Home About Browse Search
Svenska


Lundbäck, Victor and Rosenqvist, Henrik, 2014. Vallfodrets råprotein till mjölkkor : hur råproteinet används bäst. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
797kB

Abstract

Eftersom vi i Sverige har svårt att näringsförsörja våra kor med inhemskt odlat protein är det intressant att utnyttja råproteinet i vallfodret så effektivt som möjligt. Denna litteraturstudie gör vi för att påvisa möjligheten för
lantbrukare att påverka kons utnyttjande av proteinet i vallfodret.

Det Nordiska fodervärderingssystemet NorFor delar in fodret i åtta fraktioner, vilka sedan delas upp i olika underfraktioner. De åtta olika fraktionerna är; aska, NDF, stärkelse, socker, råfett, råprotein, fermentationsprodukter och restfraktioner. Många av dessa fraktioner används av de mikroorganismer (mikrober) som lever i vommen på idisslare, så att de kan föröka sig. Mikroberna förs kontinuerligt ut från vommen och vidare genom matsmältningskanalen, för att brytas ned och komma kon tillgodo som aminosyror absorberade i tunntarmen (AAT). För att tillväxten av vommikrober ska bli så effektiv som möjligt, krävs att det är balans mellan andelen lättlösliga kolhydrater och vomnedbrytbart råprotein, vilket kallas proteinbalans i vommen (PBV).

Det finns olika sätt att förbättra vallfodrets råproteininnehåll. Kvävegödsling av gräsdominerad vall kan öka vallens innehåll av råprotein och lättlösligt kväve. Det kan också åstadkommas genom att öka andelen klöver i vallen.

Tidig skörd resulterar i högre smältbarhet, högre andel vomnedbrytbart råprotein, samt lägre andel fiber i fodret, vilket främjar hög passagehastighet genom vommen. Allt det främjar bildandet av mikrober i vommen. Snabb och effektiv förtorkning av vallfodret minimerar växtens egna
proteinnedbrytande enzymer, proteasernas, nedbrytning av proteiner i vallfodret och behåller på så vis så mycket näring som möjligt. Man kan även minska proteolysreaktionen genom att tillsätta ensileringsmedel, som sänker pH i ensilaget snabbt och effektivt.

Genom att odla växter innehållande tanniner i sin vall kan man minska andelen vomlösligt protein i ensilaget och därmed få aminosyror som tas upp i tunntarmen utan att först ombildas till mikrober.

I två olika försök med mjölkkor påvisades ingen effekt alls eller negativ effekt på mjölkavkastningen av ökad andel råprotein i ensilaget. I ett försök med kärringtand i ensilaget visas en tendens till ökad mjölkproduktion
genom att kärringtandens innehåll av kondenserande tanniner bidrog till att bilda vomstabilt protein, jämfört med motsvarande ensilage innehållande vitklöver.

Vår slutsats är att man först och främst bör se till att vommikrobernas proteinsyntes blir så effektiv som möjligt genom att utfodra med ett ensilage innehållande höga andelar lättlösliga kolhydrater och vomnedbrytbart
protein, samt har hög passagehastighet. Därefter kan man försöka öka halten icke-vomlösligt protein i ensilaget, till exempel genom att förtorka snabbt.

Efter det får man fundera på hur man kan komplettera foderstaten med ännu mer icke-vomlösligt protein från andra fodermedel än vallfoder.

,

Since we in Sweden have difficult to supply our cows with domestically grown protein, it would be interesting to exploit the crude protein in the forage as efficiently as possible. This literature review is done to demonstrate the ability of farmers to influence the use of the crude protein
in the forage.

The Nordic feed evaluation system NorFor divides the feed into eight fractions, which are then divided into different sub-fractions. The eight different factions are; ash, NDF, starch, sugar, crude fat, crude protein, fermentation products and residual fractions. Many of these fractions are
used by the microorganisms that live in the rumen of ruminants, so they can reproduce. The microbes are passing continuously out of the rumen and further through the digestive tract, to degrade and get benefited for the cow,
as amino acids absorbed in the small intestine (AAT). To the growth of rumen microbes shall be as effective as possible, it needs to be balance between the proportion of soluble carbohydrates and rumen degradable protein, called protein balance in the rumen (PBV).

There are various ways to improve forage crude protein concentration. Nitrogen fertilization of grass-dominated grassland can increase grass content of crude protein and readily soluble nitrogen. It can also be achieved by increasing the proportion of clover in the grassland.
Early harvest results in higher digestibility and higher proportion of soluble carbohydrates, rumen degradable crude protein. It also gives a low proportion of fiber in the feed which promotes high rate of passage through the rumen. All this promotes the formation of microbes in the rumen. Fast and effective drying of forage minimize the plant's own protein-degrading enzymes, proteases, degradation of proteins in forage and retains thus as much nutrition as possible. You can also reduce proteolysis reaction by
adding silage additives, which lower the pH in the silage rapidly and efficiently.

By growing plants containing tannins in forage you can reduce the proportion of rumen degradable protein in the silage, thus having amino acids absorbed in the small intestine without first transformed into microbes.
In two different experiments with dairy cows demonstrated no or negative effect on milk yield when increasing the proportion of crude protein in the silage. Birdsfoot trefoil in the silage shows a tendency to increased milk
production through its ability to form rumen undegradable protein, compared with the silage containing white clover.
Our conclusion is that you should first and foremost ensure that the microbe’s protein synthesis is as efficient as possible by feeding silage containing high digestibility and high proportions of soluble carbohydrates and rumen degradable crude protein, and has a high passage rate. Then you can try to increase the level of rumen undegradable protein in the silage, for example by wilting quickly. Then you get to think about how to supplement the diet with even more rumen undegradable protein from other animal
feedstuff than forage.

Main title:Vallfodrets råprotein till mjölkkor
Subtitle:hur råproteinet används bäst
Authors:Lundbäck, Victor and Rosenqvist, Henrik
Supervisor:Gustavsson, Anne-Maj
Examiner:Herlin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:råprotein, protein, vallfoder, ensilage, AAT, PBV, förtorkning, ensileringsmedel, tillsatsmedel, tanniner, aminosyror
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3759
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3759
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Technology
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2014 14:07
Metadata Last Modified:16 Sep 2014 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics