Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Caroline, 2014. Pollenallergier i urbana miljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
879kB

Abstract

Trots att pollenhalterna är högre på landsbygden har allergikerna ändå ökat mest i stadsmiljöer. 85 % av Sveriges befolkning bor i tätorter och allergierna kan kosta samhällen miljarder i form av sjukskrivningar och läkarkostnader. I och med att pollen kan spridas så långa vägar med hjälp av vinden medför det att man vid landskapsprojekteringar inte lägger så stor vikt kring pollen och gör inget heller för att förhindra besvären som uppstår.

Syftet med studien är att undersöka om man vid projektering kan göra något för att underlätta för pollenallergiker i de urbana miljöerna. Målet är att ta reda på om man kan påverka pollenhalten på en viss plats genom förebyggande åtgärder. Resultatet har baserats på en litteraturstudie samt två intervjuer.

Pollenkornen som sprids i stora mängder med vinden kan göra det mer eller mindre omöjligt att skydda sig. Det finns dock många tips och råd hur man ska tänka vid en anläggning av gröna områden till förmån för allergier. Du exponeras för 10 gånger så mycket pollen från ett blommande träd i din egen trädgård än från ett likadant träd i grannens trädgård så placering och planering av växter kan ha en stor betydelse. Det kan dock finnas problem i undvikandet av
allergiframkallande arter. Ökandet av allergiker i urbana miljöer verkar bero på en hel drös av andra anledningar och inte bara förekomsten av allergiframkallande arter.
Luftföroreningar, högre temperaturer, ökad hygien, minskad resistens och psykisk ohälsa är bara några exempel på vad
som kan ha orsakat de stigande antalen av allergiker. Den minskade resistensen för pollen kan bero på just att pollenhalterna är så pass mycket lägre i stadsområden än på landsbygden. Vid anläggning av fler grönyteområden med allergena växter får barn en möjlighet att utveckla en
resistens i låg ålder i dessa områden.

Luftföroreningar bidrar till ökade allergiska reaktioner i slemhinnan men påverkar även utsläppen av allergener från pollenkornen i luften. Värmeökningarna och ökningen av koldioxid i atmosfären bidrar till en längre pollensäsong och ökande pollenproduktioner men med en ökad plantering av grönområden kan man sänka både luftföroreningarna och temperaturerna. Även vid psykiska besvär kan allergierna påverkas men här har plantering av vegetation återigen en inverkan på de allergiska besvären i staden. Grönområden i närheten av människor har en direkt påverkan på invånarnas psykiska hälsa och har i många år visats sig vara avstressande.

Om man redan har blivit allergisk kan det vara viktigt att ha fredade zoner, utan allergiframkallande arter, att kunna visats i utan att riskera att bli exponerad för allergener. Då är det viktigt att komma ihåg vad och vart man planterar. Plantering av allergiframkallande arter vid
bostäder, arbetsplatser, skolor o.s.v. bör undvikas för att alla människor ska kunna njuta av våren och sommaren.

,

Although the pollen levels are higher in rural areas the amount of people with allergies has nevertheless increased the most in urban environments. 85 % of the Swedish population lives in urban areas and allergies can cost communities billions in the form of sick leave and medical
costs. The fact that pollen can be spread with the wind causes the landscape planners to not put much emphasis on planning for reducing pollen allergies and do nothing to prevent the problems arising.

The purpose of this study is to explore whether you can do something to make it easier for people with pollen allergies in the urban environments. The goal is to find out whether you could affect the pollen count in a specific place through prevention measures. The results were based on a literature study and two interviews.

Pollen grains that are scattered in large quantities with the wind can make it more or less impossible to protect yourself. However, there are lots of tips and advice on how to think while planning green areas in favor of people with allergies. You are exposed to ten times as much allergenic pollen from a flowering tree in your own garden than from the same tree in the neighbour’s garden so planning and positioning of plants may have a great significance.

Nonetheless, there may be problems in the avoidance of allergenic species. An increase of allergies in urban environments seems to be due to a lot of other reasons too, not just the presence of allergenic species. Air pollution, higher temperatures, increased hygiene, reduced resistance and poor mental health are just a few of the reasons that may have caused the rising numbers of people with allergies. The reduced resistance for pollen may be due to that pollen levels are much lower in urban areas than in rural areas. With the construction of more green areas with allergenic plants children have an opportunity to develop a resistance at an early age in these areas.

Air pollution contributes to more severe allergic reactions in the mucosa but also affects the emission of allergens from pollen in the air. Heat increases and the rise of carbon dioxide in the atmosphere contributes to a longer pollen season and enlarged pollen production but with an
increased planting of green areas you can reduce both air pollution and temperatures. Even psychological problems can affect allergies but the planting of vegetation has once again an impact on the allergic symptoms in the city. Green areas adjacent to people have a direct impact on people's mental health and has for many years been shown to be stress relieving.

If one has already become allergic though, it may be important to have sheltered zones, without allergenic plants, to be able to dwell in without the risk of being exposed to allergens. Then it's important to remember what and where to plant in those areas. Planting of allergenic species at homes, workplaces, schools, etc. should be avoided for all people to be able to enjoy the spring and summer.

Main title:Pollenallergier i urbana miljöer
Authors:Lundberg, Caroline
Supervisor:Öxell, Cecilia
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:pollen, allergier, urbana miljöer, vindpollinering, projektering, hypersensitivitet, luftföroreningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4014
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4014
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: landskapsplanering
Deposited On:08 Dec 2014 11:50
Metadata Last Modified:08 Dec 2014 11:50

Repository Staff Only: item control page