Home About Browse Search
Svenska


Noréus, Stina, 2014. Genetisk analys av prestationsdata hos connemaraponnyn. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
404kB

Abstract

I Sverige har man använt och avlat connemaraponnyers sedan 1960-talet och det är idag en populär ridponny inom flertalet grenar. Det finns ett intresse bland uppfödarna för prestationsavel men det saknas studier av prestationsegenskaper hos rasen. Syftet med denna studie var att analysera insamlad statistik om prestationsegenskaper hos connemaraponnyn i Sverige för att skatta arvbarheter och korrelationer och utvärdera hur användbar informationen kan vara i framtida avelsarbete.
Materialet bestod av bedömningsresultat för 309 ponnyer som deltagit i treårstest, 598 ponnyer som deltagit i kvalitetsbedömning och livstidsresultat för 1102 ponnyer som tävlat i disciplinerna dressyr, hoppning och/eller fälttävlan. Härstamningsfilen var av bra kvalitet och medeltalet för koefficienten för härstamningens fullständighet var 0,82 för alla ponnyer i filen. Skattningar av genetiska parametrar gjordes med BLUP djurmodell. Eftersom materialet var litet, framför allt för treårstest och fälttävlan, blev en del parametrar inte signifikant skattade och alla analyser konvergerade inte.
Arvbarheterna var medelhöga och varierade mellan 0,26 (hoppteknik) och 0,50 (typ) för treårstest, mellan 0,18 (totalpoäng exteriör) och 0,37 (trav under ryttare) för kvalitetsbedömning samt mellan 0,31 (dressyr) och 0,35 (hoppning) för tävlingsegenskaper. Inom treårstest skattades starka positiva genetiska korrelationer mellan hoppteknik och temperament för hoppning (0,98), mellan huvud-hals-bål och extremiteternas korrekthet (0,86) samt mellan typ och trav vid hand (0,72). Inom kvalitetsbedömning skattades starka korrelationer mellan olika gångarter bedömda under ryttare (0,87 mellan trav och galopp och 0,63 mellan skritt och trav) samt mellan galoppbetyget och de båda hoppegenskaperna (0,69-0,87).
Mellan motsvarande egenskaper bedömda i treårstest och kvalitetsbedömning skattades starka genetiska korrelationer mellan trav vid hand och trav under ryttare (0,90) och mellan skritt vid hand och skritt under ryttare (0,78). Analyserna mellan övriga egenskaper konvergerade inte. Samband mellan resultat i unghästbedömning och kvalitetsbedömning och tävling analyserades och ett fåtal signifikanta korrelationer kunde skattas. Livstidsresultat för hoppning hade stark genetisk korrelation till de båda hoppegenskaper bedömda i kvalitetsbedömning (0,63-0,69). Galopp under ryttare bedömt vid kvalitetsbedömning hade ett positivt samband med livstidsresultat i dressyr (0,54).
Resultatet i denna studie visade att de signifikanta arvbarheterna var tillräckligt höga för att egenskaperna ska kunna användas i en framtida avelsvärdering. De positiva korrelationerna mellan de båda unghästtesten samt mellan kvalitetsbedömning och tävling tyder på att i dessa fall mäts rätt egenskaper för att kunna förutspå framtida prestationer och att alla informationskällor skulle kunna användas i en framtida avelsvärdering. Connemaraponnyn har dock en relativt liten population i Sverige vilket gör att säkerheten vid skattning av arvbarheter och korrelationer inte blir lika hög som för en större population. Mer material behövs för att få fram säkrare skattningar av alla egenskaper. Connemaraponnyn ska kunna användas till sportens samtliga grenar enlig avelsmålet så det är viktigt att korrelationer mellan egenskaper skattas och tas hänsyn till så inte fokus hamnar på enstaka egenskaper. Avelsförbundet bör därför i framtiden uppmuntra så många som möjligt att delta i framtida prestationsbedömningar så som treårstest och kvalitetsbedömningar så att säkrare avelsvärdering kan göras.

,

The Connemara pony has been used and bred in Sweden since the 1960’s. Today it is a popular riding pony that is frequently used in various competition disciplines. The breeding society show interest in breeding for performance but the problem is that no studies of performance traits have been made. The purpose of this study was to analyse gathered information of performance traits in the Swedish Connemara population by estimating heritabilities and genetic correlations and further evaluate the usefulness of the information.
Data comprised result from 309 ponies who participated in young horse test (YHT) for 3-year olds, 598 ponies who participated in riding horse quality test (RHQT) for 4-year olds and lifetime competition results for 1102 ponies participating in the disciplines dressage, show jumping and/or eventing. The average coefficient for pedigree completeness was 0,82. BLUP-animal models were used to estimate genetic parameters. Due to small amount of data several estimated parameters were not statistically significant and some analyses did not converge.
The estimated heritabilities were moderate, and ranged from 0,26 (jumping technique) to 0,50 (type) for the YHT, between 0,18 (total conformation) and 0,37 (trot under rider) for RHQT and between 0,31 (dressage) and (0,35) for competition results. Strong positive genetic correlations were estimated between jumping technique and temperament for show jumping (0,98), between head-neck-body and correctness of legs (0,86) and between type and trot at hand (0,72) within YHT. The genetic correlations within RHQT were strong and positive between the different gaits under rider (0,87 between trot and canter and 0,63 between walk and trot) and between canter and both jumping traits (0,69-0,87).
Strong genetic correlation were estimated between four corresponding trait in YHT and RHQT, trot at hand and trot under rider (0,90) and between walk at hand and walk under rider (0,78). Analysis of other traits did not converge. Correlations between YHT, RHQT and competition results were analyzed, a few significant correlations could be estimated. Accumulated lifetime results for show jumping were strongly correlated to both RHQT jumping traits (0,63-0,69). Canter under rider at RHQT were positively correlated to accumulated lifetime results for dressage (0,54).
The results of this study show that statistically significant estimated heritabilities are suitable for future genetic evaluation. The positive correlations between YHT, RHQT and competition suggest that all sources of information can be used in future genetic evaluation. However, the Swedish population is relatively small which contribute to less reliable estimations of heritabilities and correlations than in a larger population. More data is needed to obtain more reliable estimations for all traits. According to the breeding goal the aim is to be able to use the Connemara pony in all competition disciplines. It is important that the correlation between traits are estimated and taken in to account so that focus is not on a single trait. The breeding society should encourage as many breeders and owners as possible to participate in young horse tests and competitions, to enable a more accurate genetic evaluation in the future.

Main title:Genetisk analys av prestationsdata hos connemaraponnyn
Authors:Noréus, Stina
Supervisor:Viklund, Åsa
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:452
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:connemaraponny, tävling, unghästtest, arvbarhet, genetisk korrelation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3972
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3972
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:05 Nov 2014 14:05
Metadata Last Modified:05 Nov 2014 14:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics