Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Fanny and Fellenius, Frida and Norman, Rebecca, 2014. Mat till välgörenhet : en alternativ åtgärd för att skapa mervärde av matsvinnet i livsmedelsbutiker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svenska livsmedelsbutiker slänger idag en stor mängd matavfall varje år. Av detta skulle en betydande del, om hanterats annorlunda, kunnat konsumeras. Detta leder både till stora ekonomiska och miljömässiga förluster i samhället, för att inte nämna den etiska aspekten när fullt konsumtionsduglig mat slängs. För att inga resurser ska utnyttjas i onödan bör all mat som produceras även konsumeras. För den mat som blir matsvinn borde det finnas en alternativ användning för att på så sätt skapa ett mervärde av det som annars går förlorat.
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar livsmedelsbutikers beslut i att inte använda sig av åtgärden donera mat till välgörenhet för att minska matsvinnet. Vid genomförande av detta kan den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i samhället stärkas. Idag är det trots denna insikt inte vanligt att livsmedelsbutiker tar fasta på åtgärden. Frågeställningen som därför genomsyrar denna uppsats är varför inte fler livsmedelsbutiker skänker matsvinn till välgörenhet.
Studien är skriven med en kvalitativ ansats där tio livsmedelsbutiker i Uppsala stad har intervjuats kring vad de anser om möjligheten att donera mat till välgörenhet. Av de intervjuade butikerna är det endast en som har ett kontinuerligt samarbete med en välgörenhetsorganisation. För att få en djupare förståelse kring lagstiftning och miljötänk har även Livsmedelsverket, Uppsala kommun samt områdeskunniga inom ämnet kontaktats. Från teorikapitlet och framåt är uppsatsen i varje kapitel indelad i tre olika teman som har skapats efter utförd empiri. Dessa teman är bildade för att svara på frågeställningen och lyder enligt följande: A: Kommunikation av information, B: Corporate Social Responsibility (CSR) och C: Risker.
Studien påvisar att det finns tre huvudsakliga skäl till att livsmedelsbutikerna inte utför åtgärden donation av matsvinn till välgörenhet. För det första finns en osäkerhet kring hur lagstiftningen ser ut samt om det är tillåtet eller inte ur koncernsynpunkt, då koncernen kan sätta hårdare gränser än lagens minimikrav. För det andra kan butikerna riskera att skänka skämd mat som kan leda till hälsorisker hos de som förtär maten samt dåligt rykte för butiken. För det tredje finns en oro att en alltför stor del av butikernas resurser kommer att läggas på ett eventuellt välgörenhetsprojekt. På grund av dessa skäl uppvägs enligt butikerna inte nyttan av det värde som skapas genom donation till välgörenhet. Studien visar även att kunskapsbrist inom CSR kan göra att nyttan undervärderas. Utifrån dessa anledningar utförs inte åtgärden av större delen av de undersökta butikerna.

,

Every year, Swedish grocery stores throw large amounts of food that have not been sold. This causes both economic and environmental losses, not to mention the ethical aspect when edible food is thrown away. The purpose of this thesis is to evaluate a specific measure to create value of the food waste arising in grocery stores; donating leftover food to charities. When implementing this measure, it strengthens the social, economic and environmental sustainability of the society. Today, despite this realization, it’s not very common among grocery stores to approach the matter. The research question that therefore will permeate this thesis is why not a larger amount of grocery stores applies to the measure.
Out of ten interviewed grocery stores in Uppsala, only one donated food on a daily basis. To gain deeper understanding of the matter, the Food Administration, Uppsala Municipality and knowledgeable people of the subject was approached. The study demonstrates that there are three main reasons why grocery stores do not donate food waste to charity: there’s an uncertainty about what the law tolerates, grocery stores risk donating rancid food and a too large amount of the stores resources will be invested in the project. Results show that the utility created by the value is not enough to approach the measure. Also, lack of CSR knowledge within the stores underestimates the sense of utility. A further research question is to investigate the perspective on the matter of other stakeholders and evaluate their appreciation of the action.

Main title:Mat till välgörenhet
Subtitle:en alternativ åtgärd för att skapa mervärde av matsvinnet i livsmedelsbutiker
Authors:Eriksson, Fanny and Fellenius, Frida and Norman, Rebecca
Supervisor:Hess, Sebastian and Eriksson, Mattias
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:880
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, donation, hållbarhet, matsvinn, livsmedelsbutiker, etik, beslutsfattande, risker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3922
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3922
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Oct 2014 10:27
Metadata Last Modified:22 Oct 2014 10:27

Repository Staff Only: item control page