Home About Browse Search
Svenska


Casales Hannsberger, Sabrina, 2014. Fallstudie av Leishmania infantum hos hundar, diagnostiska metoder, behandling och profylax. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

”Canine leishmaniosis” (CL) är en vektorburen zoonos, orsakad av den encelliga parasiten Leishmania infantum och sprids via sandmyggor inom släktet Phlebotomus. Vektorerna förekommer inte i Sverige men det finns flera fall av leishmanios hos importerade hundar och veterinärmedicinsk kunskap om sjukdomen behövs förbättras. Sannolikt kan vi förvänta oss en ökning av antalet fall i landet på grund av att man tar med sina hundar vid längre utlandsvistelser samt också på grund av hundimport.
Arbetet syftar till att fördjupa kunskapen om L. infantum med fokus på diagnostik, behandling och profylaktiska metoder. Det förklarar även hur sjukdomen påverkar hundens hälsa och vilka immunologiska mekanismer som är involverade i sjukdomsutvecklingen.
Arbetet ger en klinisk inblick i hur veterinärer hanterar, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomen vid universitetsdjusjukhuset i Universidad Autónoma de Barcelona, Spanien, där man har lång erfarenhet av att behandla hundar med Leishmanios. Arton kliniska fall av leishmanios beskrivs och i vissa fall har man även kunnat följa upp hur hundarna svarat på olika typer av behandling. Dessutom så beskrivs olika diagnostiska metoder (ELISA och realtids-PCR), som används för att diagnosticera sjukdomen.
Det kan konstateras att infekterade hundar kan leva ett acceptabelt liv med rätt behandling. Sjukdomen är dock kronisk och därför måste djurägaren med regelbundna återbesök följa veterinärens ordinationer för att nå bästa resultat. Av 18 infekterade hundar avlivades med säkerhet fem. I två fall var det på grund av komplikationer till följd av leishmanios, hos två på grund av ekonomiska skäl och i ett fall till följd av neoplasi. I flera fall var det inte möjligt att få kunskap om behandlingsresultaten eftersom hundarna aldrig kom tillbaka till kliniken. Hundarnas prognos beror på sjukdomens svårighetsgrad, behandlingsresultat, ägarens intresse av uppföljning och ekonomiska avväganden.
Idag måste djurägare som reser med hundar till och från andra EU-länder kunna uppvisa ett hundpass där veterinärbehandlingar finns registrerade. Det vore önskvärt att veterinärer, i samband med att hundpass utfärdas, gav infomation om leishmanios. Betydelsen av profylaktisk behandling mot bett från vektorn och antikroppskontroll efter hemkomst är exempel på viktig information. Även möjligheten till kastrering av infekterade hundar efter återkomsten till Sverige kan ges eftersom det finns en viss risk för venereologisk spridning. Sedan 2011 finns det även ett lovande vaccin som förebygger sjukdomen.

,

”Canine leishmaniosis" (CL) is an import disease that is increasing in the country. The disease is a vector-borne zoonosis caused by the unicellular parasite Leishmania infantum and it spreads through sand-flies from the Phlebotomus-species. The vectors do not reside in Sweden but there are several cases of leishmaniosis due to imported dogs and the knowledge of this disease needs to get improved by Swedish veterinarians. Most likely, we can expect an increase in the number of cases in the country due to people taking their dogs for longer stays abroad and also because of the importation of dogs.
The work is based on deepening the knowledge of L. infantum with a focus on diagnosis, treatment and prophylactic methods. It also explains how the disease affects the dog’s health, and the immunological mechanisms of infection that are involved in the development of the disease.
The work provides a clinical insight on how veterinarians manage, diagnose, treat and monitor the disease at the animal hospital in the Universidad Autónoma de Barcelona, Spain, where they have long experience in treating dogs with Leishmaniosis. Eighteen clinical cases have been described and in some it’s possible to see the follow-up and how the dogs have responded to the treatment. Diagnostic methods like ELISA and real-time qPCR, which is recommended for diagnosis and follow-up are described.
It can be observed that infected dogs can have a good quality of life with the right treatment. The disease is chronic and therefore the animal owner must follow the veterinarian's prescriptions to achieve the best results with regular visits. Of the 18 infected dogs five were euthanized with certainty. In two cases it was due to complications caused by leishmaniosis, in two because of economic reasons, and in one case as a result of neoplasia. In several cases it was not possible to know the treatment results because the dogs did not come back to the clinic. The dogs prognosis depends on the severity of the disease, treatment outcomes, the owner's interest in monitoring the progress of the disease and the economic considerations.
Today, pet owners who travel with dogs between EU countries must show the dog’s passport where veterinary treatments are recorded. Ideally, when the dog’s passport is issued, the veterinarian could send infomation about Leishmaniosis, with recommendations for prophylactic treatment against the vector’s bites, an antibody control after homecoming and castration of infected dogs when they return to Sweden because there is a certain risk of venereological distribution. Since 2011, there is also a promising vaccine to prevent the disease.

Main title:Fallstudie av Leishmania infantum hos hundar, diagnostiska metoder, behandling och profylax
Authors:Casales Hannsberger, Sabrina
Supervisor:Höglund, Johan
Examiner:Trowald-Wigh, Gunilla
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:69
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Leishmania infantum hos hundar, leishmanian iosis, behandling och diagnostik Leishmania, Leishvet, Leishmanias farmakologi, Leishmania infantum in dogs, leishmaniosis, treatment and diagnostic Leishmania, pharmacology of leishmania
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4080
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4080
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Feb 2015 11:03
Metadata Last Modified:20 Feb 2015 08:19

Repository Staff Only: item control page