Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Johan and Hägglund, Annika, 2014. Automatisk klövsprayning med hypoklorsyra : ett alternativ för att förbättra klövhälsan hos mjölkkor. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Detta examensarbete bygger på en litteraturstudie och en fältstudie om betydelsen av en god klövhälsa.
Klövhälsan har stor betydelse för kornas välbefinnande, men också för deras hållbarhet och mjölkproduktion. Klövsjukdomar delas in i två kategorier, smittsamma - och fångrelaterade klövsjukdomar. I det här arbetet ligger fokus enbart på de smittsamma klövsjukdomarna.
Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar inom den svenska mjölkproduktionen, uppbundna stallsystem har bytts ut mot lösdrifter. I de uppbundna systemen står kon uppbunden på en och samma plats vilket underlättar att hålla en god hygien och kon behöver inte förflytta sig för att bli mjölkad eller för att få tillgång till foder. I lösdrifter är det svårt att upprätthålla en god hygien då alla kor går lösa och förflyttar sig runt i stallet och gödseln sprids därmed ut i deras närmiljö.
Smittsamma klövsjukdomar står för nära 40 % av alla hältor inom mjölkproduktionen (Watson, 2007) och orsakas främst av en ohygienisk klövmiljö. Betet är det naturliga underlaget för kor och gräset har en mekaniskt rengörande effekt på klövarna. Inne i stallarna är det svårt att hålla golvet rent och torrt- och kornas klövar exponeras hela tiden för gödsel. Ett sätt att försöka förebygga och behandla klövsjukdomar är att använda sig av olika sorters klövbad. Under senare år har också olika typer av att duscha klövarna utvecklats.
De klövsjukdomar som studerades i litteraturgenomgången var eksem, klövspaltsinflammation, klövröta, vårta och limax, och på marknaden förekommande klövpreparat redovisas i bilaga.
Vi har undersökt om hypoklorsyra (HOCl Anolytech klövspray™) har någon förebyggande effekt på klövhälsan hos mjölkkor och skulle kunna användas som ett alternativ till traditionella klövbad. Syftet var framförallt att undersöka om klöveksem och klövröta ökade eller minskade när bakklövarna sprayades med hypoklorsyra (Anolytech klövspray™) vid varje mjölkningstillfälle. Försöket gjordes i en robotbesättning med två separata grupper där den ena gruppen kor behandlades och den andra var en obehandlad kontrollgrupp. Kornas klövar verkades före och efter försöksperioden och alla klövsjukdomar registrerades. Datamaterialet från de båda klövverkningarna sammanställdes och bearbetades statistiskt för att se om det förelåg några signifikanta skillnader mellan grupperna.
Försökets resultat visade att det inte förelåg någon skillnad mellan de båda grupperna för klöveksem och klövröta. Kor som behandlades med hypoklorsyra visade dock en signifikant förbättring av limax jämfört med kor som inte behandlades.

,

This thesis includes a literature review and a field study on the importance of healthy feet.
A good foot health is important for the cow’s wellbeing, but also for their longevity and milk production. Claw diseases fall into two categories, infectious- and laminitis related claw diseases. In this study we have chosen to focus on infectious claw diseases alone.
In recent decades there have been major changes in the Swedish milk production. Tied housing systems have been replaced with loose housing. In tie stalls it is easier to maintain a good hygiene and the cow does not have to move to get milked or to gain access to food. In loose housing it is hard to maintain good hygiene when all cows are loose and moves around and the dirt is spread on all alleys impairing the hygiene.
Infectious claw diseases account for nearly 40% of all lameness in dairy production (Watson, 2007) and is caused primarily by an unhygienic claw environment. Pasture is the natural environment and feed for cows and the grass has a mechanical cleaning effect on the claws so the cows suffer less from infectious claw diseases during the grazing period. When housed, it is difficult to keep the floors clean and the cow’s feet are constantly exposed for manure. It is also difficult to find a surface that is ideal for the cow. One way to try to prevent and treat infectious claw diseases is the use of various types of foot baths. During recent years new types of foot showers have been developed.
The claw diseases included in the literature study were interdigital dermatitis, digital dermatitis, interdigital phlegmone, interdigital hyperplasia, heel horn erosion and warts. Different foot products and disinfectants on the market are presented in the appendix.
We have investigated whether hypochlorous acid (Anolytech foot spray™) has an effect on claw health of dairy cows and may be an alternative to traditional claw baths. The aim was primarily to investigate dermatitis and heel horn erosion increased or decreased when the hind limbs were sprayed at each milking with Anolytech hoof spray™. The study was made in one herd with two separate robot groups and the cows in one group were treated while the other was used as a control group. The claws of all the cows were trimmed before and after the study period. We have compiled and processed the data from the two trimmings statistically to see if there were any significant differences. The results from the study showed no significant difference between the groups regarding interdigital dermatitis, digital dermatitis and heel horn erosion. Cows treated with hypochlorous acid showed a significant improvement of interdigital hyperplasia compared to untreated cows.

Main title:Automatisk klövsprayning med hypoklorsyra
Subtitle:ett alternativ för att förbättra klövhälsan hos mjölkkor
Authors:Andersson, Johan and Hägglund, Annika
Supervisor:Bergsten, Christer
Examiner:Herlin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:klövhälsa, digital dermatit, klövspray, Anolytech, smittsamma klövsjukdomar, hälta, fotbad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3900
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3900
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Technology
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2014 15:02
Metadata Last Modified:10 Oct 2014 15:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics