Home About Browse Search
Svenska


Gottfridsson, David and Jönsson, Marcus, 2014. Ny teknik för kombinerad radrensning och bandsprutning : ett nytt steg i integrerad ogräsbekämpning i sockerbetor. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
765kB

Abstract

Ogräsbekämpningen är bland de största problemen i dagens sockerbetsodling. Sockerbetan som växt tar lång tid på sig innan den är konkurrenskraftig mot ogräs och
ogräsbekämpning krävs därför. I dagsläget sker kemisk bekämpning i mer eller mindre omfattning på hela den svenska sockerbetsarealen men reglerna kring godkännande utav växtskyddsmedel samt under vilka förutsättningar de får lov att användas blir allt hårdare. Likaså varierar tillgången på bekämpningsmedel och EU-direktivet kring
tillämpning utav integrerat växtskydd införs från och med 1 januari 2014. Allt detta förstärker den allmänna strävan mot att försöka minska användningen utav kemiska preparat i den svenska sockerbetsodlingen.

Bandsprutning var tidigare vanligt förekommande men låg kapacitet och tvivelaktiga effekter har gjort att den största arealen idag bredsprutas. Radrensning däremot används allt mer som ett mekaniskt komplement i den sista delen av behandlingsprogrammet med bra resultat. Ett alternativ för att ogräsbekämpa skulle således kunna vara att kombinera radrensning och bandsprutning i ett moment. Försök gjorda på 1990-talet visade på potential, och med dagens teknik är det av stort intresse att prova konceptet.
Examensarbetet syftar till att utvärdera om konceptet med kombinerad radrensning och bandsprutning tack vare ny teknik kan fungera som ett alternativ till bredsprutning för
ogräsreglering i svensk sockerbetsodling. Fullgoda alternativ till dagens bredsprutade bekämpningsmedel saknas liksom lösningar utifrån EU-direktivet på att tillämpa
integrerat växtskydd. Med kombinerad radrensning och bandsprutning behandlas endast en fjärdedel av ytan med kemiska preparat och resterande yta bearbetas mekanisk.
Skulle detta koncept fungera har man tagit ett stort steg mot att minska beroendet av användningen utav kemiska bekämpningsmedel i svensk sockerbetsodling.

Under 2013 genomfördes tre blockförsök med fyra upprepningar på utvalda platser i Skåne. Ny teknik i form av bandsprutningsutrustning från Dubex monterades på en 18
radig radrensare från Thyregod. Denna kombinerade maskin jämfördes i tre olika led med halv, hel och dubbel dos mot lantbrukarens bredsprutade led med avsikt att belysa
ogräseffekterna i de olika leden och direkt jämföra dem mot varandra. Även blasttäckning, betsundhet och plantantal bedömdes för att få en helhet.

Genom att använda sig utav luftassisterade sprutmunstycke från AirTech hoppades man undvika tidigare kända problem med stopp i munstycken samtidigt som man genom att ändra förhållandet mellan luft och vatten skulle kunna ställa droppstorleken. I samtliga försök eftersträvades en appliceringsbredd i bandet om 12 cm samtidigt som 10 cm
lämnades obearbetat över betraden.

Den kombinerade radrensaren och bandsprutan gav på båda försöksplatserna bättre total ogräseffekt, och likaså lägre grad av ogrästäckning ovan betblast, fortsatt benämnt som
blasttäckning, än motsvarande led bredsprutat tre gånger av lantbrukaren då man ersatt den tredje bredsprutningen med den kombinerade radrensaren och bandsprutan. Trots
statistiskt säkerställda skillnader bör fler studier göras för att bekräfta detta positiva resultat eftersom vädret gjorde att spruttillfälle tre med den kombinerade radrensaren och bandsprutan utfördes cirka 6 dagar senare än motsvarande bredsprutade behandling och mer ogräs kommit upp. Den mekaniska bearbetningen fick därmed ytterligare bättre effekt.

Preparatförbrukningen minskade avsevärt vid tillämpning utav kombinerad radrensare och bandspruta jämfört med att endast bredspruta. Att ersätta tredjesprutningen med
detta koncept minskade preparatanvändningen med 25 %.
Tekniken med luftassisterade munstycken föll väl ut och inga stopp i munstycken kunde konstateras under hela säsongen. Tekniska skäl gjorde dock att vätskemängden hamnade på cirka 60 l/ha mot 40 l/ha som var målet.
Att ersätta bredsprutning med kombinerad radrensning och bandsprutning kräver engagemang. Den optimala tidpunkten för radrensning respektive bandsprutning skiljer sig ofta åt vilket gör att körningen blir en kompromiss. Effekten kan därför variera och likaså sänks kapaciteten avsevärt jämfört med att bredspruta. Kombinerad radrensning och bandsprutning kan således inte ses som någon helhetslösning. En väl utförd körning kan dock vara positiv, både ekonomiskt i form av minskad preparatanvändning, och för att i möjligaste mån följa EU-direktivet om tillämpning av integrerat växtskydd.

,

Weed control is one of the major problems in today's sugar beet cultivation. The sugar beet plant takes a long time before it is competitive against weeds. Weed control is
therefore required. At present herbicides are used almost throughout the legislation for approval of herbicide products is becoming stricter and the conditions under which they can be used are more limited. Moreover, differences in access to pesticides and the EU
Directive on the application of total integrated pest management were introduced from 1 of January 2014. All this reinforces an overall approach towards trying to reduce the use of chemical agent in the Swedish sugar beet cultivation.
In-row spraying was earlier common but low capacity and unreliable effects has made the growers use conventional sprayers for application. Inter-row hoeing however, is
increasingly used as a mechanical complement in the last part of the treatment program with good results. One option for weed control would therefore be to combine mechanical inter-row cleaning and in-row band spraying in one treatment. Attempts made in the 1990's showed potential, and with today's technology it is of great interest to
test the concept again.

This thesis aims at assessing the concept of combined inter-row hoeing and in-row spraying using new technology as an alternative to conventional spraying for weed control in Swedish sugar beet cultivation. Adequately compatible alternatives to the present application technology are not available, neither are solutions for integrated pest
management based on the EU Directives. With the combined inter-row hoer and in-row sprayer only a quarter of the surface is treated with chemical preparations and the
remaining surface is processed mechanically. If the concept works it is a major step toward reducing the consumption of pesticides in Swedish sugar beet cultivation.

In 2013 three trials were performed at selected sites in Skåne. New technology in the form of in-row sprayer equipment from Dubex was mounted on an 18 row hoer from
Thyregod. This intergraded machine was compared in three different treatments involving half, full and double dose, to the farmer's conventional sprayer. The purpose was to illustrate the effects on weed growth. Also weed growth through the leaf cover, beet health and number of plants were determined to get an overall view.

By using air assisted spray nozzle from AirTech in hope of avoid previously known problems with blockage in nozzles and by changing the ratio between air and water, it was possible to adjust the droplet size. In all trails, the aim was to apply pesticides in a 12 cm wide band while the hoe left a 10 cm wide unworked gap for the beet row.

The combined row hoer and in-row sprayer gave a better overall weed effect at all three sites. The weed growth through the leaf cover was less than where farmers had made
three applications with conventional sprayer or where the third application was replaces by a treatment with the combined row hoer and in-row sprayer. Despite significant
differences between the treatments, the result are not completely reliable as weather conditions made for a 6 days delay of the third treatment with the integrated machine.
As weeds had extra days to grow the mechanical treatment had an advantage. The pesticide consumption decreased significantly when applying the integrated machine compared to the conventional sprayer. Replacing the third treatment with the new machine reduced pesticide used by 25%.
The use of air-assist nozzles was successful and no blockage in the nozzle were observed throughout the season. For technical reasons the amount of fluid ended up at
about 60 l/ha compared to expected 40 l/ha.

Replacing conventional spraying with combined row hoeing and in-row spraying requires dedication. The optimal time for row hoeing and in-row spraying differ and with the combined as suitable compromise has to be found. The effect varies and the capacity significantly reduced compared to conventional spraying. Combined row hoeing and in-row spraying cannot be seen as a final solution. A successful treatment can reduce both cost and use of preparation. As well as a possibility to follow the European Directive on integrated pest management.

Main title:Ny teknik för kombinerad radrensning och bandsprutning
Subtitle:ett nytt steg i integrerad ogräsbekämpning i sockerbetor
Authors:Gottfridsson, David and Jönsson, Marcus
Supervisor:Nilsson, Anders T. S. and Olsson, Robert
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:integrerad ogräsbekämpning, IPM, radrensare, bandspruta, sockerbetor, EU-direktiv, Nordic Sugar AB, Nordic Beet Research
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3973
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3973
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:06 Nov 2014 09:58
Metadata Last Modified:06 Nov 2014 09:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics