Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Lisa, 2014. Klimatzonen : vintersval trädgård i kontorsbyggnad. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
31MB

Abstract

I en inglasad miljö kan vi skapa ett annat klimat än det som råder utomhus vilket gör det möjligt att odla ett annat växtmaterial än det vi har i våra trädgårdar. Växter från exotiska platser skapar intressanta miljöer i vintermörkret. Vilka växter som trivs beror på vilka temperaturer som råder i den inglasade miljön och tillgången på vatten och ljus (Payne, G 2012).
Husvärden AB är ett företag i byggbranschen som värderar klimatsmarta energieffektiva lösningar i byggandets alla led. Deras senaste projekt är en stadsdel i området Krokslätts fabriker i Göteborg som är ritad av Wingårdh arkitekter. I April 2014 står första huset färdigt i området, ett kontorshus på 6 våningar. Huset är utrustat med ett klimatskal på östra och södra fasaden. Klimatskal är en byggteknisk lösning för att fördröja solvärme att ta sig in i byggnaden. Att kyla ner inomhusluft är kostsamt och energikrävande, genom att bygga ett skal som ligger utanpå fasaden stannar en del av värmen i skalet och skyddar mot kyla under vinterhalvåret. I klimatskalet råder ett klimat som kan liknas vid ett vintersvalt klimat, med varma somrar och milda vintrar. Temperaturen ligger mellan 0-30 grader, men håller sig mest inom spannet 7 till 22 grader. Klimatskalen ska inredas med växter som fungerar som ett ytterligare skydd mot värme. Klimatskalet på östersidan är 3,5 m djupt och ska fungera som en vistelseyta för hyresgästerna i byggnaden.
Arbetet presenterar ett växtval till kontorsbyggnaden. Klimatet i klimatskalet har jämförts med rådande klimat i världen. Det har skapat förståelse för hur växtmaterialet växer i naturlig ståndort och hur det går att applicera på en inomhusmiljö. Det växtmaterial som är användbart i vintersvala miljöer med temperaturer mellan 0 och 30 grader kommer från områden med subtropiskt klimat. Områden skiljer sig åt i mängd vatten och ljus, många växter har ett brett användningsområde medan andra har bestämda krav. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till i lokalerna och även de styr växtvalet. De växter som valts ut är väl beprövade och finns omskrivna i litteratur som beskriver växter från områden med subtropiskt klimat och medelhavsklimat, däribland växter som sedan länge använts i orangerimiljöer. Arbetet koncentrerar sig på växter som är gröna året runt, de är utvalda för att passa in i husets formspråk och de utgör ett prydnadsvärde över hela året. Växterna placeras tillsammans utifrån samma ståndortskrav i ljust, halvskuggigt respektive skuggigt läge. Dessa ståndortsmässiga planteringar går att applicera på klimatzonen i angivet läge. Undersökning av klimatzonens funktion och utformning ligger som grund till en gestaltning med rumskapande form. Formen utgörs av växter i planteringskärl.

,

In a glass-enclosed environment , we can create a different climate than that prevailing outdoors, making it possible to grow a plant material than in our gardens. Which plants that will thrive depends on temperature fluctuation, the availability of water and light conditions. Exotic plants will create an interesting environment in the winter darkness (Payne,G 2012).
Husvärden AB is a company in the construction industry that values the climate-friendly energy-efficient solutions in all stages of the building process. Their latest project is a neighborhood in the area Krokslätts fabriker in Gothenburg, designed by Wingårdh architects. In April 2014 the first building will be completed in the area, an office building 6 storeys high. The house is equipped with a building envelope on the east and south side. A building envelope is a construction technology solution to delay solar heat entering the building.To cool the indoor air is costly and energy consuming, a shell that lies outside the facade will stop some of the heat from entering the building in the summer and protects against the cold during the winter. The building envelope accomodate a climate that resembles a subtropical climate, with warm summers and mild winters. The temperature is between 0-30 degrees centigrade, but stays mostly in the range 7 to 22 degrees centigrade. The climate husks will be decorated with plants that act as additional protection against heat. The building envelope on the east side is 3.5 m deep and will serve as a lesiure space for the tenants in the building.
This work presents a choice of plants for the office building. The climate in the building envelope has been compared to the prevailing temperatures in the world. It has created an understanding of how the plant material is growing in its natural habitat and how it can be applied to an indoor environment . The plant material that is useful in an inglased environments with temperatures between 0 and 30 degrees centigrade come from areas with subtropical climates. These areas differ in the amount of water and light, many plants have a wide range of applications , while others have specific requirements. There are several aspects to that determine the choice that you have to take into considerations when designing in this kind of location , and also. The plants selected are well proven and are written about in literature describing plants from subtropical climate, including plants that have long been used in conservatory environments. This work focuses on plants that are green all year round, they are chosen to fit in with the architecture and form an ornamental value through the year. The plants are placed together on the same habitat requirements in sunny, partly shade and shady location . These habitat -related plantings can be applied on the climate zone in the specified mode. Investigating climate zone function and design are the basis for a interior scape design, made with plants in pots.

Main title:Klimatzonen
Subtitle:vintersval trädgård i kontorsbyggnad
Authors:Carlsson, Lisa
Supervisor:Svensson, Karin
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:medelhavsklimat, vintersval trädgård, kontorsbyggnad, inomhusmiljö, subtropiskt klimat, medelhavsväxter, inomhusväxter, interiorscape
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3806
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3806
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Technology
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2014 07:04
Metadata Last Modified:25 Sep 2014 07:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics