Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Andreas and Larsson, Kristian and Persson, Billy, 2014. Klagomålshantering av e-handelsföretag på Facebook : ett ramverk för klagomålshantering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svensk e-handel har de senaste åren vuxit kraftigt, vilket har lett till att andelen e-handels-företag har ökat i Sverige de senaste åren. Konsumenten har idag större valmöjlighet vid val av företag. Företagen erbjuder bra fraktvillkor, tryggare betalningsformer och mer användarvänliga hemsidor. Detta har gjort att förväntningarna hos kunden har stigit. Når inte företaget upp till kundens förväntningar och krav kan det resultera i negativa kommentarer. Relationen mellan företag och kund riskerar att bli försämrad. Historiskt sett skedde dessa klagomål via direktkontakt med företagen, men det har blivit allt vanligare att kunden uttrycker sitt klagomål på sociala medier. Flera företag erbjuder idag kundtjänst via sociala medier, till exempel Twitter och Facebook. När en kommentar skrivs på sociala medier finns möjligheten att den når en större grupp som tar emot budskapet, detta benäms E-WoM.
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur framgångsrika svenska e-handelsföretag med en aktiv kundtjänst inom sociala medier hanterar missnöjda kunder, för att förebygga eventuell negativ E-WoM. För att syftet ska uppfyllas ämnar uppsatsen ge svar på följande forskningsfrågor: hur hanterar fallföretagen klagomål på sin Facebooksida och hur arbetar fallföretagen med att förebygga att klagomål influerar övriga konsumenter via negativ E-WoM. Syftet och frågeställningarna ska ligga till grund för ett ramverk som kan användas vid hantering av missnöjda kunder inom Facebook.
För att uppnå syftet och besvara frågorna har fallstudier och en litteraturstudie utförts.
I uppsatsens fallstudier analyseras de valda företagen Lekmer, Sportamore, Babyshop och ZooZoo. Vid val av företag fanns kriterierna att företagen enbart ska vara verksamma e-handelsföretag, att de måste ha tydliga konkurrenter, att företaget är framgångsrikt och att de arbetar aktivt med klagomålshantering. I en fallstudie undersöks företagens Facebookflöden, kundnöjdhetsindex, eventuella utmärkelser och årsredovisningar, vilket kompletterats med en mailintervju. Med kombinationen av empiri från företagen och teori från litteratur skapades ett gott underlag för analys.
Uppsatsens slutsats är att den ökade konkurrensen inom svensk e-handel resulterat i att företagen erbjuder bättre erbjudanden än vad de kan hålla. När företagen inte kan hålla vad de lovar når de inte upp till kundens förväntningar vilket gör att det uppstår ett missnöje hos kunden. För att hantera detta missnöje är en aktiv klagomålshantering viktig.

,

Over the last couple of years, Swedish e-commerce has increased substantially, and as an effect, the amount of businesses within e-commerce has enhanced in Sweden as well. As of today, the customer has a great variety of companies to choose from. The companies provide good shipping terms, safer payment options and more user-friendly websites. A result of those factors is that the customer now holds higher expectations towards the companies. If the company can’t reach those expectations of the customer, it may result in negative comments and reviews, which ultimately leads to a weaker relationship between the company and their customer. Historically, the customer complaints reached the company directly, while today it is more common to express complaints through different forms of social media. Today a lot of companies offer customer service through their social media-sites, for instance on Facebook and on Twitter. A comment written on any of the sites enables the possibility for the answer to reach a greater crowd, a phenomenon which goes by the name E-WoM.
The purpose of the essay is to study and analyze how successful Swedish companies within e-commerce, with an active customer service through social media, handles dissatisfied customers to prevent any possible negative E-WoM. To fulfill the aim, the essay intend to answer the following two questions: how do the companies in the chosen cases handle complaints on their Facebookpage and how do the companies in the chosen cases work to prevent complaints from reaching and influencing other customers through negative E-WoM. The purpose and the formulation of the questions will constitute the basis of a framework which can be used while handling dissatisfied customers through Facebook.
To achieve the purpose and to answer the questions, case-studies and studies through literature have been made. In the case studies of the essay, following companies have been analyzed Lekmer, Sportamore, Babyshop and ZooZoo. The companies chosen had to meet certain criteria: it had to be operational in the e-commerce business only, it had to have obvious competitors on the market, it had to be successful and finally it had to be working actively with handling of complaints. In one of the case studies, the Facebook-news feed is analyzed, along with an index of the customer satisfaction, potential awards assigned to the company and the annual reports. The case study is then completed with an interview through email. The combination of empirics from the companies and theory from the literature made up a sustainable foundation for analysis.
The conclusion of the essay is that the increase in competition within the Swedish e-commerce has caused the companies to have better offers than they actually can fulfill. When the companies cannot withhold their promises, they no longer meet the expectations of the costumers, which create dissatisfaction among the customer. To handle the dissatisfaction it is important for the company to have an active complaint management.

Main title:Klagomålshantering av e-handelsföretag på Facebook
Subtitle:ett ramverk för klagomålshantering
Authors:Hansson, Andreas and Larsson, Kristian and Persson, Billy
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Lagerkvist, Carl Johan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:884
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:e-handel, "Negativ mun-till-mun”, Facebook, klagomålshantering, kundlojalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3908
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3908
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2014 14:10
Metadata Last Modified:13 Oct 2014 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics