Home About Browse Search
Svenska


Humble, Susanna and Reneby, Amanda, 2014. Post-harvest losses in fruit supply chains : a case study of mango and avocado in Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Food insecurity is a great problem worldwide and Ethiopia is one of the sub-saharan countries that are suffering from poverty and food insecurity and a large part of the population are living in a state of undernourishment. To reduce these problems, a successful horticulture production can be an important factor. Compared to other crops, fruit production in Ethiopia has not been a large part of the agricultural sector. However, the demand on the domestic market is increasing as well as the production for avocado and mango. To increase food security it is important to focus on ways to decrease post-harvest losses of food products and not only have the productivity of agriculture in focus. Food losses after harvest until the food reach the consumer are significant. According to FAO post-harvest losses in developing countries can range from 15 percent up to 50 percent. Avocado and mango are perishable products and therefore sensitive which leads to greater losses than for non-perishable crops. Losses occur in all post-harvest activities such as handling, storage, processing, packaging, transportation and marketing. The losses occur within the whole supply chain due to limited resources such as infrastructure, knowledge, and access to post-harvest technologies. One way to decrease post-harvest losses can be an efficient supply chain management.
The aim of this study is to explore the supply chains and post-harvest losses for mango and avocado in Ethiopia. In order to fulfill the aim a case study was performed of the supply chains for avocado and mango. 30 semi-structured interviews in each supply chain were conducted with actors in; the capital Addis Ababa, Yirga Alem, Wondo Genet and Baco areas. The emperical information was anlyzed using a theoretical framework regarding value chain analysis in developing countries. The framework consists of value chain constraints, value chain analysis and value chain upgrading. Literature regarding fruit supply chains in Ethiopia, handling of avocado and mango and post-harvest losses were also used to analyze the results.
The actors found in the supply chains for avocado and mango are; farmers, brokers, wholesalers, retailers, restaurants and consumers. The only formal horizontal relationship found is an avocado farmers’ association. No value adding activities take place on the farmers, brokers or wholesale level. Two retailers and all restaurants sell avocado and mango juice as a value added products. The governance forms are mainly spot-market relationships and hybrid forms of governance. Contracts and agreements are used in the chains but are foremost of informal character. The largest losses of avocado and mango in the supply chains occur during; harvest, transport and storage. These losses can mainly be decreased by implementing; cold chain, improved varieties that are grafted, new harvesting tools where the fruit is collected in a small bag and increased usage of plastic and wooden boxes.
To upgrade the supply chains for mango and avocado the actors desire; more trading partners, improved organization and conditions both at local markets and at the central market. To upgrade the horizontal relationships in the supply chains formation of farmers’ cooperative or association or other forms of collaboration are suggested Juice processing are suggested as a way to add more value to the products. Grading system and quality standard are systems that can be implemented in order to increase the quality of mango and avocado and to lower the post-harvest losses in the chains. More formal contracts should be implemented to lower the uncertainty in the chains. Price information is flowing through the chain but do not reach all actors and the information flow between the actors need to be improved.

,

Osäker livsmedelsförsörjning är ett stort problem världen över och Etiopien är ett av de länder som lider av fattigdom och osäker livsmedelsförsörjning och en stor del av befolkningen lever i ett tillstånd av undernäring. För att minska dessa problem kan en framgångsrik hortikultur produktion vara en viktig faktor. Jämfört med andra grödor har fruktproduktion inte varit en stor del av jordbrukssektorn i Etiopien. Dock har efterfrågan på den inhemska marknaden ökat och såväl produktionen av avokado och mango. För att öka livsmedelsförsörjningen är det viktigt att fokusera på sätt att minska förlusterna som uppstår efter skörd och inte enbart ha produktiviteten i fokus. Detta då livsmedelsförluster som uppstår efter skörd är betydande. Enligt FAO kan förluster efter skörd i utvecklingsländer variera från 15-50 procent. Avokado och mango är färskvaror och därmed ömtåliga vilket kan leda till stora förluster. Förluster förekommer i alla aktiviteter efter skörd såsom hantering, lagring, bearbetning, paketering, transport och marknadsföring. Förlusterna uppstår inom hela försörjningskedjan, ofta på grund av begränsade resurser, så som; infrastruktur, kunskap och tillgång till teknologi. Ett sätt att minska förlusterna efter skörd kan vara en effektiv supply chain management.
Syftet med studien är att undersöka försörjningskedjorna för mango och avokado i Etiopien och förluster som uppstår efter skörd i dessa kedjor. För att uppfylla målet utfördes en fallstudie av försörjningskedjorna för avokado och mango. 30 semistrukturerade intervjuer i varje försörjningskedja har genomförts med aktörer i huvudstaden Addis Ababa samt områdena Yirga Alem, Wondo Genet och Baco. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av ett teoretiskt ramverk rörande analys av värdekedjor i utvecklingsländer. Ramverket består av tre områden; begränsningar i värdekedjan, analys av värdekedjan samt uppgradering av värdekedjan. För att analysera det empiriska materialet användes även litteratur angående försörjningskedjor av frukt i Etiopien, hantering av avokado och mango samt förluster efter skörd i utvecklingsländer.
Aktörerna som identifierades i försörjningskedjor för avokado och mango är; lantbrukare, broker, grossister, återförsäljare, restauranger och konsumenter. Den enda formella horisontella relationen som hittades är en förening för avokado producenter. Inga värdeskapande aktiviteter sker hos lantbrukarna, brokers eller grossisterna. Två återförsäljare och alla restauranger säljer avokado och mangojuice som mervärdesprodukter. Styrningsformerna inom kedjorna är främst spot-marknadsrelationer och hybridformer. Kontrakt och avtal används i kedjorna men är främst av informell karaktär. De största förlusterna av avokado och mango i kedjorna inträffar under skörd, transport och lagring. Dessa förluster kan i huvudsak minskas genom att; implementera kylkedjor, använda förbättrade trädsorter som är ympade, nya skörderedskap där frukten samlas i en liten påse samt ökad användning av plastlådor och trälådor.
För att uppgradera försörjningskedjorna för mango och avokado önskar aktörerna fler handelspartners, förbättrade förutsättningar och bättre organisation både på de lokala marknaderna samt på den centrala fruktmarknaden. För att uppgradera de horisontella relationerna föreslås bildandet av lantbrukskooperativ eller andra former av samverkan. Juicetillverkning föreslås som ett sätt att öka värde på produkterna. För att uppnå högre kvalitet på frukterna samt för att minska förlusterna efter skörd bör graderingssystem och kvalitetsstandarder införas. Användande av formella avtal i större utsträckning är ett sätt att minska osäkerheten i kedjorna. Prisinformation flödar genom kedjorna men når inte alla aktörer och informationsflödet mellan aktörerna måste förbättras.

Main title:Post-harvest losses in fruit supply chains
Subtitle:a case study of mango and avocado in Ethiopia
Authors:Humble, Susanna and Reneby, Amanda
Supervisor:Ljungberg, David and Gebresenbet, Girma
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:899
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:avocado, Ethiopia, mango, post-harvest losses, supply chain management, value chain analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4058
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4058
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:22 Jan 2015 12:49
Metadata Last Modified:22 Jan 2015 12:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics