Home About Browse Search
Svenska


Borgstrand, Emma, 2014. Plantors och träds tillväxt efter schackrutehuggning och i konventionellt trakthyggesbruk. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Eftersom hållbart skogsbruk innebär att man i skogsbruket tar lika stor hänsyn till de ekologiska och sociala aspekterna som de ekonomiska är det viktigt att utvärdera alternativ till det konventionella trakthyggesbruket för att säkerställa att alla värden i skogen uppnås. Ett så kallat schackrutesystem, eller Chequered-Gap-Shelterwood-System (CGS-system), är ett system där träd avverkas i mindre luckor som sedan alterneras med motsvarande skärmställningar. Detta skapar ett tvåskiktat bestånd med schackrutemönster. CGS-systemet är ett skötselförslag där fördelarna från både trakthyggesbruk och kalhyggesfritt skogsbruk eventuellt skulle kunna kombineras. Målet med denna studie är att utvärdera tillväxten av plantor och träd i CGS-system. Mer specifikt undersöktes tillväxtskillnader 1) på beståndsnivå med olika avstånd från kanten mellan lucka och skärmställning och 2) mellan norr- och söderläge samt på 3) systemnivå mellan CGS-systemet, med och utan kantzon (0-5 m från kanten mellan lucka och skärmställning), och referensytan.
I denna studie undersöktes detta i två schackrutehuggna talldominerande bestånd på Kulbäckslidens försökspark i norra Sverige. De schackrutemönstrade bestånden består av totalt 20 stycken 30 x 45 m stora rektanglar varav de sex centrala rektanglarna användes för studien. Referensytor är anlagda på ett hygge intill de två CGS-systemen och förväntas skötas som trakthyggesbruk. Både CGS-systemen och referensytorna har planterats med tall (P. sylvestris L.) och gran (P. abies L. Karst.) under våren 2005. Eftersom det inte finns några referensytor anlagda för skärmställningarna i CGS-systemen har beståndsdata från innan CGS-systemen anlades använts i Heureka BeståndsVis för att simulera beståndens tillväxt.
Dataanalyser med ett 95 % konfidensintervall har utförts med inventerat datamaterial från 2005-2013 varpå Tukey´s test använts för att bekräfta resultatens gruppering. Variansanalysen General linear model (GLM) har också utförts. Resultaten visade överlag att kantzonerna i CGS-systemen hade en negativ inverkan på plantornas tillväxt och en positiv inverkan på skärmträdens tillväxt. En något bättre tillväxt kunde utskiljas i de nordliga delarna av luckorna och skärmställningarna än i de södra. Effekten avspeglade sig även på systemnivå där plantorna överlag hade en sämre tillväxt i CGS-systemen medan skärmträden hade en bättre tillväxt. I de fall där plantorna och skärmträden hade en motsvarande tillväxt i centrumzonen som på referensytan kan man anta att det inte finns någon nedsättning i virkesproduktion som talar emot att CGS-systemet skulle kunna användas istället för ett trakthyggesbruk med hänsyn till den period som analyserats. Detta förutsatt att plantornas försämrade tillväxt i kantzonen vägs upp av den förbättrade tillväxt de har som skärmträd. I det avseendet verkar gran vara mest lämpligt att använda i ett CGS-system då både plantorna och skärmträden hade en minst lika bra tillväxt i centrumzonen som på referensytorna i båda bestånden.

,

Sustainable forest management means that forestry should not only consider production, but also ecological-, social and economic aspects. From this perspective, it is important to evaluate clear-cutting systems to ensure that all forest values are maintained. Chequered-Gap-Shelterwood-System (CGSS), consist of small clear-felled gaps with alternating areas of shelter trees, giving the forest a chessboard appearance. The CGS-system is a proposed forest management system that could potentially combine the advantages from both the clear-cut system and continuous cover forestry. The goal of my study was to evaluate the growth of trees and seedlings in a CGS-system. More specifically, differences in growth were compared: 1) at the stand level, where I addressed the influence of the forest edge and 2) the north- and south facing part in the gaps on the growth of seedlings in gaps and trees in shelter forests. At system level 3) I compare the CGS-system, with and without edge zone (0-5 m from edge between gaps and shelter trees), and reference areas managed with conventional clear-cutting practices.
The CGS-system was established at Kulbäcksliden experimental forests in northern Sweden in one older and one younger stand. The chess-board stands comprise a total of 20 rectangles in the size of 30 x 45 m. The six central squares were used in this study. The reference areas are established on a clear-cut near the two CGS-systems. The CGS-systems and reference areas has been planted with Scots pine (P. sylvestris L.) and Norwegian spruce (P. abies L. Karst.) during the spring of 2005. As a reference for the mature forest the original data from the stands has been used to simulate forest growth in Heureka StandWise.
Data analyses with a 95 % confidence interval were performed with inventoried data material from 2005-2013 using General linear models (GLM). Tukey´s tests were performed to confirm the grouping of results. Results overall showed that edges within the CGS-system effected seedling growth negatively and tree growth positively. Seedlings also grew better at the northern sun exposed parts compared to the southern shaded parts of the gaps. The analysis on system-level showed that seedlings overall had a lower, and shelter trees a higher, growth in the CGS-system compared to the reference areas. However, in the central zone of gaps seedlings grew better than seedlings in the reference area. Consequently, assuming that the negative effect of edges on seedlings is offset by the positive effect on shelter trees, the two systems should have a comparable production potential. Norwegian spruce seems to be the most suited tree species for this silvicultural approach because both plants and shelter trees had a compatible and better growth in the center zone than in the reference area in both stands.

Main title:Plantors och träds tillväxt efter schackrutehuggning och i konventionellt trakthyggesbruk
Authors:Borgstrand, Emma
Supervisor:Axelsson, Petter and Erefur, Charlotta
Examiner:Hånell, Björn
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:23
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:kalhyggesfritt skogsbruk, kantzon, kantzonseffekt, ljusrespons, luckhuggning, skärmställning, continuous cover forestry, edge zone, edge effect, gap cutting, light response, Shelterwood
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3799
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3799
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2014 13:38
Metadata Last Modified:24 Sep 2014 13:38

Repository Staff Only: item control page