Home About Browse Search
Svenska


Hoffman, Maya, 2015. Juverinfektion hos tackor med kliniskt friska juver : möjliga riskfaktorer och djurägarattityder. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Juverinflammation (mastit), oftast orsakad av en juverinfektion, är en betydelsefull sjukdom hos får och den vanligaste utslagsorsaken hos svenska tackor registrerade i Fåravelförbundets avelsregister. För att kunna förebygga juverinfektion är det viktigt att ha kunskap om riskfaktorer för juverinfektion. Det finns dock få studier som undersökt detta och mer kunskap om riskfaktorer för juverinfektion behövs.
Syftet med denna studie var att försöka undersöka möjliga riskfaktorer för juverinfektion hos svenska tackor med kliniskt friska juver. Vidare var syftet, att med hjälp av en utskickad enkät, undersöka svenska fårägares kunskaper om och attityd till mastit som sjukdom.
Mjölkprover från 753 tackor i 22 svenska kött- och pälsproducerande fårbesättningar togs vid lamning och/eller avvänjning mellan juni 2013 och augusti 2014. Ett protokoll för juverundersökning och tackdata fylldes i för samtliga provtagna tackor. Mjölkproverna analyserades genom bakteriologisk odling och celltalet analyserades med hjälp av CMT (California Mastitis Test) och DCC (DeLaval Cell Counter). En enkät med frågor om miljö- och skötselfaktorer, samt attitydfrågor om mastit skickades ut till de 22 fårägarna som deltog i studien.
Juverinfektion hittades hos 23 % av de undersökta tackorna. En ökad risk för juverinfektion sågs med en ökad ålder hos tackan eller ett ökat antal diande lamm. Tackor med ett högt DCC-celltal eller ett högt CMT hade en högre andel juverinfektioner. Flera signifikanta möjliga riskfaktorer påvisades i miljö- och skötselbetingelserna, såsom ökad besättningsstorlek, kombinerade produktionsformer och klippning nära lamning. Det fanns ett positivt samband mellan låg förekomst av juverinfektion och att undersöka tackornas juver i samband med lamning, att behandla de kliniska mastiterna med antibiotika i kombination med antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID), att slakta ut mastittackorna efter tiden i sjukbox och att låta en veterinär behandla tackor med mastit. De fårägare som var med i studien hade varierande kunskap om mastit som sjukdom, men överlag var kunskapen god. De flesta ansåg att mastit påverkade deras produktion negativt och att det orsakade ett lidande för den drabbade tackan.
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att juverinfektion utan kliniska juversymtom är vanligt förekommande i svenska kött- och pälsproducerande fårbesättningar, liksom att de riskfaktorer som setts i internationella studier även är aktuella under svenska förhållanden, vilket understryker relevansen hos de förebyggande råd som redan ges till djurägarna i syfte att förbättra juverhälsan hos deras tackor.

,

Udder inflammation (mastitis), most often caused by intramammary infection (IMI), is an important sheep disease and the most common cause for culling of ewes registered in the breeding register of the Swedish sheep association. In order to prevent IMI it is important to have knowledge about risk factors for IMI. However, few studies have investigated this and more knowledge about risk factors for IMI is needed.
The aim of this study was to try to investigate possible risk factors for IMI in Swedish ewes with clinically healthy udders. Furthermore, the aim was, with the help of a questionnaire, to investigate Swedish sheep farmers’ knowledge of and attitudes towards mastitis.
Milk samples from 753 ewes in 22 Swedish meat and pelt-producing sheep flocks were collected at, in total, 47 occasions (at lambing and/or weaning) between June 2013 and August 2014. A protocol for ewe data and udder examination was filled out for each of the sampled ewes. Milk samples were analysed by bacteriological culture and the number of cells in the samples were assessed using the CMT (California Mastitis Test) and DCC (DeLaval Cell Counter). A questionnaire on environmental and management factors and attitudes about mastitis was sent out to the 22 sheep farmers who participated in the study.
Intramammary infection was found in 23 % of the sampled ewes. An increased risk of IMI was seen with increasing age of the ewe or an increased number of suckling lambs. Ewes with a high cell count or a high CMT had a higher proportion of IMI. Several significant possible risk factors were detected in the environment and management conditions, such as increased flock size, combined forms of production and shearing close to lambing. There was a positive correlation between low prevalence of IMI and to examine the ewes’ udders at lambing, to treat clinical cases of mastitis with antibiotics in combination with anti-inflammatory drugs (NSAIDs), to cull ewes with mastitis after they had been in a sick pen and to let a veterinarian treat ewes with mastitis. The sheep farmers in this study had varying knowledge of mastitis as a disease, but overall the knowledge was good. Most farmers found that mastitis affected their production negatively and that it caused suffering for the affected ewe.
In conclusion, the results suggest that IMI is common in the Swedish meat and pelt-producing flocks of sheep, and as that the risk factors seen in international studies also are relevant for Swedish conditions, underlining the relevance of the prophylactic advices on preventive measures already given to Swedish sheep farmers in order to improve the udder health of their ewes.

Main title:Juverinfektion hos tackor med kliniskt friska juver
Subtitle:möjliga riskfaktorer och djurägarattityder
Authors:Hoffman, Maya
Supervisor:Söderquist, Lennart
Examiner:Magnusson, Ulf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:38
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:mastit, juverinflammation, tacka, får, riskfaktorer, predisponerande faktorer,, prevalens, förekomst, attityder, mastitis, intramammary infection, ewe, sheep, risk factors, predisposing factors, prevalence, questionaire, attitudes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4112
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4112
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2015 14:36
Metadata Last Modified:17 Feb 2015 14:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics