Home About Browse Search
Svenska


Braun, Sabina, 2014. Långsiktig förändring av fosforhalt och skördenivåer för jordar med höga P-AL-tal : en analys av försöksserien "Exploatering av höga fosfortillstånd". First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
639kB

Abstract

The field trial Exploatering av höga P-AL-tal (Exploiting P in heavily P dressed soils) started in 1982-1983 and included seventeen study sites placed across Sweden.
Each site included three treatments, one unfertilized control (A), one aiming at replenishment of harvest removal, i.e. fertilized with 15 kg P ha-1 year-1 (B) and one over-fertilized (C) with 30 kg P ha-1 year-1. In this thesis data from the five longestrunning study sites are analysed based on four hypotheses. The hypotheses stated
that in soils with high P-AL values and a pH over 6.0 P-AL will not decrease over time in the control (A) or in the replenishment treatment (B), that P-AL and P-HCl
in the top soil will increase at all sites for the over-fertilized treatment (C) and that yields will not decrease as long as the P-AL is above 12 mg P 100 g-1 soil.
My conclusions from the analysis of data from the selected sites are as follows:
- A pH above 6.0 cannot guarantee a stable P-AL value in an unfertilized
but phosphorus-rich soil.
- The P-AL of unfertilized soils decreased faster at lower soil pH than at
higher pH.
- In the replenishment treatment (B) the rate of P-AL decrease seems to fall
at a pH of 6.5. However, the influence of the soil type cannot be ignored.
- P-AL and P-HCl did not increase in all over-fertilized treatments. A higher
pH-value seems to be connected with an increase in P-AL. The soil type
seems to have impact, since one site with clay soil has an increase in P-AL
but one site with sand soil has a decrease at the same average pH value.
- The yields seem to be stable with a P-AL above 12 mg P 100 g-1 soil but
this should be seen more as a rule of thumb than as an absolute threshold.

,

Försöksserien Exploatering av höga P-AL-tal startades 1982-1983 och omfattade
sjutton försöksplatser över hela Sverige. Varje plats inkluderade tre försöksled, ett
ogödslat kontrolled (A), ett ersättningsgödslat led (B) gödslat med 15 kg P ha-1 år-1
samt ett uppgödslat led (C) gödslat med 30 kg P ha-1 år-1. De fem platser där försöket
låg längst är i detta arbete analyserade utifrån fyra hypoteser, vilka kortfattat
utgick från att för jordar med höga P-AL-tal och ett pH över 6,0 kommer P-AL i
matjorden inte att minska i kontrollen (A) eller det ersättningsgödslade ledet (B),
samt att P-AL och P-HCl i matjorden kommer att öka för alla jordar i det uppgödslade
ledet (C). Den sista hypotesen var att skördenivåerna i de ogödslade leden inte
kommer att minska så länge P-AL är högre än 12 mg P 100 g-1 jord.
De slutsatser jag dragit för de fem utvalda jordarna är följande:
- Ett pH värde på över 6,0 garanterar inte ett stabilt P-AL-tal i en ogödslad
men fosforrik jord.
- Minskningshastigheten av P-AL i en ogödslad jord är högre vid lägre pH,
och minskar i takt med att pH ökar.
- I de ersättningsgödslade leden (B) tycks hastigheten för minskningen av PAL
falla vid ett pH över 6,5. Jordartens inflytande kan dock inte bortses från.
- Det sker inte en ökning av P-AL och P-HCl i alla uppgödslade led (C) men
ett högre pH-värde tycks ge en positiv trend för P-AL. Här tycks även jordarten
spela in, då en lerjord ökar i P-AL-tal medan en sandjord minskar, trots
samma genomsnittliga pH.
- Skördenivåerna tycks vara stabila vid ett P-AL-tal högre än 12 mg P 100 g-1
jord, men den gränsen bör ses mer som en tumregel än ett absolut gränsvärde.

Main title:Långsiktig förändring av fosforhalt och skördenivåer för jordar med höga P-AL-tal
Subtitle:en analys av försöksserien "Exploatering av höga fosfortillstånd"
Authors:Braun, Sabina
Supervisor:Kirchmann, Holger
Examiner:Dahlin, Sigrun
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2014:09
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:fosfor, P-AL, exploatering av höga P-AL-tal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3935
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3935
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2014 10:15
Metadata Last Modified:11 Apr 2016 11:53

Repository Staff Only: item control page