Home About Browse Search
Svenska


Svernhage, Maria, 2014. Utfodringens betydelse för osteokondros hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
219kB

Abstract

Osteokondros är en vanlig multifaktoriell sjukdom hos stora och snabbt växande hundraser och kan drabba flera leder så som exempelvis armbågs- och bogleder. En lokal störning i den endokondrala benbildningen i epifysen eller metafysens tillväxtbrosk leder till ojämnheter i brosket, som i sin tur orsakar smärta och hälta. Osteokondros påverkar hundens välfärd såväl som människans användning av hunden. Kunskap om sjukdomsförloppet och faktorer som påverkar sjukdomsutveckling krävs för att förhindra uppkomst av osteokondros.
Den här litteraturgenomgången syftar till att klargöra huruvida utfodring påverkar utvecklingen av osteokondros hos hund och i så fall på vilket sätt. Litteraturstudien har
avgränsats till betydelsen av överutfodring med energi och protein samt över- eller underutfodring med kalcium och fosfor.
För att en normal ledyta ska bildas krävs ett intrikat samspel mellan mekanismerna för skelettillväxt, endokondral benbildning samt benremodulering. Detta pågår under hela tiden som leden utvecklas och är av största betydelse för att den subkondrala spongiosan skall tåla den biomekaniska belastning leden kommer att utsättas för. När utvecklingen sker korrekt är den växande hundens viktuppgång i balans med skelettets och ledernas utveckling till att tåla allt mer belastning. Biomekanisk belastning över fysiologiska nivåer kan orsaka ämnesomsättningsrubbningar eller ischemi i tillväxtbrosket vilket leder till störningar i
benbildningen och osteokondros. Ett för högt energi- och proteininnehåll leder dels till snabb viktuppgång, dels till försenad skelettmognad vilket båda får till följd att större belastning läggs på en mindre hållfast led.
Inlagring av kalcium i skelettet gör benet hårt. Det finns evidens i litteraturen för att både en för låg och en för hög absorption av kalcium från tarmen kan störa skelettutvecklingen.
Forskning har även visat att unga hundar endast i liten utsträckning kan reglera kalciumupptaget. Däremot kan fosforupptaget regleras i större utsträckning. Det är därmed av stor vikt att halterna kalcium i fodret är väl avpassade till hundens behov.
Utfodring tycks vara av stor vikt för utvecklingen av osteokondros men även flera andra faktorer såsom motion påverkar sjukdomens utveckling. Det saknas dock studier av
sambandet mellan olika nivåer av foderintag och olika grad av motion.

,

Osteochondrosis in dogs is a common disease, with multiple aetiologies. It is most common in big and fast growing breeds and affects multiple joints such as the elbow and the shoulder joints. A local disturbance in the endochondral bone formation in the epiphysis or metaphysis
growth cartilage leads to roughness in the cartilage, which in turn causes pain and lameness.
The disease affects the welfare of the dog as well as the utilisation of the dog. Knowledge of the disease and factors affecting the development of the disease is required to prevent the occurrence of osteochondrosis.
The aim of this literature review is to establish whether aspects of feeding influence the development of osteochondrosis in dogs. The literature studied has been limited to the role of excessive intake of energy and protein, as well as over-or under-feeding of calcium and
phosphorus.
The development of a normal joint surface is dependent on the correlation between mechanisms for regulating bone growth and remodelling. It’s very important that the
development of the subchondral spongiosa follows the growth of the entire dog to make it hard enough to be able to stand the biomechanical load it will be exposed to. Once the
development of the subchondral spongiosa is completed correctly, the growing dog’s weight gain is in balance with the development of the bone and joints to sustain the increasing weight load. Biomechanical load above physiological levels can cause metabolic disorders or
ischemia of the growth cartilage, which leads to disturbances in bone formation and osteochondrosis. A diet with a high energy and protein content leads to both rapid weight gain and delayed skeletal maturation. As a consequence, a heavier load is put on a less durable
joint.
It is the deposition of calcium in the bones that makes the bone hard. There is evidence in the literature that both a low and a high absorption of calcium from the intestine can interfere with skeletal development and cause a disturbance in the bone formation. Research has also shown that young dogs have a limited ability to regulate the absorption of calcium. However, they have a much higher ability to regulate the uptake of phosphorus. It is therefore of great
importance that the levels of calcium in the feed are very well suited to the dog's needs.
From the literature it appears that feeding is of greatest importance for the development of osteochondrosis, but there are also several other factors, such as exercise, that affects the development of the disease. There is a lack of studies investigating the relationship between
different types of feeding and degrees of exercise.

Main title:Utfodringens betydelse för osteokondros hos hund
Authors:Svernhage, Maria
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2014:54
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:foder, utfodring, utveckling, osteokondros, hund, förekomst, nutrition, feeding, development, growth, frequency, osteochondrosis, dog, canine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3879
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3879
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2014 11:00
Metadata Last Modified:03 Oct 2014 11:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics