EAP, equine appeasing pheromone, detomidin, sederingsgrad, häst, detomidine, degree of sedation, horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4137
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4137
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Feb 2015 11:39
Metadata Last Modified:24 Feb 2015 11:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics