Home About Browse Search
Svenska


Asp Tauni, Felicia, 2014. Mykotoxiner i spannmål : hur påverkar dessa mjölkkors hälsa och mjölkens kvalité?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
404kB

Abstract

Mykotoxiner är sekundära metaboliter från mögelsvampar som ger toxiska effekter hos djur och människa. Mögelsvampar kan infektera spannmål både på fält och under lagring och kan då producera mykotoxiner vilket innebär att dessa toxiner kan förekomma i fodret till kor. Syftet med den här litteraturstudien är att utreda riskerna med några av de vanligaste mykotoxinerna i spannmål när dessa förekommer i foder till mjölkkor. Fokus har lagts på aflatoxiner, deoxynivalenol (DON) och zearalenon. Litteraturstudien tar upp deras metabolism, hälsopåverkan samt om de förs över i mjölken och även kan utgöra en risk för oss som konsumenter.
Trots att idisslare har högre tolerans mot mykotoxiner än enkelmagade djur så kan även mjölkkors hälsa påverkas. Aflatoxiner kan orsaka minskad mjölkproduktion, immunsuppression, minskat foderintag, minskad tillväxt och leverpåverkan resulterande i ikterus. Aflatoxiner är potenta karcinogener hos människa och då det har visat sig att en metabolit till det vanligaste aflatoxinet AFB1 förs över i mjölken så är det viktigt att begränsa kornas intag av mykotoxinet. DON och zearalenon förekommer ofta tillsammans i spannmålen eftersom de produceras av samma typ av mögelsvampar. DON kan påverka immunförsvaret och försämra våmmens metabolism av andra mykotoxiner. Zearalenon ger en östrogen effekt hos kor och är förknippat med reproduktionsstörningar som aborter och minskad fruktsamhet.
Det är troligt att korna utsätts inte bara för en utan för många olika sorters mykotoxiner i sin diet vilket är viktigt att ta i beaktande. Mellan dessa mykotoxiner kan det uppstå en synergism och ett annars ofarligt mykotoxin kan öka toxiciteten hos ett annat genom att till exempel minska nedbrytningen i våmmen. Sådana effekter är svåra att studera.
I Sverige är det ovanligt att spannmålen håller så höga nivåer av mykotoxin att de kan orsaka akut mykotoxikos. Däremot så ökar en del arter av mögelsvampar så kunskapen om hur mykotoxiner påverkar mjölkkor blir allt mer relevant. Det finns flera bevis för att mykotoxiner påverkar mjölkkor i höga doser men mer forskning behövs för att utreda hur de påverkar korna vid kronisk exponering för låga doser. Mykotoxiner kan ha stor ekonomisk betydelse då de år efter år kan ge ett sämre produktionsresultat i mjölkkobesättningar.

,

Mycotoxins are secondary metabolites of moulds that give toxic effect in animals and humans. Moulds may infect cereal both on the field and during storage which means that the toxins they produce can be present in the feed for cows. The purpose of this literature review is to investigate the risk associated with some of the most common mycotoxins in cereals when they are present in the feed for dairy cows. The text focuses on aflatoxins, deoxynivalenol (DON) and zearalenone and their effects on metabolism, health and if they are transferred to milk. What are the risks to the human consumer?
Even though ruminants have a higher tolerance to mycotoxins then monogastric animals, the health of dairy cows may also become affected. Aflatoxins can cause reduced milk production, immunosuppression, reduced feed intake, reduced growth and liver damage resulting in icterus. A metabolite of the most common aflatoxin AFB1 is transferred to the milk. Aflatoxins are potent carcinogens in humans which mean it is important to limit the cows’ intake of aflatoxin to prevent high levels in milk. DON and zearalenone are produced by the same moulds so they are often found together in the grain. DON affect the immune system of dairy cows and reduce the rumen degradation of other mycotoxins. Zearalenone provides an oestrogenic effect in cattle and is associated with abortions, reduced fertility and reproduction.
It is likely that cows are subjected to different kinds of mycotoxins in their daily diets. Synergy effects between these mycotoxins exist and otherwise harmless mycotoxins may increase their toxicity when they occur in combination, for instance by reduced degradation in the rumen. Such effects are difficult to study.
In Sweden, mycotoxins in such high doses that they cause acute mycotoxicosis is uncommon. However, some species of moulds are occurring more frequently so the knowledge of how mycotoxins affect dairy cows is increasingly relevant. There is a lot of evidence that mycotoxins affect dairy cows in high doses but more research is needed to investigate how they affect the cows during chronic exposure to low doses. Mycotoxins can cause a poor production performance in dairy herds year by year so they could therefore have a great economic significance.

Main title:Mykotoxiner i spannmål
Subtitle:hur påverkar dessa mjölkkors hälsa och mjölkens kvalité?
Authors:Asp Tauni, Felicia
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:85
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:mykotoxiner, mjölkkor,, hälsa, aflatoxiner, zearalenon, deoxynivalenol, mycotoxins, dairy cows, health, aflatoxins, zearalenone
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3889
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3889
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2014 14:31
Metadata Last Modified:03 Oct 2014 14:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics