Home About Browse Search
Svenska


Ferm, Emelie, 2014. Nutrient efficiency in Swedish dairy cows fed total mixed rations or partial mixed rations. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The relatively poor economy in European dairy farming might be improved from efficient feeding systems and dietary management. Increasing herd sizes and transition to loose housing systems in Sweden, increases the possibilities for other feeding systems than separate feeding that is the traditional feeding system in Sweden. Other possible feeding systems are partial mixed ration (PMR) and total mixed ration (TMR), where the TMR system sometimes is associated with overfeeding and thereby increased environmental impact and high feed cost. Diets providing nutrients above or below animal requirements are considered as unbalanced, which in turn are associated with reductions in health, fertility and milk production. On the other hand, a balanced feed ration improves feed efficiency, nitrogen utilization and profitability. Feed efficiency is defined as kg energy corrected milk per kg dry matter intake in the present study, while nitrogen efficiency represents the nitrogen used for salable product in relation to total nitrogen intake. Separate feeding is well-known in Sweden, therefore the present study focused on TMR and PMR feeding systems, aiming for determining the feed efficiency, nitrogen efficiency and milk income over feed cost on commercial farms.
The study was conducted during 24 April to 23 May 2013 and included visits to 20 selected dairy farms in the north of Sweden with PMR and TMR feeding sys-tems. Feed sampling, body condition scoring, feed ration formulation, feed intake, milk production parameters and feed cost were retrieved from the on farm visits. Feed samples were sent for analysis and used for calculations of average diet com-position of the herd, forage dry matter and total dry matter intake. Statistical anal-yses were performed using the software Minitab 17, where Pearson correlation, multiple regression and one-way ANOVA analyses were used for evaluation. Milk income was calculated from the official milk price first of May 2013 with adjust-ments for fat and protein concentration. Prices were received from farmers or the feed factories; however the price of forage and straw was estimated to 1.4 SEK/kg dry matter and 1 SEK/kg respectively.
The results show a mean value of 1.35 and 1.43 kg energy corrected milk per kg dry matter intake for feed efficiency on farms practicing TMR and PMR feeding respectively, while the average for N efficiency was 28% and 29% for farms feed-ing TMR and PMR respectively. Milk income over feed cost averaged 45 SEK and 44 SEK for farms feeding TMR and PMR respectively. A positive correlation be-tween feed and nitrogen efficiency was determined, and feed efficiency was posi-tively correlated to profitability and negatively correlated to feed intake. Nitrogen efficiency was negatively correlated to dietary crude protein concentration. Milk income over feed cost was further positively influenced by milk yield. The use of TMR or PMR feeding systems did not affect the feed efficiency, nitrogen efficiency or milk income over feed cost. Improved feed efficiency seems to be associated with good health, productivity, profitability and reduced environmental impact. Further studies involving the relationship between feed and nitrogen efficiency would be interesting in order to identify the important factors for improved nitrogen efficiency at farm level.

,

En högre effektivitet i utfodringen av mjölkkor skulle kunna bidra till en bättre ekonomi bland Sveriges mjölkföretagare. System med individuell utfodring har traditionellt sett varit den vanligaste formen av utfodring i Sverige, men den ökande besättningsstorleken och övergången till lösdriftssystem, ökar lantbrukarnas möjligheter att välja alternativa utfodringssystem. Exempel på alternativa utfodringssystem är fullfoder och blandfoder, där fullfoder innebär att hela foderstaten utfodras som en fodermix i fri tillgång, medan blandfoder består av en fodermix och en separat fodergiva.
Utfodring med fullfoder är ofta förknippat med överutfodring, vilket medför ökade påfrestningar på miljön och höga foderkostnader. Över- och underutfodring är förknippat med sämre djurhälsa, fertilitet och mjölkproduktion, varför en balan-serad foderstat anpassad efter djurets behov av näringsämnen är att föredra. Balanserade foderstater har också visat positiva effekter på fodereffektivitet, kväveutnyttjande och lönsamhet. Bland utfodringssystemen anses fullfoder ofta vara det minst effektiva med avseende på foder- och kväveeffektivitet. I den här studien är fodereffektivitet definierat som kg energikorrigerad mjölk (ECM) per kg konsumerat foder på torrsubstansbasis, medan kväveeffektivitet definieras som det kväve som kroppen utnyttjar och omvandlar till produkter i förhållande till djurets totala kväveintag.
Eftersom individuell utfodring är väl studerat i Sverige, fokuserade den här stu-dien på gårdar som utfodrar med fullfoder och blandfoder i syfte att bestämma fodereffektivitet, kväveeffektivitet och mjölkintäkt minus foderkostnad.
Studien genomfördes mellan den 24 april och 23 maj 2013 i norra Sverige och omfattade totalt 20 gårdsbesök där djuren utfodrades med fullfoder eller blandfoder. På alla gårdar genomfördes hullbedömning och foderprover togs tillsammans med information om foderstatens sammansättning, foderintag och parametrar rörande mjölproduktionen. Foderproverna analyserades av BLGG AgroXpertus och med hjälp av data från lantbrukaren och foderanalyserna beräknades foderstaternas sammansättning, samt vallfodrets torrsubstanshalt och kornas foderintag på torrsubstansbasis. Eftersom foderstaternas energivärden saknades i analysen då hela foderblandningar analyserades, skattades energivärdena med hjälp av tabellvärden och lantbrukarnas egna foderanalyser.
Mjölkintäkten beräknades utifrån Norrmejeriers officiella mjölkpris den första maj 2013 och justerades för mjölkens innehåll av fett och protein. Foderkostnaderna erhölls från lantbrukarna i möjligaste mån, men kompletterades av foderföretaget som levererat fodret där något var oklart. Däremot skattades priset på vallfoder till 1.4 SEK/ kg torrsubstans och priset för halm skattades till 1 SEK/kg halm för alla gårdar.
Resultatet utvärderades genom statistiska beräkningar med hjälp av datorpro-grammet Minitab 17, där medelvärden, minimum- och maximumvärden samt standardavvikelser beräknades. Korrelationerna beräknades med hjälp av ”Pearson correlations” och multipla samband beräknades med hjälp av multipel regressionsanalys. Statistisk analys med hjälp av envägs ANOVA genomfördes för att skatta skillnader mellan utfodring av fullfoder och blandfoder.
I genomsnitt hade fullfodergårdarna och blandfodergårdarna en fodereffektivitet på 1.35 respektive 1.43 kg ECM/ kg torrsubstans. Kväveeffektiviteten var i genomsnitt 28 % på fullfodergårdarna och 29 % på blandfodergårdarna, medan mjölkintäkten minus foderkostnaden var 45 SEK på fullfodergårdarna och 44 SEK på blandfodergårdarna.
Resultaten visade också att foder- och kväveeffektivitet var nyckeltal som var positivt korrelerade, där fodereffektiviteten också var positivt korrelerad till mjölkintäkt minus foderkostnad, medan den var negativt korrelerad till foderintag på torrsubstansbasis. Kväveeffektiviteten var negativt korrelerad till foderstatens koncentration av råprotein, medan mjölkintäkt minus foderkostnad var positivt korrelerat till mjölkmängd i kg ECM per ko. Vidare visade resultaten inte på några skillnader mellan fullfoder och blandfoder vad gäller foder- och kväveeffektivitet eller mjölkintäkt minus foderkostnad.
Sammanfattningsvis verkar en förbättrad fodereffektivitet vara associerad med god hälsa, produktivitet och lönsamhet tillsammans med minskade belastningar på miljön. Däremot verkar kväveeffektiviteten i huvudsak ha inflytande på miljön, varför det skulle vara intressant med ytterligare studier som länkar samman foder- och kväveeffektivitet för att lantbrukaren ska få ytterligare kunskap om kväveeffektivitetens betydelse för lönsamheten.

Main title:Nutrient efficiency in Swedish dairy cows fed total mixed rations or partial mixed rations
Authors:Ferm, Emelie
Supervisor:Hetta, Mårten and Pettersson, Torbjörn
Examiner:Huhtanen, Pekka
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:2014:3
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:feed efficiency, nitrogen efficiency, milk income over feed cost, total mixed ration, partial mixed ration, dairy cow
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3944
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3944
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:English
Deposited On:27 Oct 2014 10:33
Metadata Last Modified:27 Oct 2014 10:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics