Home About Browse Search
Svenska


Beck-Friis, Simone and Svensson, Elin, 2014. Företags sociala ansvar och deras varumärkesidentiteter : en studie kring hur tre företag använder CSR för att påverka sina varumärken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
699kB

Abstract

Dagens konsumenter efterfrågar i allt större utsträckning företagens engagemang gentemot miljö och samhälle. För vissa är Corporate Social Responsibility, CSR, ett krav för att konsumera en tjänst eller produkt. Verksamheter som arbetar med CSR kan stärka sina varumärken samt differentiera sig mot konkurrenterna i branschen.

Syftet med denna studie är att ge en teoretisk belysning av hur våra valda fallföretag jobbar med det växande intresset kring CSR, samt identifiera vilka lärdomar som kan dras kring framgångsrikt varumärkesbyggande med utgångspunkt från CSR. Studien tillämpar kvalitativa forskningsmetoden med tre fallföretag som empiri.

Inom CSR finns flera olika metoder för att analysera hur företag arbetar, samt huruvida de får med de olika delar som är viktiga komponenter för ett givande CSR- arbete. Olika forskning tar upp olika delar, men de flesta går att överföra på varandra, vilket visas i teorikapitlet.
Genom att arbeta med dessa olika komponenter och tillämpa dem på företag, har sedan en analys av tre fallföretag gjorts. De fallföretag vi har valt att studera är The Body Shop, Patagonia samt Max Hamburgerrestauranger. Dessa företag valdes på grund av att CSR har en framträdande roll i deras marknadskommunikation. CSR är en del i deras varumärkesidentitet och bidrar till deras marknadspositionering.

I analysen har Kapferers modell Identitetsprisman använts för att analysera de olika varumärkena. Genom att applicera denna modell på de tre fallföretagen har slutsatser kunnat
dras kring hur varumärkena påverkas av CSR. Med hjälp av detta verktyg analyseras sex olika delar av de tre fallföretagens varumärken: fysik, personlighet, kultur, relation, reflektion samt självbild.

Genom att jämföra de tre företagens CSR- aktiviteter, har ytterligare slutsatser kunnat dras kring fallföretagen. De slutsatser som vi kommit fram till är att de tre fallföretagen påverkas av deras CSR- arbete och att detta stärker deras varumärkesidentiteter. Detta görs genom
kampanjer och reklam.

Vi har studerat vilka CSR-aktiviteter företagen redovisar. The Body Shop har tillsammans med flera andra organisationer och företag drivit flertalet kampanjer, exempelvis med företaget Amnesty genom en kampanj för människors rättigheter runt om i världen. Ytterligare samarbeten har skett med företag som Greenpeace och ECPAT. Klädföretaget Patagonia ingår i organisationen ”One Percent For The Planet”, och uppger att de årligen stöder dess verksamhet med en procent av sin försäljningsomsättning. Även Max Hamburgerrestauranger redovisar ett tydligt miljöfokus, då de som första restaurang i världen har infogat en klimatdeklarerad meny, där de redovisar hur mycket koldioxidutsläpp varje meny orsakar.

,

Today's consumers are demanding increasingly corporate commitment to the environment and society. For some Corporate Social Responsibility, CSR, a requirement to consume a service or product. Businesses that work with CSR can strengthen their brands and differentiate themselves from their competitors.

The purpose of this study is to provide a theoretical clarification of how our chosen case companies are working with the growing interest on CSR, and identify what lessons can be learned about successful branding based on CSR. The study applies the qualitative research methodology with three case companies.

CSR are several different methods to analyze how companies work, and whether they get with the different elements that are important components of a rewarding CSR work. Different research addressing various parts, but most can transfer to each other, as shown in the theory chapter.

By working with these different components and apply them to the company, then an analysis of three case companies is made. The case companies we have chosen to study is The Body
Shop, Patagonia and Max Hamburgerrestauranger. These companies were chosen because of that CSR plays a prominent role in their marketing communications. CSR is an integral part of their brand identity and adds to their market positioning.

In the analysis, Kapferer's model Brand Identity Prism is used to analyze the various brands. By applying this model to the three case companies, the companies has conclusions could be drawn about how their brands are influenced by CSR. With the help of this tool are analyzed six different parts of the three cases corporate brands: physique, personality, culture, relationship, reflection, and self-image.

By comparing the three companies' CSR activities, has further conclusions could be drawn about the case companies. The conclusions that has drawn is that their work with CSR affect their brands in a clear manner that also strengthen their brand identities. This is done through
promotions and advertising.

We have studied the CSR activities the companies are reporting. The Body Shop, along with several other organizations and companies run many campaigns, for example by undertaking Amnesty through a campaign for human rights around the world. Additional collaborations have been with companies such as Greenpeace and ECPAT.

Clothing company Patagonia is a part of the organization "One Percent For The Planet", and state that they annually supports its operations with a percentage of their sales turnover. Even Max Hamburgerrestauranger reports a clear environmental focus, then the first restaurant in the world has introduced a climate declared menu, where they describe the amount of carbon dioxide emissions each menu causes.

Main title:Företags sociala ansvar och deras varumärkesidentiteter
Subtitle:en studie kring hur tre företag använder CSR för att påverka sina varumärken
Authors:Beck-Friis, Simone and Svensson, Elin
Supervisor:Kokko, Suvi
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:882
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, brand image, brand identity, varumärkesidentitet, varumärke, The Body Shop, Patagonia, Max Hamburgerrestauranger, Identitetsprisma, CSR- pyramid
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3963
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3963
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Nov 2014 15:38
Metadata Last Modified:04 Nov 2014 15:38

Repository Staff Only: item control page