Home About Browse Search
Svenska


Jansson Lagerkvist, Malin, 2013. Djurvälfärd i relation till socioekonomiska förhållanden i utvecklingsländer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
488kB

Abstract

Lantbruksdjurens välfärd påverkas i stor utsträckning av människors sociala och ekonomiska förutsättningar. Brister i djurvälfärd skiljer sig således åt i olika länder beroende på bland annat djurhållningssystem, klimatförhållanden och utfodringsmöjligheter. Denna variation mellan länder medför behov av skiftande anpassningar och insatser för ökad djurvälfärd beroende på samhällets grundförutsättningar. Det finns tendenser till att industriländer försöker applicera sina forskningsresultat och kunskaper direkt på andra länder när de skall genomföra ett biståndsprojekt, något som sällan ger framgångsrika resultat om viktiga faktorer som kultur, tradition, miljö och religion ej tas med i beaktandet.
I utvecklingsländer, där människor plågas av svält, fattigdom och arbetslöshet finns det ytterst begränsade ekonomiska tillgångar att investera djurvälfärdsfrågor. Detta ökar behovet av ett ”människofokuserat” djurvälfärdsarbete, där insatser för djurens välfärd samtidigt bidrar till ett ökat välbefinnande hos människor, antingen ekonomiskt eller hälsomässigt. Studier har visat att små välfärdsökningar för djur med låga produktionsnivåer sällan är kostsamma utan tvärtom kan öka produktionen och därmed lönsamheten för lantbrukaren i takt med ökat välmående hos djuren. Detta kan vara ett viktigt incitament för djurvälfärdsarbete i just utvecklingsländer där många av djuren är lågproducerande.
Forskning kring utvecklingsmetodik (d.v.s. olika sätt att bedriva utvecklings- och förändringsarbete) är oerhört viktig för att förstå vilka parametrar som är avgörande för att uppnå önskvärda resultat av en insats. Genom att se till det individuella samhällets grundförutsättningar och anpassa sina insatser ökar förutsättningarna för samhällsinvånarnas deltagande och därmed långsiktigheten i arbetet.
Detta är en litteraturstudie i syfte att samla befintlig kunskap kring djurvälfärdsarbete i utvecklingsländer, vilka faktorer som påverkar utfallet och vilka möjligheter det finns till förändring trots begränsade resurser att tillgå.

,

Farm animal welfare is greatly influenced by social and economic conditions. Deficiencies in animal welfare are therefore unique in different countries depending on the particular farming systems, climate conditions and feeding management. This variation between the countries imposes the need for diverse adaptations and interventions to improve animal welfare, depending on society's fundamentals. There are tendencies that developed countries seek to apply their research and knowledge directly to other countries, in order to "help." This is rarely successful when important key factors such as culture, tradition, environment and religion is not taken into consideration.
In developing countries, where people are plagued by hunger, poverty and unemployment are there extremely limited financial resources to invest in animal welfare issues. This fact increases the need for a "people-focused" animal welfare work, where achievements for animal welfare at the same time contributes to increased well-being of humans, either financially or health-wise. Studies have shown that small increases in welfare for animals with low levels of production rarely are costly. On the contrary this increases production and hence profitability for the farmer as well as welfare of the animals. This can be an important incentive for animal welfare work, particular in developing countries where many of the animals produce less than elsewhere.
Research in the development methodology (i.e. different ways to conduct development and change management) is extremely important to understand which parameters are crucial to achieve desirable outcomes of an intervention. Looking at the individual society´s fundamentals and adapt the action, increases the likelihood of local residents’ participation and thus sustainability of the work.
This is a literature study to gather existing knowledge on animal welfare work in developing countries, which factors affect outcome and possibilities for a change despite the limited resources available.

Main title:Djurvälfärd i relation till socioekonomiska förhållanden i utvecklingsländer
Authors:Jansson Lagerkvist, Malin
Supervisor: Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:67
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:djurvälfärd, utvecklingsländer, ekonomi, Afrika, PRA, animal welfare, developing countries, economics, Africa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3897
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3897
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Development economics and policies
Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2014 13:53
Metadata Last Modified:10 Oct 2014 13:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics