Home About Browse Search
Svenska


Lindqvist, Emma and Schack, Annie, 2014. Bättre tillväxt för de minsta grisarna? : ett försök med utfodringsautomater till tillväxtgrisar. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Grisar föds med olika förutsättningar och en gris som föds med lägre födelsevikt kan ha svårt att komma upp i samma tillväxttakt som sina kullsyskon. Detta leder till att det i
varje omgång finns ett antal grisar med lägre avvänjningsvikt än de andra grisarna. De grisar med lägre avvänjningsvikt har dock i de flesta fall samma tid på sig att nå samma slaktvikt som de större grisarna vilket kräver en noggrann och genomtänkt utfodringsstrategi till dessa minsta grisar.

Vid avvänjningen sker många förändringar i smågrisens liv, bland annat ändras enzymprofilen i deras mage och tarm vilket gör att fodret inte kan brytas ner eller absorberas och en stor mängd foder kan ansamlas i mage och tarm. Här kan oönskade bakterier växa till, vilka kan orsaka avvänjningsdiarré. Mindre grisar är oftast känsligare än tyngre och har svårare att anpassa sig, därför kan det vara bra att plocka ut de minsta och svagaste grisarna för att sätta i en egen box med extra tillsyn. Flera utfodringstillfällen med mindre fodergivor samt blötutfodring gynnar foderintaget och tillväxten. En restriktiv fodergiva uppdelad på flera tillfällen resulterar i färre sjukdomsfall.

Ett hjälpmedel för att skapa bättre förutsättningar för de minsta grisarna är en speciell utfodringsautomat som sätts i deras box i samband med att de flyttas till tillväxtstallet.

Vi har genom ett mindre försök undersökt huruvida en sådan här utfodringsautomat haft någon inverkan på de minsta grisarnas tillväxt, jämfört med att bara använda sig av
torrfoder. Försöket utfördes på tre gårdar och det gjordes tre upprepningar på varje gård. De minsta och svagaste grisarna valdes ut och vägdes enskilt vid avvänjningen och delades därefter in i en försöks- och en kontrollbox, som viktmässigt var så lika varandra som möjligt. I försöksboxen användes en utfodringsautomat och i kontrollboxen togs grisarna om hand på det sätt man gjorde innan utfodringsautomaten införskaffades.

Resultatet blev att grisarna i försöksboxarna hade växt 540 gram mer i genomsnitt per gris än grisarna i kontrollboxarna. Dock skiljde sig resultaten åt mellan omgångarna. I en del omgångar hade kontrollboxarna en större viktökning än försöksboxarna. Gårdarna hade olika utfodringsrutiner vilket kan förklara de olika resultaten. Vid en sammanslagning av de två gårdar med mest lika förutsättningar så fick vi en signifikant ökad tillväxt i försöksboxen. Det verkar alltså sannolikt att de grisar som fått fodret uppblött i automaten växt mer än de som fått samma foder men som torrt. Våra slutsatser är att det är fördelaktigt att använda sig av en utfodringsautomat till de minsta och svagaste grisarna vid avvänjning men det krävs fler och bättre kontrollerade försök för att säkerställa resultatet.

,

Piglets are born with different conditions depending on the weight at birth. If a piglet is born with a lower weight than the other piglets in the same litter it is difficult to achieve the same growth rate as the others. This leads to that there will be pigs that has a lower weight at the weaning than the other pigs but these pigs usually has the same amount of time to gain the same weight before slaughter as their littermates. If it should be successful it requires a lot of consideration and a well-planned strategy for the feeding to the smallest pigs.

At weaning there are a lot of changes in a piglets’ life, they are losing their mother and they will have to find their own food and nutrition. The environment is also changing, they may move to another pen that is not designed as the one they were born in. There will also be some changes in their stomach and intestines, such as the enzyme profile.

When the enzyme profile is changing, the piglets cannot absorb or decompose the feed, and a large amount of food will accumulate at the intestines. Here, unwanted bacteria
such as E. coli will be able to grow which can cause weaning diarrhoea for example. The smallest piglets are often more sensitive and it is more difficult for them to adjust to these new conditions than it is for the bigger littermates. That is why it is a good idea to put the smallest piglets in a separate pen for extra supervision, to be able to control the amount of feed and to keep track of the diseases outbreak. It is better to have several
feeding occasions with smaller rations than less feeding occasions with bigger rations.

Also wet feeding instead of dry feeding increases feed intake and growth of the piglets. A restrictive ration divided on several occasions, results in fewer cases of disease. There is a tool to help the smaller piglets to gain weight and to control the feeding intake. It is a special feeding machine that is installed in the pen at the same time as the weaning, and this machine can be set so that it dispenses the feed several times with lower rations. There is also a sensor in the tray of the machine, which detects the amount of feed in the tray, in order to reduce feed waste. We have made a small experiment to find out whether such a machine has any effect on the smallest piglets weight and growth. The experiment was made on three different farms and there were three replicates on each farm. The smallest and weakest piglets were sorted out and weighted individually at weaning. Then they were separated in to two different pens, one pen had the feeding machine installed and the other pen was without the machine. The weight of the piglets was as similar as possible in both of the pens. The pen without the feeding machine was the pen that we compared the results with and the piglets were fed with dry feed and taken care of in the same way as the farm did before they bought the machine.

The result showed that the piglets in the pen with the feeding machine had gained more weight than the piglets without the machine; they had gained 540 grams more on
average per piglet. But the results was very different between the replicates, in some of the replicates the pen without the feeding machine had gained more weight. The farms had different feeding strategies and that can be one of the explanations for the differences of the replicates. The experiment shows that the pigs that were fed with wet
feed in the feeding machine had grown more than those who received the same feed as dry. Our conclusions of this experiment is that it is advantageous to use this kind of feeding machine for the smallest piglets, to give them a better start after weaning and to help them gain more weight than they would have done without this machine.

Main title:Bättre tillväxt för de minsta grisarna?
Subtitle:ett försök med utfodringsautomater till tillväxtgrisar
Authors:Lindqvist, Emma and Schack, Annie
Supervisor:Botermans, Jos
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:tillväxtgrisar, avvänjning, avvänjningsvikt, utfodring, smågrisar, tillväxtfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3974
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:06 Nov 2014 10:22
Metadata Last Modified:06 Nov 2014 10:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics