Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Emelie, 2014. Immunmedierad trombocytopeni hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Immunmedierad trombocytopeni (IMT) är en vanlig rubbning i primära hemostasen och uppstår som en konsekvens av för tidig destruktion av trombocyter (blodplättar). Denna
destruktion beror på en ökad produktion av trombocytbundna antikroppar (platelet-bound antibodies, PBA) som binder in till antigen i trombocytväggen. Antikroppsproduktionen, som
är en immunologisk process, kan dels uppstå spontant genom en autoimmun reaktion (primär IMT), eller triggas av infektioner eller neoplasier (sekundär IMT). Diagnosticering av IMT, och då syftas framför allt på primär IMT, sker främst utifrån uteslutande av andra
bakomliggande orsaker, då en specifik diagnostisk metod inte finns tillgänglig. Tester för att påvisa PBA finns, men deras betydelse för både diagnostik och prognos har länge varit oklar.

Denna uppsats syftar till att sammanfatta forskning som finns tillgänglig om betydelsen av påvisande av PBA vid IMT, men även forskning kring den immunologiska bakgrunden till sjukdomen. En stor del av kunskapen kring primär IMT hos hund är hämtad från humanstudier, då den kroniska formen hos människa (idiopatisk trombocytopen purpura, ITP)
liknar sjukdomsförloppet vid IMT hos hund. Denna uppsats behandlar även antinukleära antikroppar (ANA), som främst kopplas till systemisk lupus erythematosus (SLE), men där
kopplingar till primär IMT hos hund samt ITP hos människa även har studerats. Många studier har undersökt både betydelsen av PBA och betydelsen av ANA för sjukdomen.
Resultaten är dock inte överensstämmande. Att det finns koppling mellan påvisande av PBA och primär IMT är tydligt, men däremot finns inte tillräckligt specifika tester tillgängliga för att dessa ska kunna användas vid diagnostik. Detsamma gäller tester för påvisning av ANA.
När det gäller ANA är även kopplingen till själva sjukdomen mer oklar. Då trombocytopeni är ett symptom vid SLE har det undersökts om trombocytopeni i samband med detekterbara
ANA innebär en ökad risk för utveckling av SLE i framtiden. Även i dessa studier går resultaten isär. I studier som undersökt huruvida påvisande av antikroppar, både PBA och
ANA, är kopplat till ett sämre behandlingssvar är resultaten dock mer överensstämmande att så är fallet. Här är författarna eniga om att kopplingar till primär IMT/ITP mellan både PBA och ANA är starkt misstänkta, men att mer forskning är nödvändig och att framtagande av mer specifika testningsmetoder är att önska för att kunna utvärdera kopplingarna bättre.

,

Immune-mediated thrombocytopenia (IMT) is a common malfunction in the primary hemostasis and is developed as a consequence of a premature destruction of platelets. This
destruction is caused by an excessive production of platelet-bound antibodies (PBA) that bind to antigens in the wall of the platelet. The antibody production, which is an immunologic process, can develop spontaneous by an autoimmune reaction (primary IMT) or it can be triggered by infections or neoplasias (secondary IMT). Detection of IMT, and first and foremost primary IMT, is mainly based on exclusion of other underlying causes, since a specific diagnostic method is not available. Tests to detect PBA are available, but their significance in both diagnostic and prognostic purposes has been unclear for a long time. The
purpose of this paper is to summarize available research on the significance of PBA in IMT, and research on the immunologic background of the disease. A large part of the knowledge around canine primary IMT is collected from human studies, because the chronic form of the disease in humans (idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP) is similar to the course of the disease in canine IMT. This paper also discusses antinuclear antibodies (ANA), that first and
foremost are associated with systemic lupus erythematosus (SLE), but their connections to canine primary IMT and human ITP have also been studied. Many studies have been
investigating both the significance of PBA and the significance of ANA for the disease, but with diverging results. It is clear that a connection between detecting PBA and primary IMT is present, but on the other hand there is not enough specific tests available for these to be
used for a diagnostic purpose. The same goes for tests available for detecting ANA. When it comes to ANA the connection to the disease is even more unclear. Since thrombocytopenia is a symptom for SLE, it has been investigated if thrombocytopenia together with detectable
ANA means an increased risk for developing SLE in the future. The results in these studies do not agree either. Studies investigating whether detection of antibodies, both PBA and ANA, is related to a worse response to treatment conclusively show that so is the case. The authors are
in these studies in agreement that the connections to primary IMT/ITP between both PBA and ANA are strongly suspected, but that more research is necessary and that development of more specific test methods is wanted for being able to evaluate these connections more thoroughly.

Main title:Immunmedierad trombocytopeni hos hund
Authors:Johansson, Emelie
Supervisor:Åbrink, Magnus and Fossum, Caroline
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:73
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:immunmedierad trombocytopeni, hund, trombocytbundna antikroppar, idiopatisk trombocytopen purpura, antinukleära antikroppar,, idiopatisk trombocytopen purpura, immune-mediated thrombocytopenia, dog, canine, anti-platelet antibodies, antinuclear antibodies, idiopathic thrombocytopenic purpura
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3886
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3886
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2014 13:46
Metadata Last Modified:03 Oct 2014 13:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics